Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen

SAMENVATTING VAN:

Oprichting van een Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen — Besluit 2008/590/EG

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Dit besluit regelt de oprichting van een comité om regelmatig overleg en uitwisseling van ervaringen te waarborgen tussen instanties en instellingen die gelijke kansen voor vrouwen en mannen in EU-landen bevorderen.

KERNPUNTEN

Het Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen heeft tot taak de Europese Commissie bij te staan bij het uitstippelen en ten uitvoer leggen van de acties van de Gemeenschap ter bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen. Het comité stimuleert de voortdurende uitwisseling van relevante ervaringen, beleidsmaatregelen en praktijken op dit gebied tussen de EU-landen en tussen de verschillende belanghebbende actoren.

Het comité telt zeventig leden met een mandaat van drie jaar, dat kan worden hernieuwd, en bestaat uit:

per EU-land één door de regering benoemde vertegenwoordig(st)er van de ministeries of diensten die zijn belast met de bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen;

per EU-land één door de Europese Commissie benoemde vertegenwoordig(st)er, uit de leden van een nationaal comité of nationale instelling die specifiek is belast met gelijke kansen van vrouwen en mannen;

Zeven leden die de werkgeversorganisaties op communautair niveau vertegenwoordigen; en

Zeven leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen op EU-niveau.

De Europese vrouwenlobby wordt bij vergaderingen van het comité vertegenwoordigd door twee waarnemers. Vertegenwoordigers van internationale beroepsorganisaties of verenigingen worden toegelaten als waarnemers, wanneer deze daartoe een behoorlijk gemotiveerd verzoek bij de Commissie indienen.

Het comité kiest uit zijn leden een voorzit(s)ter en twee vicevoorzit(s)ters. Deze worden voor de duur van één jaar gekozen.

De voorzitter kan eenieder die een bijzondere bevoegdheid heeft met betrekking tot een op de agenda geplaatst onderwerp uitnodigen als deskundige aan de werkzaamheden van het comité deel te nemen.

Het comité komt bijeen in de gebouwen van de Commissie en op haar uitnodiging. Het komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. De besprekingen van het comité hebben betrekking op de door de Commissie opgestelde verzoeken om advies en op de adviezen die het op eigen initiatief uitbrengt. Zij worden door geen enkele stemming gevolgd.

ACHTERGROND

Besluit 2008/590/EG van de Raad strekt tot codificatie en intrekking van Besluit 82/43/EEG betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen werd opgericht, en dat herhaaldelijk werd gewijzigd.

Voor meer informatie, zie Gelijke behandeling van vrouwen en mannen op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Besluit 2008/590/EG van de Commissie van 16 juni 2008 betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen (gecodificeerde versie) (PB L 190, 18.7.2008, blz. 17–21)

De opeenvolgende wijzigingen aan Besluit 2008/590/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 18.01.2016

Top