Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET)

ECVET is een gemeenschappelijk methodologisch kader waarmee de accumulatie en overdracht van studiepunten van het ene naar het andere kwalificatiesysteem wordt vergemakkelijkt. Het doel is de grensoverschrijdende mobiliteit en de mogelijkheden voor een leven lang leren te bevorderen. Het is niet de bedoeling om de nationale kwalificatiesystemen te vervangen, maar om ervoor te zorgen dat ze onderling meer compatibel en vergelijkbaar zijn. ECVET geldt voor alle leerresultaten die een persoon behaalt via tal van onderwijs- en leertrajecten die dan worden overgedragen, erkend en gebundeld om zo tot een kwalificatie te komen. Dit biedt burgers van de Europese Unie (EU) de mogelijkheid hun opleidingen, competenties en kennis gemakkelijker in een ander EU-land dan hun thuisland te laten erkennen.

BESLUIT

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de invoering van een Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) (PB C 155, 8.7.2009, blz. 11-18)

SAMENVATTING

De Europese Commissie definieert het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) als een methodologisch kader aan de hand waarvan kwalificaties worden beschreven als eenheden van leerresultaten waaraan studiepunten worden toegekend.

ECVET is een systeem voor de accumulatie en overdracht van eenheden van leerresultaten in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in Europa. Hierdoor kan men leerresultaten aantonen en laten registreren die binnen een verschillende context zijn verkregen, zowel in het buitenland als via formele, informele of niet-formele leertrajecten. De leerresultaten kunnen dan met het oog op accumulatie en het verkrijgen van een kwalificatie worden overgedragen naar de context van het „thuissysteem” van de persoon.

De verschillen tussen de nationale systemen waarin de niveaus en inhoud van kwalificaties zijn vastgesteld, zijn niet bevorderlijk voor de grensoverschrijdende mobiliteit van lerenden. ECVET maakt hieraan een einde door de mobiliteit van lerenden in heel Europa te stimuleren.

Het staat EU-landen vrij deze aanbeveling op te volgen en het systeem uit te voeren. Zij werden gevraagd om vrijwillig stapsgewijs maatregelen nemen, zodat ECVET met ingang van 2012 in gebruik kan worden genomen.

ECVET is uitgevoerd te worden door partnerschappen en netwerken die gebaseerd zijn op leerovereenkomsten (memoranda van overeenstemming), die een gepast kader creëren voor studiepuntenoverdracht. Ten behoeve van studiepuntenoverdracht staan in bijlage II de beginselen en technische specificaties voor het beschrijven van kwalificaties in termen van eenheden van leerresultaten met bijbehorende punten.

Een tussen de EU-landen gevormd Europees ECVET-netwerk van belanghebbenden en bevoegde instellingen bevordert ECVET en stelt EU-landen in staat om informatie en ervaring uit te wisselen. Uit dit netwerk vormde de Commissie een groep van ECVET-gebruikers, die bijdraagt tot de handleiding voor ECVET-gebruikers en de uitvoering van ECVET.

Complementariteit met andere initiatieven voor de erkenning en overdracht van competenties

ECVET is één van de vele Europese initiatieven die de mobiliteit van lerenden in de Europese Unie (EU) stimuleren, zoals Europass en het Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit.

ECVET is ook een aanvulling op het Europees studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS), door beroepsonderwijs en -opleiding te verbinden met hoger onderwijs. Het ECTS was opgesteld in 1989 en bevordert de transparantie en erkenning van studieperioden in het buitenland.

Het doel van ECVET is de overdracht van studiepunten van het ene naar het andere kwalificatiesysteem gemakkelijker te maken. Het is niet te verwarren met het Europees kwalificatiekader, dat een gemeenschappelijk referentiekader is. ECVET is gericht op compatibiliteit, niet harmonisatie van de systemen, door een koppeling te maken tussen de bestaande nationale bepalingen voor de accumulatie, erkenning en overdracht van studiepunten.

ECVET heeft geen betrekking op de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties; daarvoor zijn in de desbetreffende richtlijn verplichtingen voor EU-landen vastgelegd.

Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding

Samen met ECVET werd een referentie-instrument gepresenteerd dat de EU-landen moet stimuleren onderling goede werkwijzen in het beleid inzake beroepsonderwijs- en opleiding uit te wisselen. Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding is bedoeld om het kwaliteitsmanagement op dit gebied op nationaal niveau te verbeteren door middel van een aantal gemeenschappelijke criteria en indicatoren.

KERNBEGRIPPEN

* Kwalificatie: een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces dat wordt verworven wanneer een bevoegde instelling bepaalt dat de leerresultaten die een individu heeft bereikt, aan bepaalde eisen beantwoorden.

* Eenheid van leerresultaten: een onderdeel van een kwalificatie bestaande uit een coherent geheel van kennis, vaardigheden en competenties dat geëvalueerd en gevalideerd kan worden.

* Studiepunten of ECVET-punten: een numerieke weergave van het totale gewicht van leerresultaten in een kwalificatie en van het relatieve gewicht van eenheden in verhouding tot de kwalificatie.

Laatste bijwerking 22.09.2015

Top