Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2007) 392 definitief) — De kwaliteit van het onderwijs en de opleiding van leraren verbeteren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

Deze mededeling moet het onderwijs en de opleiding van leraren in de EU evalueren en mogelijke maatregelen voorstellen op het niveau van de EU-landen en hoe de EU deze kan ondersteunen.

KERNPUNTEN

Leerkrachten spelen een vitale rol doordat ze mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en de kennis en vaardigheden te verwerven die ze als burgers en werknemers nodig zullen hebben.

Met de mededeling worden de verschillen in normen en werkwijzen in het onderwijs van leraren tussen EU-landen benadrukt, zoals de jaarlijkse minimumduur van de verplichte inservicetraining en ondersteuning van en toezicht op nieuwe leraren.

De Europese Commissie werkt nauw samen met EU-landen om hen te helpen hun onderwijs- en opleidingsbeleid te ontwikkelen en te moderniseren. Het doel is het verkrijgen van een goed opgeleide, internationaal mobiele beroepsgroep waarin leraren steun krijgen om zich hun hele loopbaan lang bij te scholen, in samenwerking met de bredere gemeenschap. De Commissie voert de volgende beleidsmaatregelen aan voor EU-landen:

Een leven lang leren

De levenslange professionele ontwikkeling van elke leraar moet op nationaal niveau worden gecoördineerd en voldoende worden gefinancierd. Deze ontwikkeling moet worden begonnen met een inductieprogramma en moet voorts begeleiding en voortdurende bespreking van onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften omvatten.

Vereiste vaardigheden

Leraren moeten beschikken over vakkennis, attitudes en vaardigheden om jongeren te helpen zich ten volle te ontwikkelen, de behoeften van elke nieuwe leerling op te sporen en een groot aantal strategieën te gebruiken.

Reflectie en onderzoek

Leerkrachten moeten nieuwe kennis over onderwijs en opleidingen opdoen en jongeren helpen zelf hun leertraject te bepalen. Dit omvat zowel het systematisch overdenken van hun eigen praktijk als klasonderzoek.

Kwalificaties

Gezien de complexiteit van de eisen waaraan leerkrachten moeten voldoen en de uitgebreide kennis en vaardigheden waarover ze moeten beschikken, moeten EU-landen overwegen voor een hoger kwalificatieniveau te kiezen, zoals in een aantal landen al het geval is.

Lerarenopleiding in het hoger onderwijs

Opleiding tot het niveau van master en doctoraat (en bachelor) moet beschikbaar zijn en de banden tussen diegenen die leraren opleiden, werkende leraren, de werkplek en andere instanties moet worden verbeterd. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor het opleiden van leraren moeten beschikken over praktische klaservaring en zeer bedreven zijn in de vaardigheden, attitudes en competenties die worden verlangd.

Onderwijs en samenleving

Leraren moeten de maatschappelijke diversiteit ten volle weerspiegelen, in termen van cultuur, moedertaal, geslacht en handicaps, en EU-landen moeten obstakels wegnemen om dit te bereiken.

De Commissie neemt op haar beurt de taak op zich om:

  • door te gaan met inspanningen om de lerarenopleiding te verbeteren;
  • manieren te ontwikkelen om vorderingen te meten;
  • nieuwe kennis te delen en doeltreffend gebruik te stimuleren;
  • de vooruitgang te evalueren en nieuwe voorstellen te doen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren (COM(2007) 392 definitief van 3.8.2007)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Conclusies van de Raad van 26 november 2009 over de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders (PB C 302 van 12.12.2009, blz. 6-9)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een andere kijk op onderwijs: investeren in vaardigheden voor betere sociaaleconomische resultaten (COM(2012) 669 final van 20.11.2012)

Werkdocument van de Commissie „Leerkrachten in het onderwijs ondersteunen voor betere leerresultaten” bij het document „Mededeling van de Commissie — Een andere kijk op onderwijs: investeren in vaardigheden voor betere sociaaleconomische resultaten” (WDC(2012) 374 final van 20.11.2012)

Conclusies van de Raad van 20 mei 2014 over een doeltreffende lerarenopleiding (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 22-25)

Laatste bijwerking 18.12.2016

Top