Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid op het werk - het manueel hanteren van lasten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid op het werk — het manueel hanteren van lasten

Deze Richtlijn streeft ernaar om werknemers in de Europese Unie (EU) te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten*.

BESLUIT

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimumveiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

SAMENVATTING

Deze Richtlijn streeft ernaar om werknemers in de Europese Unie (EU) te beschermen tegen de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten*.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Het legt de gezondheids- en veiligheidsvereisten vast voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor werknemers.

KERNPUNTEN

Werkgevers moeten doen wat ze kunnen om te voorkomen dat werknemers lasten manueel moeten hanteren.

Wanneer niet kan worden vermeden dat werknemers lasten manueel moeten hanteren, zal de werkgever de manier waarop het werk wordt georganiseerd aanpassen of de werknemers passende middelen verschaffen teneinde de risico’s te verkleinen door:

 • de werkplek zodanig in te richten dat het hanteren zo veilig mogelijk verloopt;
 • de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het soort werk te beoordelen, zo mogelijk vooraf, waarbij hij met name let op de kenmerken van de last;
 • het gevaar van met name rugletsel voor de werknemer door passende maatregelen te vermijden of verminderen, waarbij hij met name let op de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak;
 • erop toe te zien dat werknemers over de nodige informatie beschikken betreffende het gewicht en de gewichtsverdeling van lasten; en
 • erop toe te zien dat werknemers meewerken en voldoende opgeleid en geraadpleegd zijn over het hanteren van lasten en de eventuele risico’s.

Een rugletsel kan worden veroorzaakt wanneer de last:

 • te zwaar of te groot is;
 • onhandig of moeilijk vast te grijpen is;
 • onstabiel is of de inhoud ervan kan gaan schuiven;
 • zo ligt dat deze op een afstand van de romp of met voorovergebogen of verdraaide romp gehanteerd moet worden; of
 • inherent letsels kan veroorzaken voor de werknemer, met name in geval van stoten.

Een lichamelijke inspanning kan tot blessures leiden wanneer de inspanning:

 • te groot is;
 • slechts mogelijk is door een draaiende beweging van de romp;
 • kan leiden tot een plotselinge beweging van de last; of
 • uitgevoerd wordt met het lichaam in een onstabiele positie.

De werkomgeving kan het gevaar voor letsels doen toenemen, wanneer:

 • er niet genoeg ruimte is om het werk te verrichten;
 • de bodem hoogteverschillen vertoont of onstabiel, oneffen of glad is;
 • de ruimte of de werkomgeving zodanig is dat de werknemer de lasten niet manueel kan hanteren op een veilige hoogte of in een gunstige houding; of
 • temperatuur, luchtvochtigheid of luchtcirculatie niet aangepast zijn.

De taakkan ook gevaar voor letsels opleveren, wanneer:

 • bovenmatige inspanningen worden verricht waarbij met name de wervelkolom is betrokken;
 • er onvoldoende rust- of herstelperioden zijn;
 • de lasten over te grote afstanden moeten worden opgetild, neergezet of gedragen; of
 • het werktempo wordt bepaald door een proces dat door de werknemer niet kan worden aangepast.

De werknemer kan gevaar lopen indien:

 • hij of zij fysiek niet in staat is de taak uit te voeren;
 • hij of zij verkeerde kleding, schoeisel of andere persoonlijke uitrusting draagt;
 • zijn of haar kennis of opleiding onvoldoende is.

KERNBEGRIPPEN

* Manueel hanteren van lasten: in de zin van deze richtlijn, elke handeling waarbij een last wordt vervoerd of ondersteund, zoals het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last die bij werknemers met name rugletsel kan veroorzaken

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De Richtlijn is op 12 juni 1990 in werking getreden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 90/269/EEG

12.6.1990

31.12.1992

PB L 156 van 21.6.1990, blz. 9-13

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21-24

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top