Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De steun van het ESF voor de Europese werkgelegenheidsstrategie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De steun van het ESF voor de Europese werkgelegenheidsstrategie

In deze mededeling worden de prioriteiten van het financieringsinstrument voor regionale samenhang, het Europees Sociaal Fonds (ESF) afgestemd op die van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS). Uitgelegd wordt hoe het in het kader van het ESF financiële steun wordt verleend voor de vier belangrijkste doelstellingen die tot een betere situatie op de arbeidsmarkt in de Europese Unie moeten leiden en hoe daarbij wordt ingehaakt op de verplichtingen die de lidstaten in hun nationale actieplannen voor de werkgelegenheid zijn aangegaan.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité betreffende de steun van het Europees Sociaal Fonds voor de Europese werkgelegenheidsstrategie [COM (2001) 16 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In Verordening nr. 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 zijn de nieuwe prioriteiten (zie Agenda 2000 ()) en de nieuwe programma's voor de periode 2000-2006 van het ESF vastgelegd. In de genoemde mededeling wordt aangegeven hoe deze prioriteiten moeten worden afgestemd op de doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS).

Het ESF krijgt een breder werkterrein. Het is niet langer alleen een financieringsinstrument voor opleidingen, maar wordt een strategisch belangrijk instrument voor een heel scala aan uiteenlopende investeringen in de human resources, die als belangrijkste motor van economische groei worden beschouwd. Doel van het ESF is het nationale arbeidsmarktbeleid zodanig te coördineren dat het doeltreffender wordt en werkgelegenheid te scheppen. Het zwaartepunt in de ESF-programma's ligt op preventieve maatregelen, gelijke kansen, sociale integratie en toegang tot informatie- en communicatietechnologie (ICT).

In het kader van het ESF zal in de periode 2000-2006 60 miljard euro voor de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) worden uitgetrokken.

In de Europese werkgelegenheidsstrategie staan vier elementen centraal, namelijk inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpassingsvermogen en gelijke kansen. In het kader van doelstelling 1 en 3 zal de ESF-steun als volgt worden verdeeld:

  • Inzetbaarheid: zo'n 60 % van het budget van het ESF (34 miljard euro) wordt uitgetrokken om de inzetbaarheid overal in de Europese Unie te verbeteren. Eenderde van dat bedrag, d.w.z. 11 miljard euro, is bestemd voor maatregelen die sociale uitsluiting tegengaan.
  • Ondernemerschap: aan de stimulering van het ondernemerschap wordt 8 miljard euro besteed. Met dit geld kunnen nieuwe ondernemingen worden opgericht of nieuwe banen in de dienstensector tot stand worden gebracht.
  • Aanpassingsvermogen: zo'n elf miljard euro wordt in het aanpassingsvermogen van de Europese beroepsbevolking gestoken. Prioriteit hebben hier de uitbouw van bij- en nascholing, ITC-gebruik en maatregelen voor het MKB.
  • Gelijke kansen: doordat gelijke kansen een plaats krijgen in alle onderdelen van de EWS kan niet worden aangegeven hoeveel geld in deze EWS-pijler zal vloeien. Voor specifieke maatregelen is evenwel een bedrag van 4 miljard euro beschikbaar.

De uitgetrokken bedragen voor iedere pijler variëren aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. Hierdoor zal soepel kunnen worden ingespeeld op de nationale prioriteiten.

De mededeling maakt tevens duidelijk hoe in het kader van het ESF steun zal worden verleend voor de nationale actieplannen (NAP's). De bedoeling is om mensen in plaats van een uitkering een opstap naar de arbeidsmarkt te geven en het nationale beleid voor gelijke kansen te ondersteunen.

Aan de medewerking van de kandidaat-lidstaten aan de EWS wordt groot belang gehecht. Het is zaak om de belangrijkste terreinen in kaart te brengen waarop vooruitgang moet worden geboekt en aan te geven hoe in het Phare-programma financiële steun kan worden verleend. In het kader van het belangrijkste onderdeel van het Phare-programma, namelijk " Opbouw van institutionele capaciteiten " en het specifieke actieterrein "Economische en sociale samenhang" wordt steun verstrekt voor projecten die op werkgelegenheid en human resources development gericht zijn. Het "speciale voorbereidingsprogramma voor de Structuurfondsen" biedt de kandidaat-lidstaten ondersteuning bij een efficiënt beheer van de toegekende financiële middelen van de Structuurfondsen.

Door op maat gesneden monitoring en evaluaties brengt de Commissie tevens verbetering in de implementatie van de programma's. Daarbij wordt ook steeds meer rekening gehouden met regionale en lokale aspecten. De investeringen van het ESF en de andere Structuurfondsen worden voorts beter op elkaar afgestemd en de sociale partners, de NGO's en andere betrokken partijen worden geraadpleegd.

Een overzicht van de ESF-steun voor de periode 2000-2006 en een aantal landenfiches zijn in de bijlage bij de mededeling opgenomen. In de mededeling wordt tevens een beeld gegeven van de gerealiseerde werkzaamheden in de periode 1994-1999 en van de aangegane financiële verplichtingen voor de periode 2000-2006.

In de publicatie van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen getiteld "European Social Fund in action 2000-2006" (EN) [PDF] worden "succesverhalen" gepresenteerd, d.w.z. maatregelen voor een actief arbeidsmarktbeleid, sociale integratie, levenslang leren, aanpassingsvermogen en participatie van vrouwen die dankzij de steun van het ESF een succes zijn geworden.

Laatste wijziging: 03.03.2005

Top