Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Jaar van personen met een handicap 2003

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees Jaar van personen met een handicap 2003

De hoofddoelstelling van dit Europees Jaar is de bevordering van het politieke programma voor een volledige en algehele integratie van personen met een handicap, dat in 2001 is vastgesteld in de Mededeling van de Commissie "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking".

BESLUIT

Besluit 2001/903/EG van de Raad van 3 december 2001 betreffende het Europees Jaar van personen met een handicap 2003.

SAMENVATTING

Doelstellingen en geplande maatregelen 1. De doelstellingen van het Europees Jaar van personen met een handicap (EJPH) zijn:

 • bewustmaking van het publiek van het recht van personen met een handicap op onder andere bescherming tegen discriminatie conform de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 • aanmoediging van bezinning op en discussie over de maatregelen die nodig zijn ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap in Europa;
 • bevordering van de uitwisseling van ervaringen met goede praktijken en van op lokaal, nationaal en Europees niveau ontwikkelde doeltreffende strategieën;
 • versterking van de samenwerking tussen alle betrokken partijen - overheden op alle niveaus, de particuliere sector, gemeenschappen, sociale partners, onderzoekers, vrijwilligersorganisaties, personen met een handicap en hun gezin;
 • verbetering van de informatie over de handicap en bevordering van een positieve voorstelling van personen met een handicap;
 • bewustmaking van het publiek van de verscheidenheid van personen met een handicap en van de talrijke vormen van discriminatie waaraan mensen met een handicap blootstaan;
 • verlening van bijzondere aandacht aan de bewustmaking van het recht van kinderen en jongeren met een handicap op gelijke behandeling in het onderwijs.

De maatregelen voor het verwezenlijken van deze doelstellingen bestaan met name in:

 • organisatie van bijeenkomsten en manifestaties, inclusief de openings- en slotconferentie;
 • voorlichtings- en promotiecampagnes;
 • samenwerking met de media;
 • enquêtes en studies;
 • manifestaties waarbij informatie wordt verstrekt, in het bijzonder voorbeelden van goede praktijken;
 • financiële steun voor initiatieven op transnationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau die de doelstellingen van het Europees Jaar van personen met een handicap moeten helpen verwezenlijken.

Deze verschillende maatregelen worden in detail beschreven in de bijlage bij het besluit.

Financiering, begroting en organisatie

Het Europees Jaar van personen met een handicap heeft een begroting van 12 miljoen euro voor 2002 (voorbereidende acties) en 2003.

Zoals in de bijlage bij het besluit wordt uiteengezet, kunnen acties op Europese schaal dankzij de begroting voor manifestaties tot ten hoogste 80% worden gesubsidieerd; acties op nationaal niveau kunnen medefinanciering ontvangen tot ten hoogste 50% van de totale kosten. De Commissie verleent algemene subsidies aan iedere lidstaat, die deze weer verdeelt over de nationale coördinatieorganen, die de verschillende acties op lokaal, regionaal en nationaal niveau moeten ondersteunen. Er zijn specifieke bepalingen betreffende de indiening van selectieverzoeken en de medefinanciering ervan.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de in het kader van dit Europees Jaar voorziene acties, waarbij zij wordt bijgestaan door een raadgevend comité van vertegenwoordigers van de lidstaten. Zij organiseert bovendien gedachtewisselingen met de gehandicaptengemeenschap en de NGO's die deze vertegenwoordigen over de uitvoering van de verschillende manifestaties.

De Commissie zal aan het Parlement uiterlijk op 31 december 2004 een evaluatieverslag overleggen over de daadwerkelijke invloed van het Europees Jaar en de lessen voor de toekomst die eruit kunnen worden getrokken.

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2001/903/EG

19.12.2001

-

L 335 van 19.2.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 13 oktober 2005 over de uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 [COM(2005) 486 - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Voornaamste acties op Europees niveau

 • Er is een voorlichtings- en promotiecampagne onder de slogan "Stap in en doe mee!" gevoerd om het participatieve karakter van het Europees Jaar te onderstrepen.
 • Een campagnebus heeft in de loop van 2003 181 steden aangedaan in het kader van 211 evenementen.
 • Er is een logo gecreëerd en er is een toegankelijke en interactieve internetsite opgezet.
 • Er zijn oproepen gelanceerd tot het indienen van voorstellen betreffende voorlichtingscampagnes ter ondersteuning van de eigenlijke campagne, gericht op specifieke doelgroepen of met betrekking tot transnationale projecten.
 • Er is een campagne ontwikkeld voor deelname door het bedrijfsleven (Corporate Participation Programme) om grote bedrijven ertoe te bewegen zich bij de EJPH-campagne aan te sluiten.
 • Het EJPH vormde een centrale component van talrijke Europese evenementen en conferenties op grote schaal: Europese mobiliteitsweek, conferenties over e-toegankelijkheid, enz.

Voornaamste acties op nationaal niveau

 • De deelnemende landen hebben nationale coördinatieorganen opgericht waarin ook vertegenwoordigers van gehandicapten actief waren, zoals bepaald in het besluit van de Raad.
 • Deze nationale organen werden ondersteund door lokale en regionale groepen die speciaal waren opgericht om aan de EJPH-campagne deel te nemen.
 • Er zijn speciale nationale websites gecreëerd.
 • Campagnemedewerkers hebben de algemene verantwoordelijkheid overgenomen voor de bus en de route, zolang de bus zich op het grondgebied van het betreffende land bevond.

Voornaamste resultaten van de EJPH-campagne

 • Volgens een in september 2003 gehouden enquête had 1/3 van de bevolking van de EU van het Europees Jaar gehoord en wist wat het doel ervan was.
 • De rondreis van de campagnebus was een centraal element waardoor het Europese karakter van de campagne tot uiting kwam. De bus heeft veel aandacht van de media getrokken, waardoor de boodschap ook in kleinere plaatsen uitgedragen kon worden.
 • Het jaar is in de media uitgebreid aan de orde geweest en de website werd veel bezocht (500 000 hits in 2003).
 • Het programma voor deelname van het bedrijfsleven kan eveneens als een positief resultaat worden beschouwd.
 • Op nationaal niveau kan de gedecentraliseerde aanpak, waarbij nationale prioriteiten voor het EJPH werden vastgesteld en maatregelen werden genomen om de actieve deelname van gehandicapten gedurende de gehele campagne te verzekeren, beschouwd worden als een essentieel resultaat en als een van de voornaamste factoren van het succes van de campagne. De gedecentraliseerde aanpak van de financiering waartoe de Commissie in overleg met de deelnemende landen had besloten, heeft duidelijk een belangrijke hefboomwerking gehad in het kader van de campagne.

Resolutie van de Raad van 6 mei 2003 over de toegankelijkheid van de culturele infrastructuur en van culturele activiteiten voor mensen met een handicap [Publicatieblad C 134 van 7.6.2003]. De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie in het kader van hun respectieve bevoegdheden om nieuwe concrete maatregelen te treffen ter verbetering van de toegang van mensen met een handicap tot de culturele infrastructuur, culturele activiteiten en de media.

Resolutie van de Raad van 5 mei 2003 over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor leerlingen en studenten met een functiebeperking [Publicatieblad C 134 van 7.6.2003]. De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie in het kader van hun respectieve bevoegdheden om nieuwe concrete maatregelen te treffen opdat mensen met een handicap een betere toegang tot onderwijs en opleiding krijgen vanuit het gezichtspunt van levenslang leren.

Resolutie van de Raad van 6 februari 2003 betreffende "e-toegankelijkheid" - verbeteren van de toegang van mensen met een functiebeperking tot de kennismaatschappij [Publicatieblad C 39 van 18.2.2003].De Raad verzoekt de lidstaten en de Commissie de mogelijkheden van de informatiemaatschappij voor mensen met een functiebeperking aan te boren en, in het bijzonder, technische, juridische en andere belemmeringen voor hun effectieve deelneming aan de kenniseconomie en de kennismaatschappij weg te nemen.

Laatste wijziging: 31.01.2006

Top