Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jeugd in actie (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Jeugd in actie (2007-2013)

Het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 heeft tot doel de Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken te ontwikkelen en te ondersteunen. Het beoogt de participatie van jongeren in het openbare leven aan te moedigen, met name van kansarme jongeren en jongeren met een handicap, en hun gevoel voor initiatief, ondernemingszin en creativiteit te stimuleren. Daartoe zijn algemene en specifieke doelstellingen voor het programma vastgesteld, die met vijf acties worden nagestreefd.

BESLUIT

Besluit nr. 1719/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 beoogt de voortzetting en de versterking van het optreden en de samenwerking van de Europese Unie (EU) in het kader van het actieprogramma Jeugd 2000-2006 en het programma ter ondersteuning van organisaties die actief zijn op het terrein van jeugdzaken. Om jongeren actief als burgers bij de samenleving te betrekken, beoogt het programma hun gevoel van verbondenheid met Europa te versterken. Het moet ook bijdragen tot het aanbod van kwaliteitsonderwijs en ‑opleiding in ruime zin en tot de ontwikkeling van solidariteit en wederzijds begrip bij jongeren.

Doelstellingen

Het programma omvat vijf algemene doelstellingen die de activiteiten van de EU (opleiding, cultuur, sport of werkgelegenheid) aanvullen en die bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de EU (culturele verscheidenheid, sociale samenhang, duurzame ontwikkeling en bestrijding van discriminatie). Elk van deze algemene doelstellingen is onderverdeeld in een aantal specifieke doelstellingen.

De algemene doelstelling "bevordering van het actieve burgerschap van jongeren", die ook betrekking heeft op de bevordering van hun Europees burgerschap, omvat tien specifieke doelstellingen, te weten:

 • jongeren en hun organisaties de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de ontwikkeling van de samenleving en de EU;
 • bij jongeren het gevoel ontwikkelen dat zij bij de EU horen;
 • de participatie van jongeren in het democratische bestel van Europa aanmoedigen;
 • de mobiliteit van jongeren in Europa ontwikkelen;
 • het interculturele leren onder jongeren ontwikkelen;
 • de fundamentele waarden van de EU propageren;
 • initiatief, ondernemingszin en creativiteit bij jongeren aanmoedigen;
 • de deelname van kansarme jongeren, waaronder jonge mensen met een handicap, aan het programma garanderen;
 • het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen bij de selectie van de deelnemers aan het programma garanderen en bevorderen;
 • aanbieden van mogelijkheden tot niet-formeel en informeel leren met een Europese dimensie en ter beschikking stellen van innovatieve mogelijkheden in verband met actief burgerschap.

De algemene doelstelling "ontwikkeling van de solidariteit onder jongeren" beoogt de verdraagzaamheid onder jongeren te bevorderen en aldus de sociale samenhang te vergroten door middel van twee specifieke doelstellingen:

 • bevorderen van de persoonlijke inzet van jongeren door vrijwilligerswerk op Europees en internationaal niveau;
 • jongeren betrekken bij de solidariteitsacties van de EU.

De algemene doelstelling "stimulering van het wederzijdse begrip tussen jongeren in verschillende landen" omvat drie specifieke doelstellingen:

 • de uitwisselingen en de interculturele dialoog tussen Europese jongeren en jongeren uit naburige landen ontwikkelen;
 • bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuningsstructuren voor jongeren en tot het versterken van de rol van de mensen en organisaties die actief zijn in jeugdwerk;
 • ontwikkelen van transnationale projecten in verband met thematische samenwerking, waarbij jongeren en mensen die actief zijn in jeugdwerk betrokken zijn.

De algemene doelstelling "bijdragen tot de ontwikkeling van de kwaliteit van de systemen ter ondersteuning van de activiteiten van jongeren en aan die van de capaciteit van de maatschappelijke organisaties op jeugdgebied" beoogt:

 • bij te dragen tot het opzetten van netwerken tussen organisaties;
 • de opleiding van en de samenwerking tussen mensen die actief zijn in jeugdwerk te ontwikkelen;
 • de innovatie bij de ontwikkeling van activiteiten ten behoeve van jongeren te stimuleren;
 • bij te dragen tot een betere informatie van jongeren, met bijzondere aandacht voor de toegang van jongeren met een handicap;
 • langetermijnprojecten en -initiatieven van regionale en lokale organen te ondersteunen;
 • de erkenning van de verworven vaardigheden van jongeren te faciliteren;
 • de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen.

De algemene doelstelling "stimulering van de Europese samenwerking op jeugdgebied" houdt rekening met lokale en regionale aspecten. Zij omvat vier specifieke doelstellingen:

 • de uitwisseling van goede praktijken en de samenwerking tussen overheden en politiek verantwoordelijken aanmoedigen;
 • de gestructureerde dialoog tussen de politiek verantwoordelijken en de jongeren aanmoedigen;
 • de kennis en het begrip van jongerenkwesties verbeteren;
 • bijdragen tot de samenwerking tussen de diverse nationale en internationale vrijwillige activiteiten voor jongeren.

Acties

De vijf acties van het programma beogen de verwezenlijking van de algemene en specifieke doelstellingen daarvan. Deze acties ondersteunen kleinschalige projecten waarbij de actieve deelname van jongeren, de zichtbaarheid en de impact van de projecten op Europees niveau worden gewaarborgd. Deze projecten zijn lokaal, regionaal, nationaal of internationaal, inclusief soortgelijke projecten van verschillende deelnemende landen, die in een netwerk met elkaar worden verbonden.

De actie "Jeugd voor Europa" beoogt hoofdzakelijk de ontwikkeling van de uitwisseling van jongeren met het oog op de vergroting van hun mobiliteit en de versterking van het besef dat zij Europese burgers zijn. De nadruk wordt gelegd op de deelname van jongeren, of het nu gaat om projecten ter ontwikkeling van het bewustzijn van het belang van sociale en culturele verscheidenheid en wederzijds begrip of ter versterking van deelname op taalkundig en intercultureel niveau. Deze uitwisselingen berusten op transnationale partnerschappen.

Deze actie beoogt ook jongeren aan te moedigen om eigen projecten te beginnen en zo hun initiatief, ondernemingszin en creativiteit te ondersteunen.

De projecten inzake de participatie van jongeren in het democratische bestel ter bevordering van het burgerschap en het wederzijdse begrip onder jongeren vallen ook onder deze actie. Zij ondersteunen de betrokkenheid van jongeren op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, alsook projecten en activiteiten van transnationale partnerschappen met het oog op de uitwisseling van ideeën, ervaringen en goede praktijken op Europees niveau in verband met lokale en regionale projecten.

De actie "Europees vrijwilligerswerk" beoogt de versterking van de deelname van jongeren aan verschillende vormen van vrijwilligersactiviteiten binnen en buiten de EU met het oog op de ontwikkeling van de solidariteit onder jongeren, de stimulering van hun actief burgerschap en de bevordering van het wederzijdse begrip.

Deze actie ondersteunt:

 • jonge vrijwilligers die deelnemen aan een niet-winstgevende en onbezoldigde activiteit ten behoeve van de gemeenschap in een ander land dan hun land van verblijf voor een periode van twee tot twaalf maanden;
 • vrijwilligersprojecten waarbij groepen jongeren zijn betrokken die deelnemen aan activiteiten op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau op gebieden zoals cultuur, sport, civiele bescherming, milieu en ontwikkelingshulp;
 • activiteiten in verband met de opleiding en begeleiding van jonge vrijwilligers, coördinatieactiviteiten voor de partners en initiatieven die gericht zijn op de benutting van de ervaring die jongeren in het kader van het Europese vrijwilligerswerk hebben opgedaan.

De actie dekt de uitgaven, verzekering alsmede de reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers evenals, in voorkomend geval, een aanvullende toelage voor achterstandsjongeren.

De EU-landen en de Commissie zien toe op de naleving van de kwaliteitsnormen, met inbegrip van niet-formeel leren (voorbereiding van jongeren op persoonlijk, intercultureel en technisch vlak en persoonlijke ondersteuning), de inhoud van de partnerschappen en risicopreventie.

De actie "Jeugd in de wereld" draagt bij aan de ontwikkeling van wederzijds begrip en actief engagement in een klimaat van openheid. Deze actie beoogt de ondersteuning van projecten die worden uitgevoerd met derde landen die met de EU overeenkomsten op jeugdgebied hebben gesloten, zoals de uitwisseling van jongeren en mensen en organisaties die actief zijn in jeugdwerk. Zij steunt ook initiatieven die het wederzijdse begrip tussen jongeren en hun solidariteits- en verdraagzaamheidsbesef, alsmede de ontwikkeling van de samenwerking op jeugdgebied en van maatschappelijke organisaties in deze landen versterken.

Het programma maakt een onderscheid tussen projecten die worden uitgevoerd met nabuurlanden (partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid, met name Rusland en de landen van de westelijke Balkan) en projecten met andere derde landen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de uitwisseling van ideeën en goede praktijken, de ontwikkeling van partnerschappen en netwerken en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld.

De actie "Ondersteuningssystemen voor jongeren" ondersteunt:

 • organisaties die op Europees niveau werkzaam zijn: niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven en betrokken zijn bij de actieve participatie van jongeren in het openbare leven en de samenleving en bij de ontwikkeling en uitvoering van Europese samenwerkingsactiviteiten op dit gebied;
 • het Europees Jeugdforum en zijn activiteiten zoals de vertegenwoordiging van jeugdorganisaties bij de Europese Unie, de doorgifte van informatie op jeugdgebied aan de Europese instellingen of zijn bijdrage aan het nieuwe samenwerkingskader op jeugdgebied. De jaarlijks aan het forum toegekende middelen bedragen ten minste 2 miljoen euro, waarbij echter ten minste 20 % van de begroting uit andere dan EU-bronnen moet komen;
 • de opleiding en vorming van netwerken van mensen die in jeugdwerk actief zijn als projectleiders of jongerenadviseurs. De steun kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken of de activiteiten die kunnen leiden tot de totstandkoming van duurzame en kwalitatief hoogwaardige partnerschappen en netwerken;
 • de projecten ter stimulering van innovatie en kwaliteit, evenals vernieuwende benaderingen op dit gebied;
 • de informatieactiviteiten voor jongeren en mensen die actief zijn in jeugdwerk en jeugdorganisaties, zoals activiteiten om jongeren een betere toegang tot relevante informatie- en communicatiediensten te bieden. Het kan hierbij gaan om Europese, nationale, regionale en lokale jongerenportalen of maatregelen die bevorderen dat jongeren worden betrokken bij de voorbereiding en verspreiding van begrijpelijke, gebruikersvriendelijke en gerichte informatie en adviezen;
 • de partnerschappen met regionale en lokale instanties waarvan de financiering is gericht op projecten en coördinatieactiviteiten;
 • de ondersteuning van de structuren voor de uitvoering van het programma: de nationale agentschappen of daarmee gelijkgestelde organisaties (nationale coördinatoren, Eurodesk-netwerk, Europees-mediterraan platform voor jongeren, Europese organisaties van jonge vrijwilligers, enz.);
 • de valorisatie van het programma en de uitvoering daarvan door de Commissie door de organisatie van evenementen (seminars, colloquia, enz.) of informatieactiviteiten.

De actie "Ondersteuning van Europese samenwerking op jeugdgebied" beoogt de organisatie van een gestructureerde dialoog tussen de verschillende actoren op gebied van het jeugdbeleid, te weten jongeren, organisaties en mensen die actief zijn in het jongerenwerk en gezagsdragers. De activiteiten kunnen betrekking hebben op:

 • het bevorderen van samenwerking en de uitwisseling van ideeën en goede praktijken en het opzetten van netwerken ter verbetering van begrip en kennis op jeugdgebied;
 • de organisatie van conferenties door de voorzitterschappen van de Unie en de Europese jeugdweek alsmede de ondersteuning van de doelstellingen op jeugdgebied door middel van de open coördinatiemethode (OCM) en het Europees Pact voor de jeugd;
 • de samenwerking tussen nationale en internationale vrijwilligersactiviteiten voor jonge vrijwilligers;
 • de seminars voor jongeren over maatschappelijke, culturele en politieke aangelegenheden;
 • de ontwikkeling van de politieke samenwerking en de samenwerking van de EU met andere internationale organisaties (Raad van Europa, Organisatie van de Verenigde Naties, enz.).

Uitvoering

Het programma ondersteunt non-profitprojecten voor jongeren, groepen jongeren, mensen en organisaties die actief zijn in jeugdwerk. Het is in beginsel bestemd voor jongeren van 15 tot 28 jaar (onder bepaalde voorwaarden jongeren van 13 tot 30 jaar).

Het programma staat open voor de landen van de EU, de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), de kandidaat-lidstaten van de EU, de landen van de westelijke Balkan, Zwitserland (onder voorbehoud van het sluiten van een bilateraal akkoord) en derde landen of partnerlanden die op jeugdgebied samenwerkingsovereenkomsten met de EU hebben gesloten. Het staat ook open voor samenwerking met internationale organisaties die op dit gebied actief zijn, zoals de Raad van Europa.

De begroting voor de uitvoering van het programma bedraagt 885 miljoen euro voor de periode 2007-2013.

De Commissie en de deelnemende landen die het programma uitvoeren, zetten de nodige structuren op Europees, nationaal en eventueel regionaal en lokaal niveau op. De Commissie wordt daartoe bijgestaan door een beheerscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de EU-landen en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. De meeste uitvoeringsmaatregelen moeten genomen worden in overeenstemming met de beheersprocedure. Alleen beslissingen over de toekenning van kleine subsidies waar geen delicate besluitvorming bij komt kijken zullen niet worden genomen in comitéverband. Het programma wordt hoofdzakelijk gedecentraliseerd beheerd door onafhankelijke nationale agentschappen die aan de regels van goed beheer moeten voldoen en worden onderworpen aan audits en financiële controles. De gecentraliseerde projecten worden echter beheerd door het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Bovendien nemen de Commissie en de deelnemende landen passende maatregelen ter bevordering van de erkenning van niet-formele en informele leerervaringen van jongeren (getuigschriften, certificaten, enz.) en van de in het kader van het programma opgedane ervaring.

Referenties

Besluit

Inwerkintreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1719/2006/EG

14.12.2006 – 31.12.2013

-

L 327, 24.11.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1349/2008/EG

25.12.2008 – 31.12.2013

-

L 348, 24.12.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Besluit nr. 1719/2006/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 20 april 2011 – Tussentijdse evaluatie van het programma Jeugd in actie [COM(2011) 220 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Besluit 2011/82/EU van de Raad van 31 januari 2011 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het programma “Jeugd in actie” en het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (2007-2013) [Publicatieblad L 32 van 8.2.2011].

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over jeugdwerk [Publicatieblad C 327 van 4.12.2010].

See also

 • De website over het programma Jeugd in actie (DE) (EN) (FR) van het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie

Laatste wijziging: 12.05.2011

Top