Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Participatie en informatie van jongeren met betrekking tot EU-beleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Participatie en informatie van jongeren met betrekking tot EU-beleid

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2006) 417 definitief) van de Commissie over Europese beleidsmaatregelen inzake participatie en informatie van jongeren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

In de mededeling wordt getracht te beoordelen hoe de landen van de Europese Unie (EU) de gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie door en informatie van jongeren opvolgen. Deze doelstellingen werden goedgekeurd na de publicatie van het witboek van 2001, „Een nieuw elan voor Europa's jeugd”, om het actieve burgerschap van jongeren te bevorderen.

KERNPUNTEN

Het witboek leidde tot de goedkeuring van een eerste kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2002), waarin de EU-landen door de open coördinatiemethode zijn overeengekomen vooral aandacht te schenken aan vier specifieke prioriteiten:

 • 1.

  informatie;

 • 2.

  participatie;

 • 3.

  vrijwilligerswerk;

 • 4.

  meer kennis van jeugdzaken.

De mededeling vormt een analyse van de verslagen die de EU-landen hebben ingediend over hoe de doelstellingen voor twee van deze vier prioriteiten worden verwezenlijkt.

Informatie

In de mededeling wordt vooral geconcludeerd dat er in alle EU-landen informatiehulpmiddelen voor jongeren beschikbaar waren, maar dat deze verder moesten worden ontwikkeld en gepersonaliseerd. In dit kader heeft de Europese Commissie een speciaal portaal voor jongeren ontwikkeld dat sinds 2003 jongerenacties in Europa heeft ondersteund.

Ook wordt beschreven hoe de EU actie heeft ondernomen om de kwaliteit van de informatie voor jongeren te verbeteren. De Europese netwerken Eurodesk, Eryica en Eyca spelen een belangrijke rol bij voorziening van hoogwaardige informatie aan jongeren, bij het verbeteren van de vaardigheden en kwalificaties van jongerenvoorlichters via netwerken, en bij het ontwikkelen van opleidingscursussen voor hun leden.

Participatie

De mededeling toont aan dat actie van de EU-landen om participatie van jongeren aan het politiek bestel te ondersteunen veel beter wordt gecoördineerd dan vroeger, met acties om:

 • wetgeving op het gebied van jongerenparticipatie te verbeteren en deelname van jongeren bij verkiezingen te vergroten;
 • participatieve en representatieve lokale structuren in EU-landen te ondersteunen;
 • projecten te ondersteunen waar jongeren de actoren in hun eigen projecten kunnen zijn.

Met name op dit gebied is er een EU-strategie voor jongeren voor 2010-2018, met inbegrip van een EU-Jeugdwerkplan 2016-2018, opgezet. Dit omvat onder meer specifieke acties om jongeren aan te moedigen actief deel te nemen in de maatschappij door:

 • dialoogmechanismen te ontwikkelen met jongeren en hun participatie bij nationale beleidsvorming te vergemakkelijken;
 • jongerenorganisaties te ondersteunen;
 • participatie te stimuleren van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in de politiek en in maatschappelijke organisaties.

De Commissie introduceerde ook uitwisselingen van goede praktijken om jongeren aan te moedigen in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven te participeren.

Er is onder andere een nieuw plan om radicalisering tegen te gaan door middel van onderwijs en jongerenactie opgezet, dat ervoor moet zorgen dat kinderen en jongeren sociale, maatschappelijk relevante en culturele vaardigheden verwerven en hun kritisch denkvermogen versterken als ze internet gebruiken.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad over Europese beleidsmaatregelen inzake participatie en informatie van jongeren — Follow-up van het witboek „Een nieuw elan voor Europa's jeugd”: de gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie en informatie van jongeren verwezenlijken ter bevordering van hun actief Europees burgerschap (COM(2006) 417 definitief van 20.7.2006)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Witboek van de Europese Commissie — Een nieuw elan voor Europa's jeugd (COM(2001) 681 definitiefvan 21.11.2001)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 27 juni 2002 over het kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (PB C 168 van 13.7.2002, blz. 2-5)

Resolutie van de Raad van 25 november 2003 betreffende gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie van en informatie aan jongeren (PB C 295 van 5.12.2003, blz. 6-8)

Mededeling van de Commissie aan de Raad over Europese beleidsmaatregelen voor jongeren — Aandacht voor jongerenbelangen in Europa — implementatie van het Europees pact voor de jeugd en bevordering van actief burgerschap (COM(2005) 206 definitief van 30.5.2005)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 24 mei 2005, over de uitvoering van de gemeenschappelijke doelstelling „de participatie van jongeren in het stelsel van de representatieve democratie verhogen” (PB C 141 van 10.6.2005, blz. 3-4)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 24 mei 2005, over de uitvoering van de gemeenschappelijke doelstellingen inzake jongereninformatie (PB C 141 van 10.6.2005, blz. 5-6)

Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad — Een agenda voor de burger — Concrete resultaten voor Europa (COM(2006) 211 definitief van 10.5.2006)

Laatste bijwerking 23.02.2017

Top