Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)

In haar actieplan stelt de Commissie een meer geïntegreerde aanpak ter bevordering van de mobiliteit van werknemers voor, die gericht is op de volgende punten: verbetering van de wetgeving en de administratieve praktijken, ondersteuning van het mobiliteitsbeleid door overheden, versterking van het EURES-netwerk en bewustmaking van het publiek.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 6 december 2007, getiteld "Mobiliteit, een instrument voor meer en betere banen: het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)" [COM(2007) 773 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Hoewel Europese werknemers nu meer dan vroeger bereid lijken te zijn om mobiel te worden, blijft de toename van de werknemersmobiliteit in de Europese Unie (EU) relatief gering. De redenen hiervoor zijn de onzekerheid over de voordelen van mobiliteit en de talloze administratieve en juridische obstakels. Er zijn daarom nieuwe acties nodig die de mobiliteit moeten bevorderen. Om de nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit aan te gaan, stelt de Commissie een actieplan in vier delen voor.

Het actieplan 2007-2010

De eerste doelstelling is het verbeteren van de bestaande wetgeving en de administratieve praktijken. Op dit gebied worden vier actiepunten voorgesteld:

 • onderzoeken of de communautaire wetgeving moet worden aangepast zodat werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op vrij verkeer, volgens nieuwe mobiliteitspatronen, zonder dat zij hun sociale bescherming verliezen;
 • versterking, op wettelijke basis, van de rol van TRESS, een netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels op Europees niveau (verspreiding van kennis, verslagen en deskundig advies). Aan de hand van een raadpleging van de belanghebbenden en een effectbeoordeling kan worden vastgesteld of de administratieve praktijken en regels moeten worden aangepast;
 • stroomlijnen van de nationale samenwerking en de administratieve praktijken (elektronische uitwisseling van informatie, invoering van een elektronische versie van de Europese ziekteverzekeringskaart (es de en fr), enz.), opdat de socialezekerheidskosten sneller en makkelijker aan migrerende werknemers worden terugbetaald;
 • de voorstellen inzake de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten laten goedkeuren teneinde de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten te verbeteren.

Bovendien zou de combinatie flexibiliteit en mobiliteit (flexizekerheid (es fr)) moeten bijdragen aan de Lissabonstrategie, waardoor meer werknemers toegang hebben tot meer en betere banen.

De tweede hoofdlijn van het actieplan is ervoor te zorgen dat nationale, regionale en lokale autoriteiten de mobiliteit op hun eigen niveau aanmoedigen. In dat verband dienen de lidstaten:

 • mobiliteit tot een prioritaire doelstelling van hun nationale strategieën voor werkgelegenheid, onderwijs en een leven lang leren te maken;
 • lering te trekken uit goede praktijken via projecten voor wederzijds leren die in het kader van het cohesiebeleid van de EU kunnen worden gefinancierd. In dit kader wordt een inventaris van dit soort projecten opgemaakt en wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Europese mobiliteitsprojecten te ontwikkelen;
 • het Europees kwalificatiesysteem toe te passen, het gebruik van de Europass te bevorderen en het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten voor beroeponderwijs en -opleiding (ECVET) te ontwikkelen.

Bovendien worden de regionale en lokale autoriteiten, de opleidingscentra en de maatschappelijke organisaties aangemoedigd om de praktische obstakels uit de weg te ruimen en "eerlijke mobiliteit" te bevorderen door naleving van de arbeidsnormen en de wettelijke regels.

Verder zijn er verschillende acties voorgesteld om de reikwijdte en de kwaliteit van de door EURES verstrekte diensten op het gebied van mobiliteit van werknemers te versterken door:

 • verruiming van het informatieaanbod en bewustmaking van het beginsel van gelijke behandeling en de naleving van arbeidsnormen op de Europese arbeidsmarkten;
 • uitbreiding van de verzameling van strategische informatie om het analytisch potentieel te versterken;
 • uitbreiding van de dienstverlening aan mobiele werknemers in de EU, in het bijzonder aan specifieke categorieën werknemers;
 • zo nodig, uitbreiding van een deel van de diensten tot onderdanen van derde landen.

Teneinde de burgers bewust te maken van de voordelen van mobiliteit, moet er in drie richtingen actie worden ondernomen:

 • het jaarlijks organiseren van "Europese banendagen" om niet alleen de burgers beter te informeren over hun rechten en de voordelen van mobiliteit, maar ook om de uitwisselingen tussen de verschillende belanghebbenden te vergroten;
 • het lanceren van het "Europees partnerschap voor arbeidsmobiliteit", waarbij een netwerk voor de bevordering van mobiliteit wordt opgezet;
 • het opnemen van financiële steun in het programma PROGRESS ten behoeve van de financiering van proefprojecten, de uitwisseling van goede praktijken, de verspreiding van de resultaten van nieuwe ontwikkelingen en het opzetten van innovatieve projecten.

Context

Arbeidsmobiliteit moet het mogelijk maken de nieuwe uitdagingen van de vergrijzing en een markt die continue in ontwikkeling is, aan te gaan. Dit geldt des te meer wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe mogelijkheden die uitbreiding van de EU voor werknemers en werkgevers biedt. Overigens wordt in de Lissabonstrategie en de Europese werkgelegenheidsstrategie een grotere geografische en arbeidsmobiliteit aangemerkt als een belangrijke factor voor het aanpassingsvermogen in de context van snel veranderende arbeidsmarkten. Deze mededeling sluit aan bij een reeks initiatieven ter bevordering van de mobiliteit. De Commissie wil profiteren van de ervaring die is verkregen dankzij het actieplan van 2002 voor vaardigheden en mobiliteit en het Europees jaar van de mobiliteit van werknemers (2006).

Laatste wijziging: 22.05.2008

Top