Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategisch verslag over de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid: cyclus 2008-2010 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategisch verslag over de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid: cyclus 2008-2010 

De Commissie presenteert een reeks maatregelen om de tweede cyclus (2008-2010) van de hervormingen van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid te lanceren en de doelstellingen van die strategie te bereiken. Daarom moeten de maatregelen van de Europese Unie en de lidstaten op vier prioritaire gebieden worden versterkt: ontsluiting van het ondernemingspotentieel, investeren in mensen en moderniseren van de arbeidsmarkt, kennis en innovatie, bestrijding van de klimaatverandering en energie-efficiëntie.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad van 11 december 2007 "Strategisch verslag over de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid: lancering van de nieuwe cyclus (2008-2010)" deel I [COM(2007) 803 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In dit document wordt een tweede cyclus van maatregelen voor groei en werkgelegenheid gelanceerd, die het de lidstaten mogelijk moet maken de doelstellingen van de hernieuwde Lissabonstrategie volledig te halen. Over het geheel genomen is de balans van de structurele hervormingen van de eerste cyclus (2005-2008) weliswaar positief, maar de strategie moet worden verdiept.

Extra inspanningen zijn noodzakelijk, met name op de volgende gebieden:

 • meer investeringen in informatie- en communicatietechnologie;
 • de effectieve verwezenlijking van de interne markt, waar vooral vertraging is opgelopen wat de toepassing van de regels inzake de intellectuele en industriële eigendom betreft;
 • een echte ondernemingscultuur;
 • onderwijsstelsels voor een leven lang leren.

In het verslag wordt geconstateerd dat hoewel het beginsel " flexizekerheid" in de helft van de lidstaten bij de hervormingen van de sociale zekerheid wordt toegepast, toch niet het gewenste resultaat is bereikt. Dit komt met name door een gebrek aan begeleidende maatregelen.

Gezien deze problemen en de risico’s van een financiële crisis onder meer ingevolge de stijgende prijzen van grondstoffen, moet de Lissabonstrategie worden verdiept:

 • doorgaan met hervormingen zodat groei en werkgelegenheid zoveel mogelijk kunnen worden gestimuleerd door de nieuwe generatie van programma's in het kader van het cohesiebeleid van de EU. Ongeveer 70 miljard euro wordt tot 2013 jaarlijks vrijgemaakt, hoofdzakelijk ter ondersteuning van de nationale hervormingsprogramma's (es de en fr);
 • meer belanghebbenden bij de Lissabonstrategie betrekken;
 • de economische beleidscoördinatie versterken door de nadruk te leggen op het partnerschap tussen de lidstaten en de EU voor de actualisering van de uitvoering van de geïntegreerde richtsnoeren;
 • op Gemeenschapsniveau de noodzakelijke hervormingen doorvoeren, met name in het kader van het Lissabonprogramma van de Gemeenschap;
 • de externe agenda vorm geven door de Europese ondernemingen toegang te garanderen tot de markten van derde landen door onze openheid te bewaren en de strategische dialoog met deze derde landen te intensifiëren;
 • de nationale, communautaire en internationale maatregelen integreren in een doeltreffende beleid dat is gebaseerd op een partnerschap rond de vier prioritaire actiegebieden die de Europese Voorjaarsraad van 2006 heeft vastgesteld: kennis en innovatie, ontsluiting van het ondernemingspotentieel, investeren in mensen en moderniseren van de arbeidsmarkt, bestrijding van de klimaatverandering en energie-efficiëntie.

Maatregelen op de vier prioritaire gebieden

In het kader van de tweede cyclus hervormingen van de Lissabonstrategie (2008-2010) stelt de Commissie voor op communautair en nationaal niveau een aantal maatregelen te nemen. Die maatregelen betreffen de vier door de Commissie vastgestelde prioritaire gebieden.

Investeringen in mensen en modernisering van de arbeidsmarkt, met name wat flexizekerheid betreft, moeten zowel werknemers als werkgevers in staat stellen de kansen te benutten die de mondialisering biedt. Om die doelstelling te bereiken, stelt de Commissie onderstaande maatregelen van de Gemeenschap voor:

 • een hernieuwde Sociale Agenda presenteren die rekening houdt met de nieuwe realiteit in Europa;
 • de vaardigheden en behoeften op de arbeidsmarkt evalueren en erop anticiperen, en zich daarbij met name baseren op het initiatief van de Raad over nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen [PDF];
 • maatregelen nemen met het oog op een gemeenschappelijk beleid inzake immigratie.

De lidstaten van hun kant moeten ook een aantal maatregelen nemen, met name:

 • nationale routekaarten vaststellen binnen de verschillende nationale hervormingsprogramma’s;
 • de kinderopvang verbeteren (betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid);
 • het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen en de leesvaardigheid verbeteren;
 • de deelname aan internationale uitwisselingen stimuleren;
 • vóór 2010 nationale kwalificatiekaders opstellen die zijn afgestemd op het Europese kader.

Ontsluiting van het ondernemingspotentieel, met name van het midden- en kleinbedrijf is eveneens prioritair. Daartoe worden op Gemeenschapsniveau diverse maatregelen voorgesteld:

 • een maatregel ten gunste van het kleinbedrijf vaststellen;
 • administratieve lasten verminderen en een ambitieus vereenvoudigingsprogramma uitvoeren;
 • de interne markt versterken, in het bijzonder voor diensten.

De lidstaten dienen onderstaande maatregelen te nemen:

 • vóór 2009 de dienstenrichtlijn ten uitvoer leggen;
 • doelstellingen voor verlaging van de administratieve lasten vaststellen en bekendmaken;
 • de overheidsadministratie verder moderniseren.

Investeringen in kennis en innovatie moeten de overgang van de EU naar een innovatieve, creatieve kenniseconomie bevorderen. De "vijfde vrijheid", namelijk het vrije verkeer van kennis, moet op die manier kunnen worden geconcretiseerd. Daartoe moet de Gemeenschap:

 • de kadervoorwaarden voor innovatie verbeteren;
 • belemmeringen voor de grensoverschrijdende mobiliteit van onderzoekers uit de weg ruimen (Europees "paspoort");
 • het gezamenlijke gebruik van de middelen van de EU en de lidstaten voor onderzoek en ontwikkeling beter beheren;
 • een nieuwe generatie onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse lanceren en de concurrentie voor snel internet verbeteren.

Ook de lidstaten dienen maatregelen te nemen:

 • de verbetering van de kadervoorwaarden voor innovatie coördineren;
 • aangeven hoe de doelen voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor 2010 en de verwezenlijking van een Europese onderzoeksruimte zullen worden bereikt;
 • belemmeringen voor de mobiliteit van onderzoekers (tussen publieke en particuliere onderzoekscentra) uit de weg ruimen;
 • nationale strategieën opstellen voor de aanwijzing van de nieuwe generatie onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse;
 • doelen vaststellen voor een penetratiegraad van 30% van snel internet.

Omschakelen naar een koolstofarme en energie-efficiënte economie is eveneens een prioriteit. De Commissie stelt dan ook voor dat de EU met onderstaande maatregelen het voorbeeld zou geven:

 • streven naar de vermindering van de emissie van broeikasgassen met ten minste 20% en zorgen dat het aandeel van de hernieuwbare energie in 2020 ten minste 20% bedraagt. De Gemeenschap moet voorts ook duurzamer productie en consumptie bevorderen;
 • de energiebelasting herzien, om deze sterker te koppelen aan de energie- en milieudoelstellingen;
 • de vereisten betreffende de energieprestatie van gebouwen versterken.

Ook de lidstaten moeten op dit gebied maatregelen nemen, met name:

 • hun economische instrumenten die verband houden met de duurzame bestrijding van de klimaatverandering herzien;
 • energie-efficiëntie hanteren als één van de gunningscriteria voor openbare aanbestedingen;
 • verplichte streefcijfers vaststellen voor de vermindering van het energiegebruik in overheidsgebouwen;
 • de onderlinge koppeling van energienetten verbeteren.

Context

Sinds de herlancering van de Lissabonstrategie in 2005 is er een nieuw partnerschap tussen de EU en de lidstaten om duurzame groei en werkgelegenheid te garanderen. Na de eerste cyclus (2005-2008) konden reeds zichtbare resultaten worden geboekt wat de groeicijfers (met name dankzij de structurele hervormingen), nieuwe banen en werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers betreft. De centrale rol van de hernieuwde Lissabonstrategie werd tijdens de informele Europese top in Lissabon in oktober 2007 bevestigd. Bij die gelegenheid werd ook aangedrongen op een verdieping tijdens de volgende cyclus. Deel II van de mededeling bevat de vooruitgang die de diverse lidstaten hebben geboekt. Het "Lissabonpakket" bevat eveneens een deel IV waarin de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2008-2010) worden uiteengezet. Met al deze documenten moet de Europese Voorjaarsraad van 2008 de volgende ambitieuze cyclus kunnen lanceren, met name door bovenstaande door de Commissie voorgestelde maatregelen goed te keuren.

GERELATEERDE MAATREGELEN

Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 13 en 14 maart 2008 [Niet in het Publicatieblad verschenen]. Op grond van de documenten van de Commissie en gezien de werkzaamheden van de betrokken formaties van de Raad, heeft de Europese Raad de tweede driejarige cyclus van de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid (2008-2010) gelanceerd. De Europese Raad heeft de geïntegreerde richtsnoeren bekrachtigd, heeft de aanbevelingen per land onderschreven en de vier prioritaire gebieden van de hernieuwde Lissabonstrategie bevestigd. Op basis van de maatregelen die de Commissie voorstelt en van het werk van het Europees Parlement en de Raad, heeft de Europese Raad eveneens zijn goedkeuring gehecht aan een aantal concrete maatregelen.

Laatste wijziging: 11.06.2008

Top