Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling 2002/77/EG betreffende het gebruik van antimicrobiële stoffen in de geneeskunde

WAT IS HET DOEL VAN DE AANBEVELING?

In deze aanbeveling worden de landen van de Europese Unie (EU) opgeroepen specifieke strategieën voor het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen*, zoals antibiotica, te ontwikkelen en in te voeren in menselijke geneeskunde om hun doeltreffendheid te behouden.

KERNPUNTEN

Om antimicrobiële resistentie (AMR) te bestrijden bevat de aanbeveling specifieke maatregelen om:

 • bewakingssystemen voor AMR en het gebruik van antimicrobiële stoffen te versterken (bijv. gegevens verzamelen over het voorschrijven en het gebruik van antimicrobiële stoffen in ziekenhuizen);
 • beheersings- en preventieve maatregelen te ontwikkelen voor het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen door regels op te stellen voor het gebruik van antibiotica en door maatregelen voor hygiëne en beheersing van infecties op te stellen in instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen enz.);
 • de opleiding en scholing te bevorderen van tandartsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers over het probleem van AMR en de behoefte aan antibiotica te verminderen;
 • het grote publiek voor te lichten over het belang van verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen door bewustmaking van het probleem van antimicrobiële resistentie en realistische verwachtingen te wekken met betrekking tot het voorschrijven van antimicrobiële stoffen;
 • onderzoeksinitiatieven met betrekking tot de beheersing van AMR te bevorderen, met nadruk op de wijze waarop AMR verschijnt en zich onder mensen verspreidt.

Regels met betrekking tot producten

De aanbeveling bevat richtsnoeren voor het gebruik van antimicrobiële producten. Er moeten controlesystemen voor de verkoop van antimicrobiële producten worden opgezet om ervoor te zorgen dat de beginselen van goede beheersing van overdraagbare ziekten worden nageleefd.

Follow-upmaatregelen

Verslagen

EU-landen hebben regelmatige uitvoeringsverslagen ingediend over de strategische maatregelen die ze hebben getroffen. Op basis van deze informatie heeft de Commissie eens in de vijf jaar verslagen gepubliceerd:

 • In 2005 werden de EU-landen in het eerste verlag opgeroepen om:
  • het probleem van zelfmedicatie met antibiotica aan te pakken, met name door het grote publiek voor te lichten over de risico's ervan;
  • richtsnoeren op te stellen waarin passende behandeling met antibiotica wordt aanbevolen.
 • In 2010 werd in het tweede verslag onder andere opgeroepen tot een passend intersectoraal mechanisme in alle EU-landen om de uitvoering van de strategieën uit de aanbeveling te coördineren.
 • In 2015 werden de EU-landen in het derde verlag opgeroepen om:
  • beheers- en preventiemaatregelen te handhaven;
  • maatregelen te treffen zodat beleidsmakers zich meer kunnen inzetten bij de aanpak van het AMR-probleem; en
  • onderzoek op belangrijke gebieden te stimuleren om de huidige hiaten in AMR-beheersing te overwinnen.

Actieplannen

In 2011 heeft de Commissie na de verslagen van 2005 en 2010 en de goedkeuring door de Raad in 2009 van een aanbeveling inzake patiëntveiligheid een vijfjarig actieplan goedgekeurd om de bedreigingen van AMR aan te pakken.

In 2017 wordt een tweede actieplan gestart. Dit actieplan is gericht op:

 • het ondersteunen van EU-landen, met name bij het opzetten, uitvoeren en toezicht houden op hun nationale actieplannen;
 • EU-fondsen en instrumenten bij elkaar brengen om innovatie en onderzoek tegen AMR te bevorderen; en
 • haar leidersrol op wereldwijde fora te versterken, vooral binnen internationale organisaties en bij belangrijke handelspartners.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Antimicrobiële stoffen: elke van de grote verscheidenheid aan chemische verbindingen en fysische agentia die gebruikt worden om besmettelijke micro-organismen te vernietigen of de ontwikkeling ervan te voorkomen (bijv. het antibioticum penicilline, antiseptica of germiciden).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling 2002/77/EG van de Raad van 15 november 2001 betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (PB L 34, 5.2.2002, blz. 13–16)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad (2002/77/EG) betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (COM(2005) 684 def., 22.12.2005)

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad (2002/77/EG) betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (COM(2010) 141 def., 9.4.2010)

Verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde: derde verslag over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad (2016)

Laatste bijwerking 01.03.2017

Top