Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kinderopvang - balans tussen werk- en privéleven voor vrouwen en mannen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kinderopvang - balans tussen werk- en privéleven voor vrouwen en mannen

Aanbeveling 92/241/EU betreffende kinderopvang

BESLUIT

Aanbeveling van de Raad 92/241/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende kinderopvang (P L 123 van 8.5.1992, blz. 16-18)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

In deze aanbeveling worden gelijke kansen voor moeders en vaders om werk- en privéleven in balans te brengen bevorderd door EU-landen aan te moedigen initiatieven te nemen of te ondersteunen die ouders kunnen helpen hun verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen te beheren.

KERNPUNTEN

De aanbeveling heeft betrekking op de volgende gebieden:

de voorziening van kinderopvang voor wanneer ouders werken, studeren of een opleiding volgen of actief op zoek zijn naar werk

speciaal verlof voor werkende ouders die belast zijn met de verzorging

de werkomgeving beter laten inspelen op de behoeften van werknemers met kinderen

maatregelen om beide ouders te helpen hun verantwoordelijkheden voor werk en kinderen te delen

Er wordt aanbevolen dat kinderopvang:

redelijk geprijsd moet zijn

betrouwbare zorg (gezond en veilig) moet combineren met stimulans voor ontwikkeling en onderwijs

kinderen met specifieke problemen, bijv. taalproblemen, en kinderen uit eenoudergezinnen kunnen opvangen.

Speciaal verlof

Om meer vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen moeten EU-landen initiatieven als speciaal verlof voor zowel moeders als vaders aanmoedigen.

Werkomgeving

EU-landen moeten initiatieven nemen of ondersteunen die:

werk beter laten samenvallen met kinderopvang, met name door middel van collectieve overeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties

zorgen voor fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden voor personeel in de kinderopvang

actie ondernemen in de openbare sector die als model kan dienen voor de rest van de economie.

Verantwoordelijkheden delen

EU-landen moeten meer participatie van mannen bij de zorgtaken in verband met kinderen stimuleren om een evenwichtigere verdeling van de ouderlijke verantwoordelijkheid te behalen en vrouwen in staat te stellen een doeltreffender rol in de arbeidsmarkt te spelen.

Meer over EU-doelstellingen voor kinderopvang.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Doelstellingen van Barcelona - Ontwikkeling van opvangdiensten voor jonge kinderen in Europa met het oog op een duurzame en inclusieve groei (COM(2013) 322 final van 29.5.2013)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top