Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieplan inzake volwasseneneducatie: het is nooit te laat om te leren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Actieplan inzake volwasseneneducatie: het is nooit te laat om te leren

Met dit actieplan wordt beoogd een doeltreffend, voor iedereen toegankelijk volwasseneneducatiesysteem tot stand te brengen. Het gaat er vooral om maatregelen te treffen op het gebied van de deelname aan volwasseneneducatie, de kwaliteit en doelmatigheid van het systeem, de erkenning van de leerresultaten en de monitoring van de sector.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie van 27 september 2007 - Actieplan inzake volwasseneneducatie "Het is nooit te laat om te leren" [COM(2007) 558 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De ontwikkeling van leermogelijkheden voor volwassenen houdt geen gelijke tred met behoeften van het individu en de samenleving. Investeren in een leven lang leren is van wezenlijk belang, terwijl de participatie van volwassenen (25-64 jaar) in een leven lang leren in de Europese Unie (EU) niet toeneemt maar juist daalt.

Het actieplan heeft tot doel het principe van een leven lang leren tot realiteit te maken door het accent te leggen op volwasseneneducatie.

Volwasseneneducatie richt zich op laaggeschoolden of personen met verouderde beroepskwalificaties. Dit actieplan moet hen in staat stellen op elk willekeurig moment sleutelcompetenties te verwerven.

De mededeling is het resultaat van een uitgebreide raadpleging in de eerste helft van 2007, waarbij met de lidstaten, vertegenwoordigers van de ministeries van onderwijs en werkgelegenheid, de sociale partners en de ngo's voor volwasseneneducatie overleg werd gevoerd om dit actieplan op te stellen.

Uitvoering van het actieplan

De methode is gebaseerd op de open coördinatiemethode (OCM) die een niet dwingend intergouvernementeel kader biedt voor uitwisselingen en gezamenlijke actie. Aangepast aan dit gebied houdt deze methode in dat de meeste goede praktijken van de lidstaten worden vastgesteld, verspreid en benut door deze te integreren in het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010" en in het programma "Een leven lang leren".

De specifieke maatregelen van het actieplan, die alleen met de steun van de lidstaten kunnen worden uitgevoerd, behelzen het volgende:

  • analyse van de hervormingen in alle onderwijs- en opleidingssectoren in de lidstaten en de effecten ervan op de volwasseneneducatie. De Commissie zal vanaf 2008 opdracht geven tot het maken van nationale verslagen over deze nationale hervormingen. Met de resultaten van deze analyses kunnen de goede praktijken nauwkeurig worden beoordeeld en het programma "Een leven lang leren" en de daaruit voortvloeiende initiatieven van de EU verder worden ontwikkeld;
  • verbetering van de kwaliteit van het aanbod in de volwasseneneducatiesector. Om de deelname aan volwasseneneducatie te bevorderen, besteedt de Commissie veel aandacht aan de kwaliteit van het personeel (docenten, opleiders, keuzeadviseurs, mentors, leidinggevend personeel en administratief personeel). Op basis van de in de lidstaten vastgestelde en verspreide goede praktijken wil de Commissie in 2009 een overzicht van sleutelcompetenties voor al het personeel in de volwasseneneducatie opstellen;
  • volwasseneneducatie doelmatig en zichtbaar maken. De betrokkenen moeten meer aan volwasseneneducatie deelnemen, wat kan worden bereikt door hun meer mogelijkheden te bieden om een hogere kwalificatie te verkrijgen. Vanaf 2008 zal de Commissie zich baseren op de uitkomsten van een inventarisatie van de nationale goede praktijken en de resultaten van het communautaire programma "Een leven lang leren", en dan vooral het programma Grundtvig. In 2009 zal een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan voor proefprojecten voor de verbetering van de zichtbaarheid en doelmatigheid van de volwasseneneducatie;
  • versnelde uitvoering van het Europees kwalificatiekader. Dit instrument zorgt voor de geldigheid en erkenning van de leerresultaten, met speciale aandacht voor de vaardigheden die buiten het formele leersysteem zijn verworven.
  • verbeterde monitoring van de sector. Volgens de Commissie is er dringend behoefte aan een gemeenschappelijk begrip van volwasseneneducatie om gegevens beter te kunnen vergelijken. Voor een regelmatige inventarisatie (om de twee jaar) van de ontwikkelingen in de sector is een serie kerngegevens essentieel. Samen met de lidstaten zal een consistente terminologie worden geformuleerd en een aantal kerngegevens worden gedefinieerd die vanaf 2009 zullen worden verzameld binnen de lidstaten die willen helpen bij de uitwerking van dit actieplan.

Eind 2007 zou een werkgroep in het leven moeten worden geroepen om de Commissie en de lidstaten te helpen bij de uitwerking van de acties en projecten van dit actieplan. In de tweede helft van 2009 zal een conferentie worden belegd om een eerste balans op te maken van de uitvoering van dit actieplan.

Context

De Commissie baseert zich op de belangrijkste uitdagingen van de mededeling "Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren".

In het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2006/2007 wordt vastgesteld dat het percentage volwassenen dat een leven lang leert, nog steeds niet concreet is toegenomen.

Doordat het de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van werknemers bevordert, is een leven lang leren een onlosmakelijk onderdeel geworden van de steun voor het Europese concurrentievermogen.

Laatste wijziging: 31.10.2007

Top