Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wetenschappelijk advies voor het visserijbeleid van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Wetenschappelijk advies voor het visserijbeleid van de EU

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2005/629/EG tot instelling van een Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Met dit besluit wordt er een Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij opgericht. Dit comité levert input om de Europese Commissie te helpen bij de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU.

In deze mededeling worden de rol, structuur en procedures voor de benoeming van leden van het comité omschreven.

KERNPUNTEN

Rol

De Commissie raadpleegt het comité over alle aangelegenheden betreffende de instandhouding en het beheer van levende aquatische hulpbronnen (leven van mariene planten en dieren), en met name over biologische, economische, milieu-, sociale en technische overwegingen.

Het advies van het comité is van essentieel belang om de duurzaamheid van het EU-visserijbeleid te waarborgen. Het comité speelt een belangrijke rol bij adviezen over aangelegenheden als:

maximale duurzame opbrengsten (MDO's — maximale vangstniveaus die zonder speciale maatregelen kunnen worden geëxploiteerd zonder dat zich op lange termijn uitputting van visbestanden voordoet) en

totaal toegestane vangsten (TAC’s — de maximale hoeveelheid die van een bepaalde vissoort in een bepaalde periode in een bepaald gebied mag worden gevangen).

Samenstelling en benoeming

Het comité bestaat uit ongeveer 30 tot 35 vooraanstaande deskundigen en visserijtechnologen op het gebied van mariene biologie en ecologie, visserijwetenschap en economische, statistische en onderzoeksvraagstukken met betrekking tot de visserij.

Leden worden benoemd op basis van een lijst die is opgesteld nadat op de website van de Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is bekendgemaakt. De benoeming is voor drie jaar en is op voortschrijdende basis hernieuwbaar.

Het comité kan na overleg met de Commissie zijn eigen werkgroepen over specifieke onderwerpen oprichten. Vertegenwoordigers van de Commissie en andere externe deskundigen mogen vergaderingen van het comité en zijn werkgroepen bijwonen.

Werking

Op gezette tijden, of wanneer ze het nodig acht, raadpleegt de Commissie het comité over aangelegenheden betreffende de instandhouding en het beheer van levende aquatische hulpbronnen.

De Commissie houdt rekening met het advies van het comité bij voorstellen over het visserijbeheer. Ook kan het comité op eigen initiatief de Commissie over visserijaangelegenheden adviseren.

Het comité stelt een jaarlijks rapport op over

de situatie van visbestanden en de trends in de visserijsector, met extra aandacht voor de economische consequenties van de situatie van de visbestanden;

wat er gedaan is op het gebied van de coördinatie van wetenschappelijk, technisch en economisch onderzoek in de visserij- en aquacultuursector (d.w.z. teelt van vissen en schaal- en schelpdieren).

Reglement van orde

Het comité keurt na overleg met de Commissie zijn interne reglement goed. Het werk van het comité wordt geleid door de beginselen van deskundigheid, onafhankelijkheid en doorzichtigheid, waarbij de vertrouwelijkheid van fiscale en zakelijke geheimen wordt geëerbiedigd. Dit reglement wordt op de website van de Commissie bekendgemaakt.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is op 26 augustus 2005 in werking getreden.

ACHTERGROND

Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV)

BESLUIT

Besluit 2005/629/EEG van de Commissie van 26 augustus 2005 tot instelling van een Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (PB L 225 van 31.8.2005, blz 18-22)

Achtereenvolgende wijzigingen van Besluit 2005/629/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 11.01.2016

Top