Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijk Fonds voor tabak: informatieprogramma's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijk Fonds voor tabak: informatieprogramma's

Om roken tegen te gaan, financiert de Europese Unie (EU) opleidingen voor tabakproducenten en omschakelingsacties.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2182/2002 van de Commissie van 6 december 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad wat het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak betreft [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het gemeenschappelijk fonds is in 1992 ingesteld bij de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak. Het financiert acties die erop gericht zijn:

  • de kennis over de schadelijke effecten van tabak en over de passende preventieve en curatieve maatregelen te verbeteren;
  • de communautaire productie te oriënteren naar andere culturen of andere werkgelegenheidscheppende economische activiteiten.

Informatieprogramma's

Het fonds financiert informatieprogramma's die erop gericht zijn de kennis van het publiek over de schadelijke effecten van tabak te verbeteren. Deze omvatten onder meer projecten om het publiek bewust te maken van de schadelijke effecten van roken, om te voorkomen dat mensen gaan roken en om mensen ertoe aan te zetten te stoppen met roken, alsook de verspreiding van de resultaten die dankzij deze acties zijn bereikt. De natuurlijke of rechtspersoon die één van deze projecten indient, aanvaardt de voorwaarden van deze verordening en verbindt zich ertoe met zijn eigen middelen voor minstens 25 % van het totaal bij te dragen in de financiering van het project.

De Commissie beheeert de informatieprogramma's van het fonds en wordt daarin bijgestaan door een wetenschappelijk en technisch comité.

De onafhankelijke deskundigen die de ingediende projecten evalueren, gaan na of deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De projecten moeten onder meer voorzien in een partnerschap tussen natuurlijke of rechtspersonen die in verschillende lidstaten gevestigd zijn en moeten rekening houden met culturele en taalvarianten.

Wanneer een project voor financiering is geselecteerd, wordt de verhouding tussen de Commissie en de persoon die het geselecteerde project heeft ingediend, in een overeenkomst vastgesteld. In deze verordening is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de onderdelen van deze overeenkomst.

Omschakelingsacties

Het fonds heeft onderstaande acties gefinancierd:

  • individuele acties om de diversifiëring van de activiteiten in tabakproducerende bedrijven te stimuleren door opleiding ten behoeve van de producenten en de totstandbrenging van structuren voor de afzet van andere kwaliteitsproducten dan tabak;
  • acties van algemeen belang zoals studies inzake de kansen voor omschakeling op andere teelten of activiteiten, maatregelen voor de begeleiding van producenten die besluiten de tabakproductie te verlaten en innovatieve experimenten met een demonstratief karakter.

De laatste omschakelingsacties die werden gefinancierd, werden in 2006 ingediend.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2182/2002

10.12.2002

-

PB L 331 van 7.12.2002.

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 480/2004

19.3.2004

-

PB L 78 van 16.3.2004.

Verordening (EG) nr. 1881/2005

25.11.2005

-

PB L 301 van 18.11.2005.

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 2182/2002 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PB L 194 van 18.7.2001). Om een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te garanderen, bevat deze richtlijn bepalingen inzake het teergehalte van sigaretten, pruimtabak en de etikettering van tabaksproducten.

Beschikking 2003/641/EG van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten [Publicatieblad L 226 van 10.9.2003]. Bij deze beschikking worden regels vastgesteld voor het aanbrengen van kleurenfoto's of andere illustraties op sigarettenpakjes die tonen wat voor gevolgen roken heeft voor de gezondheid. Met deze beschikking wordt gevolg gegeven aan Richtlijn 2001/37/EG betreffende tabaksproducten, waarin reeds de verplichting werd opgelegd om op de verpakkingen grotere gezondheidswaarschuwingen aan te brengen. Het is evenwel niet verplicht om naast de waarschuwende boodschappen ook schokkende afbeeldingen te gebruiken.

Laatste wijziging: 12.10.2007

Top