Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kankerscreening in de Europese Unie bevorderen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kankerscreening in de Europese Unie bevorderen

Kanker is een veelvoorkomende ziekte en doodsoorzaak in Europa. De organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en medische zorg vallen onder nationale verantwoordelijkheden. Maar de EU kan dat beleid aanvullen en helpen bij het verbeteren van de volksgezondheid en het aanpakken van de ziekte.

BESLUIT

Aanbeveling van de Raad van 2 december 2003 over kankerscreening (Publicatieblad L 327 van 16 december 2003, blz. 34-38).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

Screening maakt het mogelijk om kanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op een succesvolle behandeling toeneemt. EU-landen worden in de aanbeveling aangespoord om programma's voor kankerscreening op te zetten. De aanbeveling heeft betrekking op factoren zoals het registreren en beheren van screeninggegevens, procesbewaking en opleiding van personeel. De Europese Commissie brengt verslag uit over de uitvoering van deze programma's, moedigt nationale autoriteiten aan om samen te werken aan onderzoek en beste praktijken en helpt bij de ontwikkeling van richtlijnen voor kankerscreening.

KERNPUNTEN

  • In twee verslagen van de Commissie over de uitvoering van de aanbeveling van 2003 komt naar voren dat er veel vooruitgang is geboekt.
  • Op vier landen na hadden alle 28 EU-landen voor 2013 een nationaal controleplan voor kanker opgezet.
  • In 2014 heeft de Commissie een groep deskundigen voor kankerbeheersing opgericht om op dit gebied advies en bijstand te kunnen leveren.
  • In 2014 werd een initiatief voor een Europese handleiding gelanceerd om de kwaliteit van alomvattende kankerbestrijding te verbeteren.
  • Er is al een vierde versie van de Europese code tegen kanker geproduceerd.
  • Er bestaan Europese richtlijnen voor borstkanker (2013), baarmoederhalskanker (2007, bijgewerkt in 2014) en colorectale kanker (2010). Volgens huidige prognoses zullen tussen 2010 en 2020 meer dan 500 miljoen screenings voor deze drie vormen van kanker worden uitgevoerd.
  • De Commissie werkt aan een kwaliteitsborgingsregeling voor de verzorging bij borstkanker.
  • Tussen 2007 en 2014 heeft de EU 1,4 miljard EUR geïnvesteerd in kankeronderzoek.
  • Het Gemeenschappelijk centrum voor Onderzoek van de Commissie is in 2012 belast met de coördinatie van het Europees informatiesysteem voor kanker.

ACHTERGROND

In 2012 zijn er naar schatting 1,263 000 mensen in de EU overleden aan de gevolgen van kanker. Longkanker kwam het meest voor, gevolgd door colorectale, borst- en maagkanker. In datzelfde jaar werden er iets meer dan 2,6 miljoen nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd, waarbij niet-melanome huidkanker niet is meegerekend.

Zie voor meer informatie ernstige en chronische ziekten op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Uitvoering van de mededeling van de Commissie van 24 juni 2009 over kankerbestrijding: een Europees partnerschap [COM (2009) 291 final] en tweede verslag over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 2 december 2003 over kankerscreening (2003/878/EG) (COM(2014) 584 final van 23 september 2014).

Besluit van de Commissie van 3 juni 2014 tot oprichting van een deskundigengroep van de Commissie op het gebied van kankerbestrijding en tot intrekking van Besluit 96/469/EG (Publicatieblad C 167 van 4 juni 2014, blz. 4-8).

Laatste bijwerking 09.07.2015

Top