Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het bevorderen van de volledige participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Het bevorderen van de volledige participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven

In het licht van de vergrijzing vormen het onderwijs en de arbeidsintegratie van jongeren grote uitdagingen voor alle Europese burgers. Jongeren worden actief op de arbeidsmarkt en in de maatschappij wanneer er flink wordt geïnvesteerd in het onderwijs en de gezondheid van jongeren, wanneer zij meer bij de samenleving worden betrokken en wanneer er maatregelen worden getroffen die de overgang van school naar werk gemakkelijker maken.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 5 september 2007 - Het bevorderen van de volledige participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven [COM(2007) 498 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Analyse van de omstandigheden van jongeren in de Europese Unie (EU) levert nog steeds een gemengd beeld op. De Commissie onderstreept de noodzaak eerder en meer te investeren om jonge Europeanen te helpen beter in de samenleving te integreren.

Het beleidskader dat op grond van het Europees pact voor de jeugd (esdeenfr) in 2005 tot stand is gebracht, helpt jongeren niet voldoende de problemen op te lossen waarmee zij worden geconfronteerd. In deze mededeling wordt benadrukt dat jongeren een belangrijke rol moeten spelen in het beleid op het terrein van sociale integratie en van de vernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid.

De Commissie stelt een transversale strategie voor waarbij beleidsmakers en de verschillende belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden betrokken. Deze strategie vertaalt zich in een reeks initiatieven waarmee de lidstaten worden aangespoord de volledige participatie van jongeren aan het maatschappelijk leven te bevorderen door bruggen te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderwijs aan jongeren en overgang naar de arbeidsmarkt

De overgang van jongeren naar de arbeidsmarkt is hoofdzakelijk gebaseerd op het onderwijsstelsel. In de EU gaat echter bijna een op de zes jongeren voortijdig van school. De beheersing van de basisvaardigheden (taal en rekenen) is bij de leerlingen nog steeds onvoldoende en de slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt maakt deze overgang eveneens problematisch.

Om ervoor te zorgen dat het onderwijsstelsel wordt beschouwd als een middel om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hen in staat te stellen hun leven lang te leren, worden de lidstaten uitgenodigd om:

 • aan te dringen op de ontwikkeling van sleutelcompetenties (esdeenfr) vanaf zeer jonge leeftijd in het kader van nationale strategieën voor een leven lang leren;
 • het hoger onderwijs te moderniseren op het niveau van governance, financiering en curricula.
 • de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te versterken door het verlenen van kwalitatief hoogstaande beroepskeuzeadviezen of het bevorderen van partnerschappen tussen het onderwijs en de arbeidswereld;
 • een communautair instrument te ontwikkelen voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties van jongeren via Europass en het Europees kwalificatiekader toe te passen.

Jeugd en werkgelegenheid

In de EU zit een van de drie jongeren (15-24 jaar) een jaar nadat zij hun opleiding hebben beëindigd, nog steeds zonder werk. Het werkloosheidscijfer onder jongeren blijft te hoog en wijst op een aanzienlijk verlies van menselijk potentieel. Zij lopen meer dan tweemaal zoveel kans werkloos te zijn als jonge volwassenen (25-29 jaar). Jonge vrouwen zijn in deze categorie oververtegenwoordigd.

Om voor jongeren de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergemakkelijken, worden de lidstaten uitgenodigd om:

 • de mobiliteit te versterken en jongeren meer mogelijkheden te bieden om een baan in het buitenland te zoeken via het EURES -instrument en het initiatief " Your First Job Abroad ";
 • flexizekerheidsstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op de zekerstelling van trajecten en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van jongeren vanaf de eerstvolgende cyclus van de Lissabonstrategie in 2008 en op meer aandacht voor jongeren in nationale hervormingsprogramma's (esdeenfr);
 • passende kaders te ontwikkelen voor stages die duidelijk verband houden met de gevolgde opleiding. De Commissie zal in 2008 overigens een voorstel doen voor een "Europees kwaliteitshandvest voor stages";
 • de ondernemingszin onder jongeren (esdeenfr) te bevorderen door nadruk te leggen op het ondernemerschapsonderwijs (esdeenfr);
 • gebruik te maken van EU-fondsen (Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, enz.) om daarmee voor jongeren de overgang van school naar werk te ondersteunen en de regionale verschillen in dit opzicht te verkleinen.

Ondersteuning van de sociale integratie

De sociale integratie van jongeren en hun integratie in het beroepsleven vullen elkaar aan. In dit verband worden de lidstaten opgeroepen:

 • de strijd tegen de kinderarmoede te intensiveren en gelijke kansen en gelijkheid van mannen en vrouwen in het onderwijs te bevorderen;
 • maatregelen te treffen ten behoeve van de gezondheid van jongeren in het licht van gezondheidsvraagstukken als alcohol, drugs, tabak, voeding, geestelijke gezondheid, enz.

Jongeren betrekken bij het maatschappelijk leven

Actieve betrokkenheid van jongeren bij de samenleving wordt bevorderd door:

 • de participatie van jongeren in een continue dialoog met beleidsmakers in het kader van initiatieven als de Europese jeugdtop "Your Europe" die in maart 2007 in Rome is gehouden, of de bevordering van culturele activiteiten die inspireren tot actief burgerschap;
 • de erkenning van vrijwilligersactiviteiten (esdeenfr) zoals het Europees vrijwilligerswerk;
 • een sterker partnerschap tussen Europa en jongeren via het Europees Jeugdforum (EN) (FR) en de opstelling om de drie jaar van een EU-verslag over jeugdzaken zodat het begrip van de vraagstukken die spelen, kan worden gevolgd en verbeterd.

Context

In deze mededeling worden de belangrijkste maatregelen van het Europees pact voor de jeugd uitgediept en tevens wordt er verwezen naar de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid en de doelstellingen van de agenda voor het sociaal beleid.

De Commissie neemt het beleidskader voor jeugdbeleid, dat sinds het verschijnen van het witboek " Een nieuw elan voor Europa's jeugd " is ontwikkeld, als uitgangspunt.

Laatste wijziging: 27.11.2007

Top