Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sociale ontwikkeling in de context van de globalisering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sociale ontwikkeling in de context van de globalisering

De Europese Unie moedigt de sociale ontwikkeling in het kader van de globalisering aan. De Europese Commissie pleit voor de bevordering van de internationaal erkende fundamentele arbeidsnormen en een evenwicht tussen de marktgovernance en de sociale governance.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité van 18 juli 2001 - Bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale governance in de context van de globalisering [COM(2001) 416 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De burger is zich er steeds meer van bewust dat de marktgovernance zich sneller ontwikkeld heeft dan de sociale governance, waardoor de economische en sociale regels en structuren niet in evenwicht zijn.

Om een rol te spelen bij de totstandbrenging van een rechtvaardig wereldwijd economisch stelsel, stelt de Europese Unie een strategie voor om de sociale ontwikkeling en de fundamentele arbeidsnormen op wereldvlak te bevorderen.

De interactie tussen globalisering en bevordering van internationale arbeidsnormen is complex. Handel en investeringen hebben een duidelijk effect op de sociale ontwikkeling, en meer in het algemeen op de duurzame ontwikkeling. Om de effectiviteit van deze strategie te waarborgen, is een algemene aanpak nodig.

Aansluitend op de Raad inzake handel en werk van oktober 1999 stelt de Europese Commissie voor de universaliteit van de internationaal erkende fundamentele arbeidsnormen opnieuw te bevestigen (vrijheid van vereniging, werkelijke erkenning van het recht om collectief te onderhandelen, verbod op alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, werkelijke afschaffing van kinderarbeid, non-discriminatie in arbeid en beroep). De Commissie herhaalt haar steun aan de werkzaamheden van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en aan de samenwerking van die organisatie met andere internationale organisaties, in het bijzonder de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Commissie herhaalt dat het gebruik van de fundamentele arbeidsnormen voor protectionistische of sanctiedoeleinden verworpen wordt.

De Commissie roept enerzijds op tot een versterking van de bestaande instrumenten en anderzijds tot de goedkeuring van instrumenten en maatregelen om de universele toepassing van de fundamentele arbeidsnormen op diverse beleidsterreinen, op internationaal en Europees niveau, aan te moedigen.

Strategie op internationaal niveau

De Unie bevestigt dat de IAO een centrale rol speelt in de bevordering van de naleving van de fundamentele arbeidsnormen en verklaart dat de doeltreffendheid van de IAO-instrumenten moet worden verbeterd. De Unie doet met name een oproep om meer bekendheid te geven aan het mechanisme voor toezicht, de follow-up te verbeteren en de technische bijstand uit te breiden. Ook moet worden gepraat over nieuwe mechanismen om de eerbiediging van de fundamentele arbeidsnormen te stimuleren en een nieuw mechanisme voor een regelmatig onderzoek van het sociaal beleid op het niveau van de landen.

De Unie pleit bovendien voor een debat en een bespreking op internationaal niveau in de internationale organisaties die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling (IAO, WTO enz.). Dankzij een dergelijke dialoog kan worden bepaald welke beleidsmaatregelen de bijdrage van de handel aan de sociale ontwikkeling werkelijk ondersteunen en kan de coherentie van het beleid worden gewaarborgd.

Strategie op Europees niveau

De Unie stelt voor de fundamentele arbeidsnormen te bevorderen via het Algemeen Stelsel van Preferenties (ASP). Het ASP vergemakkelijkt de toegang tot de gemeenschapsmarkten voor ontwikkelingslanden die de fundamentele arbeidsnormen daadwerkelijk toepassen en kent die landen aanvullende handelspreferenties toe. De Unie wil het ASP dan ook aantrekkelijker en transparanter maken. De basis ervan moet worden uitgebreid tot de vier fundamentele arbeidsnormen, als genoemd in de IAO-verklaring van 1998, met een tijdelijke intrekking wanneer één van deze normen ernstig en systematisch wordt geschonden. De Unie wil andere landen aanmoedigen soortgelijke sociale stimuleringsregelingen goed te keuren.

De Unie zal in haar algemene ontwikkelingsbeleid sterker de nadruk leggen op bevordering van fundamentele arbeidsnormen. Zoals bij de aanpak in het kader van de Overeenkomst van Cotonou is gebeurd, zullen in toekomstige handels- en samenwerkingsovereenkomsten specifieke bepalingen inzake sociale ontwikkeling en bevordering van fundamentele arbeidsnormen worden opgenomen.

De duurzaamheidseffectrapportage zal trouwens worden gebruikt in de context van toekomstige handelsbesprekingen en overeenkomsten.

Particuliere vrijwillige initiatieven

De Commissie bevestigt nogmaals het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen op de mondiale arbeidsmarkt. Zoals de Unie in haar Groenboek - De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid () van bedrijven al had benadrukt, moet om redenen van transparantie en doeltreffendheid de coherentie van de inhoud van de gedragscodes en de sociale labels worden gewaarborgd en moeten deze codes op gemeenschappelijke fundamentele normen worden gebaseerd, met andere woorden de normen van de IAO. Zo hebben de Verenigde Naties in 2000 het Global Compact-initiatief gelanceerd, dat particuliere ondernemingen aanspoort fundamentele beginselen inzake betamelijk werk te respecteren en in hun individuele bedrijfspraktijken over te nemen.

Context

De Wereldtop inzake Sociale Ontwikkeling van Kopenhagen in 1995 en de Verklaring van de IAO van 1998 inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk hebben tot een ruime instemming met de universaliteit van de fundamentele arbeidsnormen geleid. Ook de WTO heeft bijgedragen tot de bevordering van die normen door het raakvlak tussen globalisering, handel en sociale ontwikkeling te analyseren. Er is evenwel duidelijk gesteld dat de naleving van deze normen geen rechtvaardiging mag zijn voor misbruiken, zoals protectionistische maatregelen of maatregelen die gebaseerd zijn op sancties. De inspanningen van de internationale gemeenschap moeten niettemin worden voortgezet.

VERBONDEN MAATREGELEN

Verslag van de Wereldcommissie van de WTO voor de Sociale Dimensie van de Globalisering (WCSDG) "A fair globalization: Creating opportunities for all" van 24 februari 2004

De Wereldcommissie voor de Sociale Dimensie van de Globalisering geeft aan dat de globalisering kan en moet veranderen. Zij is van mening dat een rechtvaardige globalisering tot stand moet worden gebracht waarin niemand wordt uitgesloten. Een coherente aanpak op economisch, sociaal en milieugebied en de invoering van een doeltreffendere governance, zowel op internationaal als op nationaal niveau, kunnen bijdragen tot een betere beheersing van de globalisering.

De Europese Commissie, die actief aan de werkzaamheden van de Wereldcommissie heeft deelgenomen, integreert deze visie in het externe en interne beleid van de Europese Unie.

Conclusies van de Raad betreffende de mededeling van de Commissie - Bevordering van fundamentele arbeidsnormen. Raad externe betrekkingen - 21 juli 2003 [Niet in het Publicatieblad verschenen].

De Raad steunt de actie van de Commissie om de sociale ontwikkeling op internationaal niveau te bevorderen. De actie moet volgens de Raad worden toegespitst op de volgende prioriteiten:

  • bevordering van een doeltreffende dialoog tussen de WTO en de IAO met het oog op een coherente aanpak in de betrokken internationale organisaties;
  • gebruik van het algemeen stelsel van preferenties voor de bevordering van de fundamentele arbeidsnormen;
  • integratie van de fundamentele arbeidsnormen en de sociale governance in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie;
  • bevordering van effectieve en tijdgebonden programma's voor de afschaffing van de ernstigste vormen van kinderarbeid.

See also

  • Raadpleeg voor meer informatie de website van de Wereldcommissie van de WTO voor de Sociale Dimensie van de Globalisering (EN) (ES) (FR)

Laatste wijziging: 15.03.2004

Top