Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reclame en sponsoring voor tabaksproducten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reclame en sponsoring voor tabaksproducten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/33/EG inzake reclame en sponsoring voor tabaksproducten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn reguleert reclame* en sponsoring voor tabaksproducten* in gedrukte media, op de radio, via diensten van de informatiemaatschappij en door middel van sponsoring van tabak.

KERNPUNTEN

 • De pers en gedrukte publicaties: reclame is verboden behalve in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor de tabakshandel of publicaties die buiten de EU worden gedrukt en uitgegeven en niet bestemd zijn voor publiek in de EU.
 • Radio: alle vormen van reclame zijn verboden. Programma’s mogen niet worden gesponsord door bedrijven waarvan de hoofdactiviteit wordt gevormd door de vervaardiging of verkoop van tabaksproducten.
 • Sponsoring: dit is verboden voor alle evenementen en activiteiten waarbij meer dan één EU-land betrokken is. Het verbod geldt ook voor de gratis verstrekking van tabaksproducten.
 • De wettigheid van de richtlijn is in december 2006 bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.
 • In mei 2008 publiceerde de Europese Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn.
 • De richtlijn wordt aangevuld door extra voorschriften voor audiovisuele mediadiensten met een verbod op reclame en productplaatsing van tabaksproducten op televisie en via diensten op aanvraag (bijv. diensten waarbij kijkers een programma kunnen bekijken op een door hen gekozen moment omdat het bijvoorbeeld beschikbaar is op de website van de omroeporganisatie).
 • Daarnaast wordt er met een niet-bindende Aanbeveling van de Raad bij EU-regeringen op aangedrongen om verschillende maatregelen te treffen om reclame in hun land te beperken, zoals:
  • het verbieden van promotionele methodes zoals het aanbieden van asbakken, aanstekers en kortingen,
  • het verbieden van tabaksreclame op billboards, bij verkooppunten en in bioscopen,
  • producenten, importeurs en groothandelaren verplichten om informatie te verstrekken over reclame, marketing, sponsoring en promotiecampagnes die niet verboden zijn door EU-wetgeving.
 • Richtlijn 2014/40/EU vormde een uitbreiding op de EU-regels inzake tabaksreclame en promotie van elektronische sigaretten.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 20 juni 2003 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 3 juli 2005 hebben opgenomen in hun nationale wetgeving.

* KERNBEGRIPPEN

Reclame: elke vorm van commerciële mededeling die tot doel heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, tabaksproducten aan te prijzen.

Tabaksproducten: alle voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemde producten die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan.

BESLUIT

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PB L 152 van 20.6.2003, blz. 16-19)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2003/33/EG zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie heeft slechts documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1-24)

Geconsolideerde versie

Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz.1-38)

Geconsolideerde versie

Aanbeveling van de Raad 2003/54/EG van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (PB L 22 van 25.1.2003, blz. 31-34)

Laatste bijwerking 25.07.2016

Top