Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbeidstijd aan boord van schepen die EU-havens aandoen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbeidstijd aan boord van schepen die EU-havens aandoen

SAMENVATTING

Deze richtlijn heeft ten doel om concurrentieverstoringen door reders van niet-EU-landen tegen te gaan en de gezondheid en veiligheid van zeevarenden aan boord van schepen die EU-havens aandoen, te beschermen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn heeft ten doel te voorzien in procedures voor controle en handhaving van de naleving door schepen die havens van EU-landen aandoen van Richtlijn 1999/63/EG (later gewijzigd door Richtlijn 2009/13/EG), die arbeidstijden voor zeevarenden vastlegt, met inbegrip van werk- en rusttijden, betaald verlof en arbeidsgeschiktheid.

KERNPUNTEN

Via aangewezen inspecteurs van havenstaten voeren EU-landen inspecties uit aan boord van zeeschepen die hun havens aandoen, ongeacht het land waarin deze schepen geregistreerd zijn. Vissersvaartuigen vallen niet onder deze richtlijn.

Inspecties worden met name uitgevoerd nadat een klacht is ontvangen door de kapitein, een bemanningslid of een persoon of organisatie met een legitiem belang bij de veilige exploitatie van het schip, de leef- en werkomstandigheden aan boord van het schip of de voorkoming van verontreiniging.

De inspecties stellen vast of:

er een tabel met de arbeidsorganisatie aan boord is gepubliceerd op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

er een register met de werk- en rusttijden van de bemanning aan boord bewaard wordt, en of dat goedgekeurd is door de bevoegde autoriteit van het land waar het schip geregistreerd is.

Indien blijkt dat zeevarenden oververmoeid zijn, wordt een meer gedetailleerde inspectie uitgevoerd om vast te stellen of de geregistreerde werktijden in overeenstemming zijn met de regelgeving, en of deze regelgeving is nageleefd.

Om omstandigheden die duidelijk schadelijk zijn voor veiligheid of gezondheid te corrigeren, kan het EU-land het schip verbieden om de haven te verlaten tot de tekortkomingen hersteld zijn of de bemanning uitgerust is.

Indien een schip verboden wordt de haven te verlaten, zal de kapitein, de eigenaar of een beambte van de vlaggenstaat, het land van registratie of de diplomatieke vertegenwoordiger van het besluit, alsook van eventuele vereiste corrigerende maatregelen, op de hoogte worden gesteld.

Indien een schip buitensporige vertraging oploopt, is de eigenaar gerechtigd op een vergoeding voor enig verlies of enige schade, waarbij de bewijslast bij de eigenaar van het schip ligt, die het recht van beroep tegen aanhouding heeft.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Dit verdrag trad op 20 januari 2000 in werking.

Kijk voor nadere informatie op het Verdrag betreffende maritieme arbeid, op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie.

BESLUIT

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/95/EG

20.1.2000

30.6.2002

PB L 14 van 20.1.2000, blz. 29-35

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (PB L 124 van 20.5.2009, blz. 30-50)

Laatste bijwerking 06.10.2015

Top