Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Communautair programma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting (2002-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Communautair programma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting (2002-2006)

De Europese Unie wil een beslissende stimulans geven aan de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. De Unie heeft zich ertoe verbonden het aantal personen dat aan een risico van armoede blootstaat tegen 2010 aanzienlijk te verminderen. Om die doelstelling te bereiken heeft de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 een open coördinatiemethode goedgekeurd die op communautair niveau adequate doelen stelt en actieplannen lanceert die aan de nationale situaties zijn aangepast. In het kader van die methode hebben het Parlement en de Raad een communautair actieprogramma voor de periode 2002-2006 goedgekeurd waardoor de Unie en de lidstaten de doelmatigheid van hun beleid ter zake kunnen opvoeren. Dat programma is gericht tot de EVA/EER-landen (de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie/de Europese Economische Ruimte), de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en Turkije.

MAATREGEL

Besluit nr. 50/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting (2002-2006) Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

1. Dit besluit stelt voor de periode 2002-2006 een communautair actieprogramma vast ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting.

Doelstellingen en middelen

2. Dit programma past in het kader van de open coördinatiemethode en steunt de inspanningen voor samenwerking waardoor de Unie en de lidstaten de doelmatigheid en de efficiëntie van hun beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting kunnen opvoeren.

3. De doelstellingen van deze samenwerking zijn een beter inzicht in het verschijnsel sociale uitsluiting en armoede, gedachtewisselingen over het gevoerde beleid, en ontwikkeling van het vermogen van de actoren om deze thema's effectief aan te pakken en op een innovatieve manier te benaderen.

Acties van de Gemeenschap

4. Om deze doelstellingen te bereiken, kunnen bepaalde acties van de Gemeenschap in een transnationaal kader worden uitgevoerd. De analyse en uitwisseling van indicatoren inzake sociale uitsluiting en armoede en de bevordering van de dialoog tussen de verschillende actoren zijn voorbeelden van acties die in dit kader kunnen plaatsvinden.

5. De Commissie draagt zorg voor de uitvoering van de onder het programma vallende acties van de Gemeenschap. Zij wisselt regelmatig informatie en standpunten uit met niet-gouvernementele organisaties en sociale partners en bevordert een actieve dialoog tussen alle programmapartners. De Commissie neemt in samenwerking met de lidstaten ook de nodige stappen om te zorgen voor het succes en de follow-up van de acties van de Gemeenschap.

6. Het programma beschikt over een budget van 85,04 miljoen euro, technische en administratieve bijstand inbegrepen.

7. Wat de maatregelen voor de uitvoering van dit besluit betreft, wordt de Commissie bijgestaan door een comité. Zo nodig werkt dat comité samen met andere betrokken comités zoals het Comité voor sociale bescherming.

Samenhang en complementariteit

8. In samenwerking met de lidstaten zorgt de Commissie voor samenhang en complementariteit van dit programma met andere communautaire, nationale, regionale of lokale beleidsmaatregelen. De activiteiten ter bestrijding van sociale uitsluiting moeten complementair blijven met de activiteiten op het gebied van de werkgelegenheid en de actie van de Gemeenschap in het kader van de Structuurfondsen en met name het initiatief EQUAL.

9. Na de uitbreiding is het programma ter bestrijding van sociale uitsluiting opengesteld voor de deelname van de 25 lidstaten van de Unie, de EVA/EER-landen (de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie/de Europese Economische Ruimte), de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa (Bulgarije en Roemenië) en Turkije.

10. In haar jaarlijks samenvattend verslag aan de Europese Raad brengt de Commissie verslag uit over de algemene coherentie van het beleid ten aanzien van de sociale samenhang. Het programma wordt vóór het einde van het derde jaar en aan het einde van het programma geëvalueerd door de Commissie, die wordt bijgestaan door onafhankelijke deskundigen. Tot slot legt de Commissie uiterlijk op 31 december 2006 een eindverslag over de uitvoering van dit programma voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Context

11. In zijn aanbevelingen 92/441/EEG en 92/442/EEG beval de Raad de lidstaten reeds aan het fundamentele recht van personen te erkennen en te garanderen op inkomsten en prestaties (es de en fr)die toereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden.

Op 1 maart 2000 stelde de Commissie in haar mededeling "Bouwen aan een solidair Europa (es de en fr)" voor, om een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking binnen de Europese Unie op het gebied van de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft sociale insluiting geïntegreerd in de algemene strategie van de Unie voor de komende tien jaar en kwam overeen dat het beleid op dit gebied gebaseerd zal zijn op een open coördinatiemethode.

Referenties

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 50/2002/EG [goedkeuring: medebeslissing COD/2000/0157]

15.01.2002

-

L 10 van 12.01.2002

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 786/2004/EG [goedkeuring: medebeslissing COD/2003/0304]

30.04.2004

-

L 138 van 30.04.2004

VERBONDEN MAATREGELEN

Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) [Publicatieblad L 165 van 03.07.2003].

Deze verordening strekt tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van een communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden om te kunnen beschikken over nauwkeurige en vergelijkbare gegevens voor alle lidstaten. Een van de fundamentele doelstellingen van deze verordeningen is te beschikken over de nodige gegevens over het inkomen en over het niveau en de structuur van armoede en uitsluiting op nationaal en Europees niveau. Dankzij deze gegevens kan met name de Europese Unie sociale uitsluiting en armoede doeltreffender bestrijden.

See also

Voor nadere informatie kunt u terecht op de site van het directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken van de Commissie (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 17.11.2004

Top