Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De arbeidstijd van zeevarenden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De arbeidstijd van zeevarenden

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 1999/63/EG — Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn legt de regelgeving vast voor de overeenkomst betreffende de arbeidstijd van zeevarenden*, die is aangegaan tussen de Associatie van reders* van de Europese Gemeenschap en de Federatie van de bonden voor het vervoerspersoneel op 30 september 1998.
 • De richtlijn behandelt het verdrag betreffende maritieme arbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot de werktijden van zeevarenden.

KERNPUNTEN

 • Deze wetgeving dient te worden gerespecteerd door elk zeeschip, ongeacht of het staats- of particulier eigendom is, dat is geregistreerd in een land van de Europese Unie (EU) en gewoonlijk gebruikt wordt in de handelsscheepvaart.
 • De richtlijn specificeert een maximumarbeidstijd* of een minimumrusttijd* binnen een bepaalde periode.
 • Voor de arbeidstijd geldt het volgende:
  • de standaardarbeidstijd is een achturendag, met één dag rust per week en rust op algemene feestdagen;
  • de maximumarbeidstijd mag niet langer zijn dan 14 uur in elke periode van 24 uur of 72 uur in elke periode van zeven dagen.
 • Rusttijden:
  • mogen niet korter zijn dan tien uur in elke periode van 24 uur of 77 uur in elke periode van zeven dagen;
  • kunnen ten hoogste in twee perioden worden opgedeeld, waarvan er één minstens zes uur moet bedragen;
  • moeten plaatsvinden met een tijdruimte ertussen van niet langer dan 14 uur;
  • mogen zo min mogelijk worden verstoord door veiligheidsoefeningen zoals periodieke appels, brandbestrijdingsoefeningen en oefeningen voor noodgevallen;
  • moeten ter compensatie een toereikende rusttijd omvatten voor zeevarenden van wie de normale rusttijd wordt verstoord door oproepen tot arbeid.
 • Kapiteins hebben het recht van zeevarenden te verlangen alle uren te werken die noodzakelijk zijn voor de onmiddellijke veiligheid van het schip, de personen aan boord, de lading en anderen die op zee in nood verkeren.
 • De bijzonderheden van werkafspraken aan boord en de bepalingen van de wetgeving moeten toegankelijk zijn en worden opgehangen.
 • De dagelijkse arbeids- en rusttijd van de zeevarenden dient te worden bijgehouden.
 • Bij de vaststelling van de sterkte van de bemanning dient er rekening mee te worden gehouden dat excessieve arbeidstijden vermeden of tot een minimum beperkt dienen te worden om voldoende rust te waarborgen en vermoeidheid te beperken.
 • Geen zeevarende van jonger dan 18 jaar mag 's nachts* werken, hoewel enkele uitzonderingen zijn toegestaan.
 • Personen jonger dan 16 jaar mogen niet op een schip werken.
 • Alle zeevarenden:
  • dienen in het bezit te zijn van een gezondheidscertificaat waaruit blijkt dat zij lichamelijk geschikt zijn voor het werk aan boord waarvoor zij zijn aangesteld. Er zijn enkele uitzonderingen toegestaan;
  • hebben recht op een betaald jaarlijks verlof. Dit is gebaseerd op een minimum van 2,5 gewerkte dagen per maand en pro rata voor onvolledige dienstmaanden.
 • EU-landen mogen:
  • afwijkingen toestaan op de gespecificeerde arbeids- en rusttijden, onder bepaalde voorwaarden;
  • gunstigere, maar niet minder gunstige voorwaarden toepassen op zeevarenden dan de voorwaarden die in de richtlijn zijn vervat.

De voorschriften zijn een aanvulling op afzonderlijke wetgeving inzake arbeidstijd aan boord van schepen die EU-havens aandoen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 22 juli 1999. EU-landen moesten de richtlijn vóór 30 juni 2002 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

De specifieke aard van de scheepvaartsector betekent dat Richtlijn 2003/88/EG inzake de organisatie van arbeidstijd hierop niet van toepassing is en dat derhalve eigen voorschriften nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Zeevarende: iemand die in enige hoedanigheid werkzaam is aan boord van een zeeschip.

Reder: de eigenaar van het schip of enige andere organisatie of persoon die die verantwoordelijkheid heeft overgenomen.

Arbeidstijd: de tijd gedurende welke een zeevarende arbeid voor het schip moet verrichten.

Rusttijd: de tijd buiten de arbeidstijd, maar exclusief korte pauzes.

Nacht: een periode van minstens negen uren, inclusief de periode tussen middernacht en vijf uur in de ochtend.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST) — Bijlage: Europese overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden (PB L 167, 2.7.1999, blz. 33-37)

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 1999/63/EG werden opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.09.2016

Top