Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerkingsprogramma tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samenwerkingsprogramma tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten

Het belangrijkste doel van dit programma is de totstandbrenging van samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.

BESLUIT

Besluit 2001/196/EG van de Raad van 26 februari 2001 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.

SAMENVATTING

Rekening houdend met de goede resultaten van de eerste fase van het programma (1995-1999), heeft de Raad besloten het samenwerkingsprogramma tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te vernieuwen voor de periode 2000-2005.

De voornaamste doelstellingen van het programma zijn:

 • een betere verstandhouding tussen de volkeren van de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika bevorderen;
 • de kwaliteit van de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen verbeteren;
 • een vernieuwende en duurzame reeks op studenten gerichte samenwerkingsactiviteiten met een duurzaam effect stimuleren;
 • de kwaliteit van de transatlantische mobiliteit van de studenten verbeteren;
 • de uitwisseling van kennis met betrekking tot recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding aanmoedigen;
 • partnerschappen stimuleren tussen instellingen voor hoger onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleiding, beroepsorganisaties, overheden, de particuliere sector en andere verenigingen;
 • de Europese en Amerikaanse dimensie van de transatlantische samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding versterken;
 • een aanvulling vormen op bilaterale programma's tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika.

Beginselen waarop deze overeenkomst berust:

 • het volledig respect van de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de staten van de Verenigde Staten van Amerika en van de autonomie van de instellingen voor hoger onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleiding;
 • wederzijds voordeel, voortkomend uit krachtens deze overeenkomst ondernomen activiteiten;
 • financiering van een reeks innoverende projecten die nieuwe structuren en banden tot stand brengen;
 • deelname op brede schaal van de verschillende lidstaten;
 • wederzijdse erkenning van culturele, sociale en economische verscheidenheid;
 • selectie van de projecten op concurrerende basis.

Activiteiten waarin in de bijlage van de overeenkomst is voorzien:

 • projecten van gezamenlijke partnerschappen EG/VSA: voor ieder partnerschap (bestaande uit 3 actieve partners van zowel de Europese Gemeenschap als de Verenigde Staten van Amerika) wordt een aanloopsubsidie verleend voor een periode van maximaal 3 jaar. Tot de voor steun in aanmerking komende projectactiviteiten behoren: voorbereidende of projectontwikkelingsactiviteiten; projecten voor studentenmobiliteit, met inbegrip van de organisatie van stages; gestructureerde uitwisseling van studenten, docenten, opleiders, administratief personeel en andere onderwijsspecialisten; ontwikkeling van innoverende curricula; korte intensieve programma's; gemeenschappelijke onderwijsmodules en de verspreiding van nieuwe methodologieën;
 • het programma Fullbright/Europese Unie voor het verstrekken van beurzen voor de bestudering van, onderzoek naar en colleges over aangelegenheden van de Europese Gemeenschap en de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika;
 • aanvullende activiteiten om de uitwisseling van ervaringen op het gebied van onderwijs en opleiding te versterken (conferenties, studies, enz.).

Er wordt een gemengd comité ingesteld dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers en dat elke twee jaar bij elkaar komt om de beoogde samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en verslag uit te brengen over het niveau, de stand en de doelmatigheid van de samenwerkingsactiviteiten.

Beide partijen dragen bij in de financiering van de samenwerkingsactiviteiten, elke partij is verantwoordelijk voor de kosten van haar activiteiten.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2001/196/EG [vastgesteld: raadpleging CNS/2000/0263]

1.3.2001

-

L 71 van 13.3.2001

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2006/910/EG van de Raad van 4 december 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van het samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding [Publicatieblad L 346 van 9.12.2006].

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika tot vernieuwing van een samenwerkingsprogramma op het gebied van het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding [Publicatieblad L 346 van 9.12.2006].

Mededeling van de Commissie van 27 juni 2005 over de evaluatie van de samenwerkingsprogramma's tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleiding en tussen de Europese Gemeenschap en Canada op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding [COM 2005/274 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

De Commissie brengt een tussentijds verslag uit over de stand van de uitvoering van het samenwerkingsprogramma tussen de Unie en de Verenigde Staten. Op basis van een positieve externe beoordeling stelt de Commissie vast dat het programma tot veel langdurige transatlantische partnerschappen op het gebied van het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs heeft geleid. Vrijwel alle projecten hebben geresulteerd in studentenuitwisselingen op basis van gemeenschappelijke of gezamenlijk ontwikkelde studieprogramma's. Volgens het verslag zijn de doelstellingen van de programma's wat de kwaliteitsverbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels betreft, bereikt.

De Commissie presenteert de aanbevelingen van de onderzoekers voor verbeteringen van bepaalde aspecten van de programma's, maar merkt op dat er geen belangrijke manco's zijn geconstateerd. Ook wijst zij erop dat er een onbenut potentieel bestaat doordat er niet voldoende budgetten beschikbaar zijn.

See also

Aanvullende informatie is te vinden op de website van de Commissie die is gewijd aan de samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten op het gebied van het hoger onderwijs en de beroepsopleiding (EN)

Laatste wijziging: 15.12.2006

Top