Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbeidskrachtenenquête

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbeidskrachtenenquête

Beleidsvorming van de Europese Unie (EU) op het gebied van werkgelegenheid is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van vergelijkbare, betrouwbare en tijdige statistieken. De EU-arbeidskrachtenenquête biedt informatie over de toestand en tendensen van de arbeidsmarkt in de EU.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening stelt een geharmoniseerde methodologie vast voor de verzameling van nationale statistieken over arbeidsparticipatie van personen van vijftien jaar en ouder, en over personen buiten de arbeidsmarkt. De verordening stelt regels en richtlijnen op over aspecten zoals ontwerp, kenmerken, methoden en besluitvorming van de enquête om vergelijkbare resultaten te verzekeren.

KERNPUNTEN

Bereik

De enquête bestrijkt 33 landen: 28 landen van de EU, IJsland, Noorwegen en Zwitserland, en twee kandidaat-landen (de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije). Het is de grootste Europese steekproefenquête onder gezinnen (d.w.z. een steekproef van gezinnen die worden ondervraagd over uiteenlopende onderwerpen zoals beroepsleven, huisvestingssituatie, inkomenssituatie, gezondheid, enz.).

De enquête heeft alleen betrekking op burgers in particuliere huishoudens (d.w.z. dat ziekenhuizen, studentenhuizen, enz. zijn uitgesloten).

Uitvoering van de enquête

De nationale bureaus voor de statistiek van EU-landen zijn verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van nationale vragenlijsten;
 • het samenstellen van de steekproef;
 • het afnemen van de interviews; en
 • het sturen van de resultaten naar het Bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, Eurostat, waar deze centraal worden verwerkt.

Dat gebeurt volgens een gemeenschappelijk codeerschema dat is bepaald in Verordening (EG) nr. 377/2008van de Commissie.

Eurostat zorgt voor ondersteuning van de bureaus voor de statistiek, door het propageren van geharmoniseerde concepten en methoden en het verspreiden van vergelijkbare nationale en Europese arbeidsmarktstatistieken.

Verzameling van gegevens

De verzameling van gegevens voor de EU-arbeidskrachtenenquête bestrijkt aspecten zoals:

 • demografische achtergrond (geslacht, leeftijd, enz.);
 • arbeidssituatie;
 • kenmerken van de eerste werkkring;
 • gewerkte uren;
 • kenmerken van de tweede werkkring;
 • onvrijwillig deeltijdwerk (d.w.z. wanneer de werkuren van een tewerkgestelde persoon onvoldoende zijn in verhouding tot een werkgelegenheidsalternatief dat hij/zij wil en kan aangaan);
 • het zoeken naar werk;
 • onderwijs en opleiding;
 • vroegere werkervaring van werklozen;
 • situatie één jaar voor de enquête;
 • voornaamste arbeidssituatie; en
 • inkomen.

Naargelang de arbeidssituatie (d.w.z. werkend, werkloos of buiten de arbeidsmarkt, zoals jongeren in opleiding of vrouwen met gezinslasten) van de ondervraagde persoon, worden verschillende soorten gegevens verzameld.

De gegevens worden verzameld per kwartaal, tijdens ongeveer 1,8 miljoen interviews in heel Europa. De steekproefpercentages in de deelnemende landen variëren van 0,2 % tot 3,3 %.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 15 maart 1998.

Voor meer informatie, zie de Eurostat-website.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 577/98

15.3.1998

15.3.1998

L 77 van 14.3.1998, blz. 3-7

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1991/2002

10.11.2002

-

PB L 308 van 9.11.2002, blz. 1-2

Verordening (EG) nr. 2104/2002

19.12.2002

-

PB L 324 van 29.11.2002, blz. 14-19

Verordening (EG) nr. 2257/2003

12.1.2004

-

PB L 336 van 23.12.2003, blz. 6-7

Verordening (EG) nr. 1372/2007

23.12.2007

-

PB L 315 van 3.12.2007, blz. 42-43

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 14-92

Verordening (EU) nr. 545/2014

18.6.2014

-

PB L 163 van 29.5.2014, blz. 10-14

De opeenvolgende wijzigingen in en verbeteringen van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de codering voor de indiening van de gegevens vanaf 2009, het gebruik van een substeekproef voor de verzameling van gegevens over structurele variabelen en de vaststelling van de referentiekwartalen betreft (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57-84).

Verordening (EU) nr. 318/2013 van de Commissie van 8 april 2013 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (PB L 99 van 9.4.2013, blz. 11-12).

Laatste bijwerking 03.04.2015

Top