Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (2005-2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (2005-2008)

De Commissie presenteert acht richtsnoeren ter verbetering van de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU). Zij richt de inspanningen op beleidsmaatregelen die ten doel hebben volledige werkgelegenheid tot stand te brengen door de verbetering van de integratie van kansarme personen, door meer investeringen in menselijke hulpbronnen, door de aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels, en door het creëren van meer flexibiliteit in combinatie met werkzekerheid.

BESLUIT

Beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

SAMENVATTING

De geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid voor de periode 2005-2008 bundelen in een enkele, samenhangende en vereenvoudigde tekst de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) en de richtsnoeren voor de werkgelegenheid. Zij vormen het voornaamste beleidsinstrument voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon.

De richtsnoeren voor de werkgelegenheid worden gepresenteerd in een geïntegreerd beleidsinstrument *, dat ook betrekking heeft op de macro- en micro-economische gebieden van de Europese Unie (EU). Dit biedt een duidelijke strategische visie op de Europese uitdagingen en stelt de Unie in staat de inspanningen van de lidstaten naar de prioritaire acties te kanaliseren. Sommige richtsnoeren voor de werkgelegenheid moeten ten uitvoer worden gelegd in samenhang met de overeenkomstige richtsnoeren op de andere gebieden. Dat maakt het mogelijk de verschillende sectoren van de economie wederzijds te versterken

Om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en de socialezekerheidsstelsels te moderniseren stelt de Commissie ten eerste het volgende voor:

  • bij de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid streven naar volledige werkgelegenheid, betere arbeidskwaliteit en -productiviteit en een hechtere sociale en territoriale samenhang (geïntegreerd richtsnoer nr. 17). Dit beleid moet bijdragen tot een totale participatiegraad in de Europese Unie van gemiddeld 70 % in 2010, waarbij de participatie van vrouwen ten minste 60 % en de participatie van ouderen (55 tot 64 jaar) ten minste 50 % moet bedragen, en tot een afname van werkloosheid en inactiviteit. De lidstaten moeten nationale doelstellingen op het gebied van de arbeidsparticipatie vaststellen.
  • levensloopbeleid bevorderen (geïntegreerd richtsnoer nr. 18) door:

- hernieuwde inspanningen om arbeidstrajecten voor jongeren op te zetten en de jeugdwerkloosheid terug te dringen, overeenkomstig het Europees pact voor de jeugd ((es de en fr)).

- doortastende maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen en genderkloven inzake arbeidsparticipatie, werkloosheid en beloning weg te werken;

- betere combinatie van werk en gezin door middel van toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke personen;

- steun voor arbeidsvoorwaarden die actief ouder worden bevorderen;

- moderne stelsels voor sociale bescherming, inclusief pensioenen en gezondheidszorg, die sociaal toereikend en financieel houdbaar zijn en op veranderende behoeften kunnen inspelen, ter ondersteuning van arbeidsparticipatie, het aan het werk houden van ouderen en langere loopbanen.

Dit richtsnoer moet worden toegepast rekening houdend met richtsnoer nr. 2 "Houdbare economische en begrotingssituaties als basis voor meer werkgelegenheid waarborgen".

  • arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven (geïntegreerd richtsnoer nr. 19), door:

- actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen, waaronder vroegtijdige afbakening van de behoeften, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering en opleiding als onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, verlening van de sociale diensten die nodig zijn om degenen die het verst van de arbeidsmarkt staan, te integreren, en bij te dragen tot het uitroeien van armoede;

- voortdurende toetsing van de positieve en negatieve prikkels die uitgaan van de belasting- en uitkeringsstelsels, onder meer wat het beheer van de uitkeringen en de voorwaarden voor de toekenning van voordelen betreft, en een aanzienlijke verlaging van hoge marginale belastingtarieven, met name voor de lage inkomens, met instandhouding van een toereikend niveau van sociale bescherming;

- exploratie van nieuwe bronnen voor banen in persoonlijke en zakelijke dienstverlening, met name op lokaal niveau.

  • vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen (geïntegreerd richtsnoer nr. 20) door:

- modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstanties, met name de diensten voor arbeidsvoorziening;

- te zorgen voor grotere transparantie van het werkaanbod en de opleidingsmogelijkheden op nationaal en Europees gebied;

- beletsels voor trans-Europese mobiliteit voor werknemers in het kader van de Verdragen weg te nemen;

- beter te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden, de tekorten op de arbeidsmarkt en de knelpunten;

- een passend beheer van de economische migratie.

Om het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen en de flexibiliteit van de arbeidsmarkten te verbeteren stelt de Commissie ten tweede het volgende voor:

  • Met gepaste aandacht voor de rol van de sociale partners, flexibiliteit gecombineerd met werkzekerheid bevorderen en segmentering van de arbeidsmarkt verminderen (geïntegreerd richtsnoer nr. 21), door:

- de arbeidswetgeving aan te passen en, waar nodig, de verschillende contracttypes en arbeidstijdregelingen opnieuw te bezien;

- zwartwerken aan te pakken;

- beter te anticiperen op veranderingen en deze positief te sturen, ook in geval van economische herstructurering, met name veranderingen in verband met openstelling voor handel, zodat de sociale kosten zoveel mogelijk worden beperkt en de aanpassing gemakkelijker verloopt;

- innovatieve en flexibele vormen van werkorganisatie te stimuleren en te verspreiden, teneinde de arbeidskwaliteit en -productiviteit, inclusief gezondheid en veiligheid, te verbeteren;

- ondersteuning voor overgangen in beroepsstatus als gevolg van opleiding, zelfstandige activiteiten, oprichting van ondernemingen en geografische mobiliteit

Dit richtsnoer moet worden toegepast rekening houdend met het geïntegreerde richtsnoer "Meer samenhang tussen het macro-economische beleid, het structurele beleid en het werkgelegenheidsbeleid bevorderen" (nr. 5) betreffende het macro-economische beleid.

  • zorgen voor arbeidskostenontwikkelingen en regelingen voor loonvaststelling die bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid (geïntegreerd richtsnoer nr. 22), door:

- de sociale partners ertoe aan te moedigen binnen hun eigen verantwoordelijkheden het juiste kader voor loononderhandelingen te scheppen, zodat de lonen, overal waar dat nodig is, productiviteits- en arbeidsmarktknelpunten weerspiegelen en loonverschillen tussen mannen en vrouwen worden vermeden;

- de weerslag van de niet-loonkosten op de werkgelegenheid te bezien en in voorkomend geval de structuur en het peil ervan aan te passen, in het bijzonder om de belastingdruk op de laagbetaalden te verminderen.

Dit richtsnoer moet worden toegepast rekening houdend met het richtsnoer "Zorgen dat de loonontwikkelingen bijdragen tot macro-economische stabiliteit en groei" (nr. 4) betreffende het macro-economische beleid.

Om de investeringen in het menselijk kapitaal te verhogen door middel van beter onderwijs en betere opleiding stelt de Commissie ten derde het volgende voor:

  • investeringen in menselijk kapitaal opvoeren en verbeteren (geïntegreerd richtsnoer nr. 23) door:

- een op integratie gericht onderwijs- en opleidingsbeleid en maatregelen die de toegang tot lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs aanzienlijk vergemakkelijken, onder meer door middel van leercontracten en opleidingen in ondernemerschap;

- de schooluitval aanzienlijk terug te dringen;

- efficiënte strategieën voor levenslang leren, toegankelijk voor iedereen, in scholen, bedrijven, overheden en huishoudens, overeenkomstig Europese akkoorden, inclusief passende prikkels en kostendelingsregelingen, ter bevordering van deelname aan voortdurende opleiding en opleiding op de werkplek gedurende de hele levensloop, in het bijzonder voor laaggeschoolde en oudere werknemers.

Dit richtsnoer moet worden toegepast rekening houdend met het richtsnoer "De investeringen in O&O verhogen en verbeteren, in het bijzonder in de particuliere sector" (nr. 7) betreffende het micro-economische beleid.

  • onderwijs- en opleidingsstelsels aanpassen aan nieuwe vaardigheidsvereisten (geïntegreerd richtsnoer nr. 24) door:

- de aantrekkelijkheid, het open karakter en de kwaliteitsnormen van onderwijs en opleiding te garanderen en nog te verbeteren, het aanbod van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden te verbreden, flexibele leertrajecten aan te bieden en de mobiliteit van studenten en personen in opleiding te vergroten;

- de beroepsbehoeften, kernvaardigheden en toekomstige vaardigheidsvereisten beter te identificeren;

- in te spelen op nieuwe beroepsbehoeften, kernvaardigheden en toekomstige vaardigheidsvereisten door de omschrijving en transparantie van kwalificaties te verbeteren, kwalificaties daadwerkelijk te erkennen en niet-formeel en informeel leren te valideren.

In de tussenliggende jaren tot en met 2008 moet de bijwerking strikt worden beperkt. De Commissie presenteert de geïntegreerde richtsnoeren in het kader van de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon.

Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2005-2008).

Macro-economische richtsnoeren1) Zorgen voor op duurzame groei gerichte economische stabiliteit;2) Waarborgen van houdbare economische situaties en begrotingssituaties;3) Bevorderen van een efficiënte, op groei en werkgelegenheid gerichte allocatie van productiemiddelen;4) Ervoor zorgen dat de loonontwikkelingen bijdragen tot de economische stabiliteit;5) Bevorderen van meer samenhang tussen macro-economisch beleid, structuurbeleid en werkgelegenheidsbeleid;6) Bijdragen tot de dynamiek en de goede werking van de EMU.Micro-economische richtsnoeren7) Verhogen en verbeteren van de investeringen in O&O, in het bijzonder in de particuliere sector;8) Alle vormen van innovatie faciliteren;9) Faciliteren van de verspreiding en effectieve toepassing van ICT en opbouwen van een volledig inclusieve informatiemaatschappij;10) Versterken van de concurrentievoordelen van de industriële basis van Europa;11) Aanmoedigen van het duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van de milieubescherming;12) Uitbreiden en verdiepen van de interne markt; 13) Zorgen voor open en concurrerende markten om het hoofd te bieden aan de mondialisering;14) Creëren van een bedrijfsklimaat met meer mededinging;15) Bevorderen van het ondernemersschap en verbeteren van het klimaat voor het mkb;16) Verbeteren van de Europese infrastructuur.Richtsnoeren voor de werkgelegenheid17) Bij de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid streven naar volledige werkgelegenheid, betere arbeidskwaliteit en -productiviteit en een hechtere sociale en territoriale samenhang;18) Levensloopbeleid bevorderen;19) Arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven;20) Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen;21) Met gepaste aandacht voor de rol van de sociale partners, flexibiliteit gecombineerd met werkzekerheid bevorderen en segmentering van de arbeidsmarkt verminderen;22) Zorgen voor arbeidskostenontwikkelingen en regelingen voor loonvaststelling die bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid;23) Investeringen in menselijk kapitaal opvoeren en verbeteren.24) Onderwijs- en opleidingsstelsels aanpassen aan nieuwe vaardigheidsvereisten.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2005/600/EG

25.4.2005

25.4.2005

L 205 van 12.7.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2007/491/EG van de Raad van 10 juli 2007 betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [Publicatieblad L 183 van 13.7.2007].

Zoals in 2006 behoudt de Raad de richtsnoeren in 2007, maar hij dringt erop aan dat de lidstaten er in hun werkgelegenheidsbeleid rekening mee houden.

Beschikking 2006/544/EG van 18 juli 2006 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [Publicatieblad L 215 van 5.8.2006]. Gezien de centrale rol die het werkgelegenheidsbeleid in het kader van de Lissabonagenda speelt, roept de Raad de lidstaten op alle richtsnoeren in de nationale werkgelegenheidsprogramma's toe te passen. De bijwerking van deze richtsnoeren moet worden beperkt om te zorgen voor de voor een doeltreffende uitvoering noodzakelijke stabiliteit. Daarom besluit de Raad om de richtsnoeren voor 2006 niet te wijzigen.

Laatste wijziging: 03.10.2007

Top