Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1920/2006 tot oprichting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening herschikt Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad tot oprichting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) om de functie van het centrum uit te breiden tot de nieuwe trends in drugsgebruik, in het bijzonder polydruggebruik (waarbij illegale drugs samen met legale drugs of met geneesmiddelen worden gebruikt).

KERNPUNTEN

Het Centrum is verantwoordelijk voor het verschaffen van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens inzake drugs en drugsverslaving aan de EU-instellingen en EU-landen.

Het EWDD voorziet beleidsmakers van de gegevens die ze nodig hebben om op geïnformeerde wijze drugswetten en -strategieën op te stellen. Het verstrekt deskundigen en beroepsbeoefenaars ook voorbeelden van beste praktijken en nieuwe onderzoeksgebieden inzake drugs en de gevolgen van drugsverslaving.

Belangrijkste taken

De belangrijkste doelstellingen van het EWDD zijn:

 • bestaande gegevens inzake drugs en drugsverslaving in de EU en samenwerkende niet-EU-landen verzamelen en analyseren;
 • gegevens vergelijken om nationaal drugsbeleid en EU-drugsbeleid te helpen evalueren;
 • gegevens en informatie verspreiden over de stand van de drugsproblematiek, waaronder gegevens over opkomende trends;
 • samenwerken met EU-instellingen zoals Europol en Eurojust, en gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties zoals UNODC (Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding).

Prioritaire werkterreinen

De activiteiten van het Centrum zijn gericht op:

 • het volgen van de stand van de drugsproblematiek en opkomende trends, in het bijzonder die waarbij sprake is van polydruggebruik;
 • het opvolgen van de antwoorden die op drugsgerelateerde problemen worden geformuleerd en het vergemakkelijken van de onderlinge uitwisseling van beste praktijken tussen EU-landen;
 • het onderhouden van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en het beoordelen van de risico's van nieuwe psychoactieve stoffen*;
 • het ontwikkelen van instrumenten om de Europese Commissie en de EU-landen te helpen hun respectieve drugsbeleid op te volgen en te evalueren.

Het Reitox-netwerk

Voor het uitvoeren van zijn kerntaak om correcte en vergelijkbare informatie inzake drugs te verschaffen, heeft het EWDD een specifiek instrument ontwikkeld om op een geharmoniseerde wijze gegevens over landen te verzamelen, namelijk het Reitox-netwerk.

Reitox verbindt nationale drugsinformatiesystemen en is het belangrijkste middel waarmee het EWDD gegevens en methodologische informatie over drugs en drugsverslaving in de EU uitwisselt.

Gegevens die worden verzameld door het Reitox-netwerk worden ook gebruikt om:

 • de uitvoering van het EU-drugsactieplan op te volgen;
 • aanbevelingen te helpen ontwikkelen voor gepaste nationale antwoorden inzake de organisatie van activiteiten voor behandeling, preventie en schadebeperking.

Het netwerk bestaat uit een nationaal knooppunt voor elk EU-land dat deelneemt aan het EWDD en een knooppunt voor de Commissie.

Organisatie en functioneren

Het Centrum is gevestigd in Lissabon (Portugal). Het omvat een raad van bestuur, die wordt bijgestaan door een begrotingscomité, een uitvoerend comité en een wetenschappelijk comité, dat advies uitbrengt over alle wetenschappelijke vraagstukken betreffende de activiteiten van het Centrum.

Het EWDD onderhoudt nauwe banden met de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk en met andere partnerorganisaties.

Het EWDD voert zijn taken uit volgens een driejarenstrategie waarin de belangrijkste doelstellingen voor die periode worden gedefinieerd. De strategie en het werkplan voor 2016–2018 moeten bijdragen aan een veiliger en gezonder Europa. Deze richten zich op drie belangrijke actiegebieden:

 • het delen van informatie en uitwisselen van kennis: dit omvat producten (bijv. gidsen, studies..) en diensten (zoals advies) die het EWDD zal verschaffen tijdens de periode 2016-2018, en opleidingsactiviteiten voor belanghebbenden en partners (zoals academici);
 • vroegtijdige waarschuwing en beoordeling van de gevaren via het waarnemingsonderdeel van het EWDD: dit omvat het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordeling van nieuwe drugs, opkomende trends en bedreigingen;
 • analyse van de stand van zaken, antwoorden en trends: hierbij wordt een jaarlijks overzichtsrapport opgesteld van de vraag naar en het aanbod van drugs, met informatie over de verschillende antwoorden inzake preventie, schade- en dreigingsbeperking en hulp bij de ontwenning en sociale re-integratie van drugsgebruikers met problemen.

Drie transversale actiegebieden die de drie belangrijke actiegebieden aanvullen:

 • verzamelen en beheren van informatie;
 • kwaliteitsverzekering van alle activiteiten (bijv. wetenschappelijke activiteiten);
 • samenwerking met partners op EU- en niet-EU-niveau (internationale organisaties en niet-EU-landen).

Er worden ook specifieke jaarlijkse werkprogramma's voorzien als onderdeel van de driejarenstrategie van de instelling.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op 16 januari 2007 in werking.

ACHTERGROND

Het EWDD werd opgericht in 1993. Het werd in 1995 in Lissabon geopend en is een van de gedecentraliseerde EU-agentschappen. In 2015 werd de twintigste verjaardag van het waarnemingscentrum gevierd.

KERNBEGRIPPEN

* Psychoactieve stoffen: stoffen die bij inname iemands mentale processen beïnvloeden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1–13)

Laatste bijwerking 03.02.2016

Top