Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Stichting voor levens- en arbeidsomstandigheden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Stichting voor levens- en arbeidsomstandigheden

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met de verordening wordt de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) opgericht.

Eurofound is opgezet om bij te dragen aan betere levens- en arbeidsomstandigheden in landen. Ze voert haar taak uit samen met regeringen, werkgevers, vakbonden en EU-instellingen (zoals de Commissie, het Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité).

Belangrijkste taken

De belangrijkste doelstellingen van Eurofound zijn:

 • volgen van trends en ontwikkelingen in de levens- en arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en structurele verandering (bijv. verandering als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën) in de economie van de EU;
 • advies geven aan sociaalbeleidsmakers en belanghebbenden op het gebied van levens- en arbeidsomstandigheden;
 • kennis verspreiden en discussies en uitwisselingen organiseren met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en sociale partners.

Onderzoeks- en communicatieactiviteiten

De belangrijkste activiteiten van Eurofound bestaan vooral uit onderzoeksbeheer en informatie- en communicatieacties op het gebied van:

 • levensomstandigheden van EU-burgers zoals het combineren van werk en gezinsleven, welzijnszorg en de bevordering van integratie in tewerkstelling;
 • arbeidsomstandigheden met inbegrip van de organisatie van werk, arbeidstijden, flexibiliteit en veranderingen in arbeidsomstandigheden in de hele EU;
 • arbeidsverhoudingen met inbegrip van arbeidsverandering en herstructurering van ondernemingen, werknemersparticipatie in besluitvorming en arbeidsverhoudingen op EU-niveau.

Eurofound bevordert de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen universiteiten, overheden en economische en maatschappelijke organisaties.

Ze organiseert cursussen, conferenties en seminars en neemt deel aan studies. Ook maakt Eurofound de gegevens en adviezen uit onafhankelijk en vergelijkend onderzoek beschikbaar voor overheden, werkgevers, vakbonden en de Europese Commissie.

Vierjarig werkprogramma (2013-2016)

Om de vier jaar herziet Eurofound haar strategie en de richting van haar werk in een doorlopend programma.

Voor de periode 2013-2016 is er een nieuw vierjarig strategisch programma goedgekeurd. De strategische doelstelling van Eurofound voor dit nieuwe vierjarige werkprogramma is om tijdig beleidsrelevante kennis van hoge kwaliteit te verschaffen op vier prioritaire gebieden:

 • 1.

  verhoging van de arbeidsmarktparticipatie en bestrijding van werkloosheid door:

  • banen te creëren,
  • het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren en
  • integratie te bevorderen;
 • 2.

  verbetering van de arbeidsomstandigheden en verduurzaming van werk gedurende het hele leven;

 • 3.

  verdere ontwikkeling van arbeidsverhoudingen om te komen tot billijke en productieve oplossingen in een veranderende beleidscontext;

 • 4.

  verbetering van levensstandaarden en bevordering van sociale cohesie in een context van economische en sociale ongelijkheden.

In dit werkprogramma zal Eurofound feiten en cijfers leveren, trends zichtbaar maken en beleidsmaatregelen en praktijken in de EU-landen analyseren. Er is ook een lijst met bepaalde relevante thema's opgesteld met specifieke prioritaire activiteiten.

Samenwerking

Eurofound werkt in EU-landen en op internationaal niveau samen met gespecialiseerde instellingen of universiteiten. Ook werkt ze nauw samen met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

De stichting werkt ook heel nauw samen met sociale partners op EU-niveau zoals het EVV (het Europees Verbond van Vakverenigingen) en BUSINESSEUROPE (de Europese werkgeversorganisatie).

Organisatie en werking

De stichting is gevestigd in Ierland (Dublin) en bestaat uit een raad van bestuur dat de sociale partners en nationale regeringen van alle EU-landen en de Europese Commissie vertegenwoordigt.

Ook heeft de stichting twee waarnemingsposten opgericht:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 2 juni 1975 in werking getreden.

ACHTERGROND

De stichting is veertig jaar geleden opgericht in 1975 om een bijdrage te leveren aan de planning en het ontwerp van betere levens- en arbeidsomstandigheden.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1-4)

De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EEG) nr. 1365/75 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

Laatste bijwerking 11.01.2016

Top