Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kader voor samenwerking met Canada op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kader voor samenwerking met Canada op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren

Hoofddoel van dit samenwerkingskader is het reeds bestaande samenwerkingsprogramma van de Europese Gemeenschap en Canada op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding te vernieuwen, te versterken en uit te breiden, met name door er maatregelen voor jongeren aan toe te voegen. Het gaat erom de academische samenwerking en de trans-Atlantische uitwisselingen tussen de burgers van beide partijen te consolideren.

BESLUIT

Besluit 2006/964/EG van de Raad van 18 december 2006 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada tot vaststelling van een kader voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren.

SAMENVATTING

Deze overeenkomst is gesloten in het kader van de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Canada en heeft een looptijd van acht jaar. Beide partners willen de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren kracht bijzetten.

De Commissie zal aan het samenwerkingsprogramma een budget van circa 18 miljoen euro toewijzen om tijdens de volledige duur van de nieuwe overeenkomst circa 210 projecten te steunen en 4 430 Europese en Canadese burgers aan mobiliteitsacties te laten deelnemen.

Er zullen nieuwe innoverende gemeenschappelijke studies en nieuwe opleidingsprogramma's worden opgezet, uitwisselingen van studenten, leerkrachten en andere professionals zullen worden aangemoedigd en de samenwerking tussen jongerenorganisaties zal worden gestimuleerd.

DOELSTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst beoogt de verwezenlijking van algemene, specifieke en operationele doelstellingen.

De algemene doelstellingen zijn het onderlinge begrip tussen de volkeren van beide partners met name via hun respectieve talen, culturen en instellingen te bevorderen en ook de kwaliteit van de menselijke hulpbronnen te verbeteren om de uitdagingen van de mondiale kenniseconomie het hoofd te kunnen bieden.

De specifieke doelstellingen zijn:

 • de samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Canada op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren versterken;
 • trans-Atlantische uitwisselingen tussen burgers van de EU en Canada bevorderen;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van zowel instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding als jongerenorganisaties;
 • de partnerschappen tussen de belanghebbenden die bij beide partners werkzaam zijn op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren, versterken;
 • de persoonlijke ontplooiing van de individuele deelnemers bij de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de overeenkomst steunen;
 • de dialoog en de gedachtewisselingen over jongerenbeleid en jongerenwerk intensiveren.

De operationele doelstellingen van het programma zijn:

 • de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding stimuleren om gezamenlijke studieprogramma's en de studentenmobiliteit te bevorderen;
 • de kwaliteit van de trans-Atlantische mobiliteit van studenten verbeteren door de transparantie, de wederzijdse erkenning van kwalificaties en studie- en opleidingsperiodes en de overdraagbaarheid van studiepunten te bevorderen;
 • de samenwerking tussen publieke en particuliere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren, ondersteunen om het debat en de uitwisseling van ervaring te stimuleren;
 • de trans-Atlantische mobiliteit van professionals aanmoedigen om het onderlinge begrip van kwesties die voor de betrekkingen tussen de EU en Canada van belang zijn, te verbeteren;
 • de samenwerking tussen jongerenorganisaties, jongerenwerkers en andere jongerenactoren ondersteunen om uitwisselingen van goede praktijken en de ontwikkeling van netwerken te bevorderen.

ACTIES

Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de nieuwe overeenkomst in drie soorten acties: projecten van gezamenlijke consortia, gezamenlijke activiteiten ten behoeve van jongeren en aanvullende acties.

Projecten van gezamenlijke consortia

De actie betreffende projecten van gezamenlijke consortia * is bestemd voor instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding.

Met dit soort projecten wordt bijstand verleend aan multilaterale partnerschappen tussen de instellingen van ten minste twee EU-lidstaten en ten minste twee provincies of territoria van Canada om gezamenlijke studieprogramma's op te zetten.

In principe moeten deze projecten trans-Atlantische mobiliteit van studenten in het kader van gezamenlijke studieprogramma's, wederzijdse erkenning van studiepunten en taalkundige en culturele voorbereiding omvatten, waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen de stromen in beide richtingen.

Bovendien zal steun voor studentenmobiliteit worden verleend aan gezamenlijke consortia van instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding die reeds hebben bewezen dat zij topkwaliteit leveren bij de uitvoering van door beide partners gefinancierde gezamenlijke projecten.

Gezamenlijke activiteiten ten behoeve van jongeren

Deze actie betreft jongerenorganisaties, jongerenwerkers en andere jongerenactoren.

De activiteiten kunnen seminars, opleidingscursussen en "job shadowing" omvatten rond specifieke thema's zoals:

 • burgerschap;
 • culturele verscheidenheid ;
 • gemeenschaps- of vrijwilligerswerk;
 • erkenning van niet-formeel en informeel leren.

Aanvullende acties

De overeenkomst beoogt drie aanvullende acties:

 • beleidsgerichte maatregelen. Deze actie is bedoeld voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren. De maatregelen omvatten met name studies, conferenties, seminars, werkgroepen en vergelijkend onderzoek. Zij hebben betrekking op kwesties in verband met hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren en stimuleren de dialoog over de erkenning van kwalificaties en de overdracht van studiepunten in het kader van het European Credit Transfer System (ECTS);
 • mobiliteitsbeurzen. De doelgroep van deze actie zijn professionals (onder wie professionals in opleiding) die studies of opleidingsprogramma's willen volgen op gebieden die van bijzonder belang zijn voor de betrekkingen tussen beide partijen;
 • een alumnivereniging. Deze actie is bedoeld voor studenten die hebben deelgenomen aan uitwisselingen tussen gezamenlijke consortia op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding. De alumnivereniging kan worden geleid door een of meer organisaties die door de partijen zijn aangewezen.

BEHEER VAN HET SAMENWERKINGSKADER

Bij de overeenkomst wordt een gemengd comité opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van elke partij. Het comité komt om de twee jaar bijeen, afwisselend in de Europese Unie en in Canada. Het neemt zijn besluiten met eenstemmigheid en heeft tot taak:

 • de met deze overeenkomst beoogde samenwerking te beoordelen;
 • de partijen verslag uit te brengen over het niveau, de stand en de doeltreffendheid van de samenwerking;
 • informatie uit te wisselen over recente ontwikkelingen, beleid, nieuwe tendensen en innoverende praktijken op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren.

De samenwerking wordt gecontroleerd en geëvalueerd om de samenwerkingsactiviteiten zo nodig te kunnen bijstellen op grond van behoeften die tijdens de uitvoering aan het licht komen.

De financiering van de met de overeenkomst beoogde activiteiten berust op een gelijke bijdrage van beide partijen. Bovendien zal de Europese Gemeenschap steun verlenen aan de Europese projectpartners en Canada aan de Canadese partners.

CONTEXT

De EU en Canada voeren sinds 1995 een programma uit voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding. Doel ervan is gemeenschappelijke studieprogramma's op te stellen en studenten in talrijke studierichtingen uit te wisselen.

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada tot vaststelling van een samenwerkingsprogramma op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding is in 2001 met vijf jaar (2000-2005) verlengd. Bij deze overeenkomst wordt het programma nogmaals met acht jaar verlengd en wordt er de samenwerking op het gebied van jongeren aan toegevoegd.

Belangrijkste begrip

 • Consortium: samenwerking tussen verschillende actoren bij een gezamenlijk project of programma met als doel een resultaat te behalen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2006/964/EG

Eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving (1.3.2007)

-

L 397 van 30.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2001/197/EG van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding [Publicatieblad L 71 van 13.3.2001].

See also

 • Voor meer informatie: raadpleeg de website van de Europese Commissie over de samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 12.10.2007

Top