Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma voor wederzijds leren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programma voor wederzijds leren

SAMENVATTING VAN:

Artikel 149 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Acties om de werkgelegenheid te bevorderen

SAMENVATTING

WAT DOET HET PROGRAMMA?

Het geïntegreerde programma voor wederzijds leren stimuleert EU-landen om hun ervaringen en goede praktijken op het gebied van werkgelegenheid met elkaar te delen.

Het programma heeft als doel het verbeteren en ontwikkelen van samenwerking tussen EU-landen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De samenwerking vindt plaats op kernpunten van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), die een integraal onderdeel vormt van de Europa 2020-strategie.

KERNPUNTEN

Het programma draagt bij aan de doelstellingen van de 2020-strategie van de EU inzake werkgelegenheid en sociale integratie. Deze doelstellingen zijn dat:

 • 75 % van de personen in de leeftijd van 20 tot 64 jaar werkzaam moet zijn;
 • het percentage voortijdig schoolverlaters lager moet zijn dan 10 %;
 • 40 % van de jongeren een opleiding in het hoger onderwijs moet hebben afgerond;
 • het aantal personen dat wordt getroffen door armoede met 20 miljoen moet worden teruggebracht.

Daarnaast is het geïntegreerd programma voor wederzijds leren een hulpmiddel voor de open coördinatiemethode die is ontworpen om nationaal beleid op het gebied van werkgelegenheid op één lijn te brengen.

Actie

Het programma omvat verschillende typen acties, zoals:

 • Thematische evenementen: seminars en workshops over bepaalde beleidsproblematiek op het gebied van werkgelegenheid, waarbij beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en andere belanghebbenden kunnen debatteren over de implementatie van de Europa 2020-strategie.
 • Leeruitwisselingen: overleg tussen kleine groepen vertegenwoordigers uit EU-landen ten behoeve van de uitwisseling van ervaringen betreffende specifieke beleidsproblematiek.
 • Intercollegiale toetsingen: overleg tussen vertegenwoordigers uit EU-landen en onafhankelijke experts over problemen met betrekking tot bepaald beleid, met als doel de uitwisseling van goede praktijken.
 • Verspreidingsseminars: seminars die aan het eind van elk jaar worden gehouden om de resultaten van het geïntegreerd programma voor wederzijds leren te presenteren. De belangrijkste deelnemers zijn:
  • EU-instellingen en andere internationale beleidsorganisaties;
  • vertegenwoordigers van EU-landen;
  • lokale en regionale autoriteiten;
  • sociale partners;
  • ngo’s; en
  • academische instellingen.
 • Database van arbeidsmarktpraktijken: bevat voorbeelden van effectieve regelgeving en maatregelen. Voor de database is een gids beschikbaar.

Deelnemers

Het programma staat open voor EU-landen, kandidaat-lidstaten van de EU en landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

ACHTERGROND

Programma voor wederzijds leren

BESLUIT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde deel — Het beleid en intern optreden — Titel IX — Werkgelegenheid — Artikel 149 (oud artikel 129 VEG) (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 113)

Laatste bijwerking 30.05.2016

Top