Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken van lonen en loonkosten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistieken van lonen en loonkosten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 530/1999 – vergelijkende EU-cijfers betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • De verordening heeft tot doel de EU te helpen om beleid te formuleren op basis van betrouwbare, vergelijkende statistieken uit de gehele EU, in alle regio's en voor alle sociale en economische vlakken.
 • Hiertoe wordt in Verordening (EG) nr. 530/199 bepaald welke typen gegevens statistische instanties in de gehele EU moeten verzamelen en hoe zij hierbij te werk moeten gaan.

KERNPUNTEN

 • Nationale autoriteiten in EU-landen en Eurostat werken samen bij het samenstellen van EU-statistieken om loonkosten en lonen te vergelijken.
 • Elke 4 jaar publiceert Eurostat gegevens en analyses voor elk van deze gebieden, waarbij het onderwerp elke 2 jaar wordt afgewisseld, bijv.:
  • in 2014 - lonen
  • in 2016 - loonkosten
  • in 2018 - lonen, enz.
 • Deze publicaties worden gebruikt om EU-beleid voor ondernemingen en werknemers te ontwikkelen, en om de groei en economische en sociale samenhang van de EU te analyseren.

Soorten verzamelde gegevens

Loonkosten

 • Voor het peil en de samenstelling van loonkosten moeten op basis van de informatie ten minste statistieken kunnen worden opgesteld betreffende:
  • het bedrijf of de productie-eenheid waarvoor de werknemers werken, met name de regio van vestiging, de grootte en de sector;
  • de totale jaarlijkse loonkosten (lonen, sociale premies, uitgaven voor beroepsopleidingen, enz.);
  • het jaarlijkse gemiddelde aantal werknemers, inclusief deeltijdwerkers en leerlingen;
  • het jaarlijkse aantal gewerkte en betaalde uren.

Lonen

 • Voor de structuur en de spreiding van de lonen moet de informatie die wordt verzameld gegevens bevatten betreffende:
  • het bedrijf of de lokale eenheid waarvoor de werknemers werken, met name zaken als de vorm van economische en financiële controle en het type collectieve arbeidsovereenkomst dat binnen het bedrijf van kracht is, enz.;
  • werknemers (geslacht, leeftijd, beroep, onderwijs- of opleidingsniveau, anciënniteit, voltijd- of deeltijdwerker, aard van de arbeidsovereenkomst);
  • het brutoloon en het aantal betaalde uren.

Verzameling van de gegevens en verwerking van de resultaten

 • De bevoegde nationale autoriteiten stellen geschikte modellen vast om de gegevens te verzamelen en zien erop toe dat werkgevers de verplichting naleven om de gegevens binnen de gestelde termijn verstrekken. Enquêtes binnen bedrijven zijn facultatief indien nauwkeurige schattingen kunnen worden gemaakt op basis van geschikte bronnen.
 • De nationale autoriteiten dienen de antwoorden op een consistente wijze te verwerken, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn.
 • De resultaten worden binnen 18 maanden na het einde van het referentiejaar ingediend bij Eurostat.
 • Details over hoe de gegevens moeten worden verzameld en het formaat waarin deze moten worden ingediend bij Eurostat, zijn vastgelegd in 2 uitvoeringshandelingen (Verordening (EG) nr. 1726/1999 en 1916/2000).

Kwaliteit

 • Nationale autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat de resultaten een nauwkeurige afspiegeling vormen van de situatie in hun land.
 • Na elke referentieperiode dienen zij een rapport in bij Eurostat waarin wordt beschreven hoe de verordening in hun land wordt geïmplementeerd, zodat Eurostat de kwaliteit van de gegevens kan evalueren.
 • De inhoud en de evaluatiecriteria voor het rapport zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 698/2006.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 april 1999 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten (PB L 63, 12.3.1999, blz. 6-10)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 530/1999 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1726/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonkosten betreft (PB L 203, 3.8.1999, blz. 28–40)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1916/2000 van de Commissie van 8 september 2000 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonstructuur betreft (PB L 229, 9.9.2000, blz. 3–13)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 698/2006 van de Commissie van 5 mei 2006 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad, wat de kwaliteitsbeoordeling van de structuurstatistieken van de loonkosten en lonen betreft (PB L 121, 6.5.2006, blz. 30-35)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.07.2016

Top