Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het terrein van jeugdzaken (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het terrein van jeugdzaken (2004-2006)

Het Europees Parlement en de Raad hebben in verband met de vereiste grotere transparantie op begrotingsgebied een nieuw programma goedgekeurd ten behoeve van internationale niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het terrein van jeugdzaken.

BESLUIT

Besluit nr. 790/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken [Publicatieblad L 138 van 30.4.2004].

SAMENVATTING

1. Het Europees Parlement en de Raad hebben dit besluit goedgekeurd in het kader van de begrotingstransparantie, waartoe de aanzet is gegeven door het financieel reglement van de Europese Gemeenschappen van 2002 (Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002). Hierin wordt geëist dat voor de bestaande steunacties een basisbesluit wordt vastgesteld. Zij zagen hierin aanleiding om - zoals aangekondigd in het Witboek van de Commissie "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" - meer steun te geven aan niet-gouvernementele organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken.

2. Deze organisaties dragen bij tot versterking en grotere doelmatigheid van de communautaire actie door hun deelname aan, onder andere, uitwisselingen van jongeren, onderwijs- en opleidingsprogramma's, discussies over jeugdbeleid, de verspreiding van informatie over de communautaire actie en acties ter bevordering van participatie en initiatieven van jongeren.

3. In het kader van dit programma worden subsidies verleend voor activiteiten die vallen onder een van de volgende twee programmaonderdelen:

  • subsidies voor het functioneren van het Europees Jeugdforum, dat als organisatie die de nationale jeugdraden en internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties vertegenwoordigt, een doelstelling van algemeen Europees belang nastreeft;
  • subsidies voor het functioneren van internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties zonder winstoogmerk die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van jongeren of representatieve Europese netwerken van organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor jongeren en de jongeren bij het beheer van hun activiteiten betrekken. Voorgesteld wordt de subsidies voor het functioneren van internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties toe te kennen op basis van jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen.

4. Het programma staat open voor deelname van de lidstaten van de Europese Unie (België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), de drie landen van de Europese Economische Ruimte (EER - IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), de twee kandidaat-lidstaten (Bulgarije en Roemenië) en Turkije. Deelname staat ook open voor de Balkanlanden die deelnemen aan het stabiliserings- en associatieproces voor de landen van Zuidoost-Europa, en voor bepaalde landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

5. Voor dit programma is voor de periode 2004-2006 een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar. In het programma is het volgende bepaald:

  • het Europees Jeugdforum ontvangt een medefinanciering die nooit hoger is dan 80% van zijn budget voor de exploitatiekosten en de uitgaven voor het uitvoeren van zijn activiteiten. De toegewezen middelen bedragen nooit minder dan 2 miljoen euro;
  • de internationale niet-gouvernementele jeugdorganisaties ontvangen een medefinanciering die nooit hoger is dan 80% van zijn budget voor de exploitatiekosten en de huishoudelijke uitgaven die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de normale activiteiten van de organisatie in kwestie, met name personeelskosten, algemene kosten en de kosten van interne vergaderingen en van publicatie en informatievoorziening en -verspreiding.

De Europese Commissie is belast met de uitvoering van het programma.

6. Uiterlijk op 31 december 2007 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de verwezenlijking van de doelstellingen van dit programma.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 791/2004/EG [goedkeuring: medebeslissing COD/2003/0114]

1.5.2004 - 31.12.2006

-

L 138 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 1719/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad L 327 van 24.11.2006].

Laatste wijziging: 20.02.2007

Top