Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/104/EEG van de Raad — veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn legt de minimumeisen vast voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers in winningsindustrieën.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds, met inbegrip van prospectiewerkzaamheden en het gereedmaken van delfstoffen voor de verkoop. Ze is niet van toepassing op de latere verwerking van de delfstoffen.

Ter verzekering van de veiligheid en gezondheid van werknemers zorgt de werkgever ervoor dat:

de arbeidsplaatsen zodanig worden ontworpen en uitgerust dat werknemers hun werk kunnen verrichten zonder gevaar voor hun eigen veiligheid en gezondheid of die van andere werknemers,

altijd toezicht wordt uitgeoefend door een verantwoordelijke persoon,

werkzaamheden waaraan een bijzonder risico is verbonden, uitsluitend aan vakbekwaam personeel worden opgedragen en overeenkomstig de instructies worden uitgevoerd,

veiligheidsinstructies voor alle betrokken werknemers begrijpelijk zijn,

eerstehulpvoorzieningen ter beschikking worden gesteld, en

met regelmatige tussenpozen veiligheidsoefeningen worden gehouden.

Er moet een veiligheids- en gezondheidsdocument worden opgesteld door de werkgever die verantwoordelijk is voor de invoering van alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, waaruit blijkt dat de risico's voor de werknemers op de arbeidsplaats zijn bepaald en geëvalueerd en dat de arbeidsplaats veilig is. Wanneer werknemers van andere ondernemingen zich op dezelfde arbeidsplaats bevinden, wordt in het document tevens uiteengezet wat de doelstellingen van coördinatie- en uitvoeringsprocedures zijn.

De werkgever zal tevens:

zo snel mogelijk ernstige bedrijfsongevallen en situaties die een ernstig gevaar vormen, melden aan de bevoegde autoriteiten,

maatregelen treffen ter voorkoming, opsporing en bestrijding van branden en ter voorkoming van het ontstaan van andere voor de gezondheid schadelijke atmosferen,

voorzien in vlucht- en reddingsmiddelen in geval van gevaar,

voorzien in waarschuwings- en andere communicatiesystemen opdat hulp-, vlucht-, evacuatie- en reddingsmaatregelen kunnen worden genomen,

werknemers voorlichten over maatregelen die met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats zijn getroffen,

ervoor zorgen dat werknemers zich onderwerpen aan regelmatige medische controles in verband met hun activiteiten,

zorgen voor de raadpleging en deelneming van werknemers over veiligheids- en gezondheidszaken.

De gedetailleerde vereisten zijn uiteengezet in de bijlagen bij deze richtlijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 7 december 1992 in werking.

ACHTERGROND

Gezondheid en veiligheid op het werk: werkterreinen, op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 92/104/EEG van de Raad van 3 december 1992 betreffende de minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 92/104/EEG

7.12.1992

7.12.1994

PB L 404 van 31.12.1992, blz. 10-25

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21-24

Laatste bijwerking 15.10.2015

Top