Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken over onderwijs en een leven lang leren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistieken over onderwijs en een leven lang leren

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 452/2008 – productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Door deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader opgesteld voor statistische normen voor de productie van geharmoniseerde gegevens op het gebied van onderwijs en een leven lang leren.

KERNPUNTEN

De volgende gebieden vallen onder deze verordening:

 • 1.

  onderwijs- en beroepsopleidingstelsels;

 • 2.

  deelname van volwassenen aan een leven lang leren;

 • 3.

  overige statistieken over onderwijs en een leven lang leren (proces waarbij iemand zijn hele leven blijft leren om persoonlijke of professionele redenen).

De productie van statistieken op het niveau van de Europese Unie (EU) wordt uitgevoerd door de volgende afzonderlijke statistische werkzaamheden:

 • regelmatige en tijdige levering van statistieken door EU-landen voor wat betreft de eerste twee deelgebieden;
 • met betrekking tot het derde deelgebied, het gebruik van aanvullende variabelen en indicatoren uit andere statistische informatiesystemen en onderzoeken;
 • ontwikkeling, verbetering en bijwerking van normen en handboeken waarin statistische systemen, concepten en methoden worden gedefinieerd;
 • verbetering van de gegevenskwaliteit in het kader van het kwaliteitskader.

De Europese Commissie houdt rekening met de in EU-landen aanwezige capaciteit om de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Met betrekking tot de verzamelde gegevens wordt er waar mogelijk aandacht besteed aan regionale aspecten en genderkwesties.

Ook zal de Commissie (Eurostat) samenwerken met het Instituut voor de statistiek van de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling en andere internationale organisaties om zo compatibiliteit te waarborgen en duplicatie van gegevens op internationaal niveau te voorkomen.

Onderwijsstelsels (UOE)

Vanaf schooljaar 2012-2013: Verordening (EU) nr. 912/2013 van de Commissie van 23 september 2013 wat betreft statistieken over onderwijs- en beroeps-opleidingstelsels.

Enquête volwasseneneducatie (Adult Education Survey — AES)

2016 AES: Verordening (EU) nr. 1175/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 met betrekking tot statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 24 juni 2008.

ACHTERGROND

 • De productie van vergelijkbare statistische gegevens is van essentieel belang voor de ontwikkeling van strategieën voor onderwijs en een leven lang leren, en de opvolging van de uitvoering van die strategieën.
 • In het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding dat in mei 2009 werd aangenomen, staan een aantal maatstaven die vóór 2020 moeten worden bereikt. De voortgang wordt door de EU-landen beoordeeld door middel van een jaarlijkse landenanalyse, waarbij ook de EU aanbevelingen doet.
 • Op basis van de verstrekte informatie worden er in een gezamenlijk verslag van 2015 prioritaire gebieden en concrete kwesties geïdentificeerd voor toekomstige werkzaamheden op Europees niveau. Het gezamenlijk verslag werd in november 2015 goedgekeurd.
 • Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227-233)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 912/2013 van de Commissie van 23 september 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels (PB L 252 van 24.9.2013, blz. 5–10)

Verordening (EU) nr. 1175/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 823/2010 van de Commissie (PB L 316 van 4.11.2014, blz. 4-43)

Gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) — Nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (PB C 417 van 15.12.2015, blz. 25–35)

Laatste bijwerking 04.11.2016

Top