Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma ten behoeve van instellingen, verenigingen en activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (2004-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programma ten behoeve van instellingen, verenigingen en activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (2004-2006)

Het Europees Parlement en de Raad hebben in verband met de vereiste grotere transparantie op begrotingsgebied een nieuw programma ter ondersteuning van gerichte activiteiten of huishoudelijke uitgaven op het gebied van onderwijs en opleiding goedgekeurd.

BESLUIT

Besluit nr. 791/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding [Publicatieblad L 138 van 30.4.2004].

SAMENVATTING

1. Het Europees Parlement en de Raad hebben dit besluit goedgekeurd in het kader van de begrotingstransparantie, waartoe de aanzet is gegeven door het financieel reglement van de Europese Gemeenschappen van 2002 (Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002). Hierin wordt geëist dat voor de bestaande steunacties op het gebied van onderwijs en opleiding een basisbesluit wordt vastgesteld. Zij zagen hierin aanleiding om de initiatieven ten behoeve van onderwijs en opleiding in Europa meer te bevorderen.

2. Dit programma is gericht op activiteiten die ofwel worden uitgevoerd door een op Europees of mondiaal niveau actieve organisatie die een doelstelling van algemeen Europees belang op het gebied van onderwijs en opleidingen nastreeft ofwel plaatsvinden in het kader van een gerichte actie om het optreden van de Europese Unie op dit gebied te promoten, informatie over de Europese integratie en de doelstellingen van de Unie in het kader van de internationale betrekkingen te verspreiden of de actie van de Gemeenschap en de verspreiding ervan op nationaal niveau te bevorderen.

Begunstigden

3. Het programma richt zich tot onafhankelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid, maar zonder winstoogmerk, die voornamelijk actief zijn op het gebied van onderwijs of opleiding en een doelstelling van algemeen belang nastreven. Zij moeten juridisch langer dan twee jaar bestaan.

4. Het programma omvat drie soorten acties.

Met het eerste soort acties (actie 1) wordt steun verleend aan geselecteerde instellingen die op onderwijsgebied actief zijn, te weten:

 • het Europacollege (campussen in Brugge en Natolin) (EN): postuniversitair onderwijs over de Europese dimensie van recht, economie, menswetenschappen en politieke en sociale wetenschappen;
 • het Europees Universitair Instituut in Florence (EN): levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed van Europa via hoger onderwijs en onderzoek;
 • het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht (EN): opleidingen voor nationale en Europese ambtenaren;
 • de Academie voor Europees recht in Triër (DE) (EN) (FR): permanente educatie op universitair niveau ten behoeve van deskundigen en gebruikers van het Europees recht;
 • Het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EN): voortzetting van het Europees doctoraalprogramma inzake mensenrechten en democratisering, het Advanced Intership Programme en andere onderwijs-, opleidings- en onderzoeksactiviteiten ter bevordering van de mensenrechten en de democratisering;
 • Het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van het bijzonder onderwijs: kwalitatieve verbetering van het bijzonder onderwijs en grootschalige Europese samenwerking op lange termijn op dit gebied;
 • het Centre international de formation européenne: studie, onderwijs, opleidingen en onderzoek met betrekking tot de Europese eenwording, de globalisering, het federalisme, het regionalisme en de transformatie van de eigentijdse maatschappelijke structuren vanuit een brede federalistische toekomstvisie.

5. Met het tweede soort acties (actie 2) wordt steun verleend aan Europese verenigingen die actief zijn op het gebied van onderwijs of opleidingen en die leden hebben in ten minste twaalf lidstaten van de Europese Unie. Het betreft nationale, regionale of lokale verenigingen, die het grootste deel van hun activiteiten in de lidstaten van de Europese Unie, in de landen van de Europese Economische Ruimte en/of in de kandidaat-lidstaten uitoefenen. Deze actie staat open voor organisaties die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.

6. Met het derde soort acties (actie 3) wordt steun verleend aan activiteiten:

 • die plaatsvinden in het hoger onderwijs ter bevordering van de Europese integratie, en met name Jean Monnet-leerstoelen (actie 3A). Bij deze acties gaat het in het bijzonder om: het geven van onderricht over de Europese integratie aan universiteiten; het oprichten en ondersteunen van nationale organisaties van in de Europese integratie gespecialiseerde docenten; het bevorderen van het debat over de Europese integratie; en het bevorderen van het academisch onderzoek inzake prioritaire EU-thema's;
 • die de toekomstige doelstellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa helpen verwezenlijken (actie 3B). Hierbij gaat het met name om: steun voor studies, enquêtes en onderzoek met betrekking tot de verwezenlijking van concrete doelstellingen; bijeenkomsten van deskundigen, seminars, conferenties en studiebezoeken ter ondersteuning van de uitvoering van het gedetailleerde werkprogramma inzake de doelstellingen; de voorbereiding en realisering van voorlichtingsacties en publicaties, enzovoort;
 • die dienen ter bevordering van opleidingen Europees recht voor nationale rechters en ter ondersteuning van organisaties voor gerechtelijke samenwerking (actie 3C).

7. Het programma staat open voor deelname van de lidstaten van de Europese Unie (België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), de drie landen van de Europese Economische Ruimte (EER - IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), de twee kandidaat-lidstaten (Bulgarije en Roemenië) en Turkije.

Budget

8. Voor het programma staat voor de periode 2004-2006 een bedrag van 77 miljoen euro ter beschikking. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

 • tussen 65 % en 58 % van het totale budget voor het programma voor de eerste soort acties;
 • tussen 24 % en 20 % van het totale budget voor het programma voor activiteiten in het hoger onderwijs (actie 3A);
 • tussen 14 % en 9 % van het totale budget voor het programma voor activiteiten ten behoeve van de toekomstige doelstellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels (actie 3B);

9. Het percentage mag onder 4 % van het totale budget voor het programma liggen voor de tweede soort acties en voor acties ter bevordering van de opleiding van nationale rechters (actie 3C).

10. In het kader van dit programma worden (behalve voor de eerste soort acties) maximaal 75 % van de subsidiabele kosten gefinancierd. Voor de acties 2 en 3 worden de subsidies toegekend op basis van oproepen tot het indienen van voorstellen. De Europese Commissie is belast met de uitvoering van het programma.

11. Uiterlijk 31 december 2007 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de verwezenlijking van de doelstellingen van dit programma. Het Europees Parlement en de Raad nemen overeenkomstig het Verdrag een besluit over de voortzetting van het programma vanaf 1 januari 2007.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 791/2004/EG [goedkeuring: medebeslissing COD/2003/0114]

1.5.2004 - 31.12.2006

-

L 138 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren [Publicatieblad L 327 van 24.11.2006].

Laatste wijziging: 20.02.2007

Top