Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernisering van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernisering van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Als eerste opvang voor veel werkzoekenden spelen openbare diensten voor arbeidsvoorzieningen (ODA's) een belangrijke rol bij het leveren van het arbeidsmarktbeleid. Door nauwer samen te werken in de hele Europese Unie (EU) moeten ODA's helpen bij het behalen van de doelstelling van de Europa 2020-strategie: een arbeidspercentage van 75 %.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie: Modernisering van de publieke arbeidsvoorzieningsorganen ter ondersteuning van de Europese werkgelegenheidsstrategie (COM(98) 641 final. van 13.11.1998).

SAMENVATTING

Als eerste opvang voor veel werkzoekenden spelen openbare diensten voor arbeidsvoorzieningen (ODA's) een belangrijke rol bij het leveren van het arbeidsmarktbeleid. Door nauwer samen te werken in de hele Europese Unie (EU) moeten ODA's helpen bij het behalen van de doelstelling van de Europa 2020-strategie: een arbeidspercentage van 75 %.

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In de mededeling wordt gekeken naar de rol van ODA's in de EU-werkgelegenheidsstrategie en de snel veranderende omgeving waarin ze werken. Hierin is een behoefte geconstateerd om hun rol, werkwijzen, doelen en doelstellingen verder te ontwikkelen. Hiermee wordt ook de weg geëffend voor een in 2014 genomen besluit tot de opbouw van een EU-breed netwerk voor ODA's voor de periode van 2014-2020.

KERNPUNTEN

De rol van ODA's bij de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie

informatieaanbieders op de arbeidsmarkt: zij verzamelen gegevens over vacatures en potentiële sollicitanten en verschaffen informatie over mogelijkheden voor opleiding/omscholing;

bemiddelaars: zij laten open vacatures zien en proberen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen;

aanpassingen van de markt: door betrokken te zijn bij de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid kunnen ODA's helpen bij het aanpassen van vraag naar en aanbod van arbeid door middel van, bijvoorbeeld, programma's om vaardigheidstekorten te verminderen.

ODA-vormen differentiëren

De mate van effectiviteit van ODA's bij het leveren van arbeidsmarktprogramma's varieert per EU-land als gevolg van verschillende bevoegdheden, organisatorische opzet, instrumenten en arbeidsmarkten.

Een evoluerende omgeving

Veranderend profiel van werkzoekenden (meer hoogopgeleide jongeren, meer vrouwen, vergrijzende beroepsbevolking, enz.);

Veranderende behoeften van werkgevers (overgang naar een diensteneconomie);

Snelle technologische veranderingen en de noodzaak concurrerend te blijven;

Veranderende arbeidsverhoudingen (contracten, flexibelere werktijden enz.);

Hoge en aanhoudende werkloosheid.

Samenwerking van ODA's

ODA's werken al sinds 1997 informeel samen en zijn betrokken bij de uitvoering van de EU-werkgelegenheidsrichtlijnen en het leveren van de daarbij behorende nationale actieplannen.

Meer samenwerking tussen ODA's werd als cruciaal gezien om de werkgelegenheidsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie te behalen. Daarom heeft de EU in 2014 ingestemd met de opbouw van een netwerk met een degelijke juridische basis om de samenwerking tussen de ODA's van EU-landen te verstevigen.

Dit netwerk heeft tot doel:

benchmarken om de resultaten van ODA's te vergelijken

op bewijzen gebaseerde goede praktijken identificeren en wederzijds leren bevorderen

verbetering van de dienstverlening van de ODA's stimuleren, met inbegrip van de Jongerengarantie

bijdragen aan de Europese werkgelegenheidsstrategie en het bijbehorende nationale beleid.

Kijk voor meer informatie op de website voor overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening van de Europese Commissie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 573/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32-39).

Laatste wijziging: 20.04.2015

Top