Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - de portaalsite voor beroepsmobiliteit van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — de portaalsite voor beroepsmobiliteit van de EU

EURES (European Employment Services: Europese werkgelegenheidsdiensten) is een samenwerkingsnetwerk dat is opgericht om arbeidskansen te vinden en het vrije verkeer van werknemers in de EER-landen (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland te vergemakkelijken.

BESLUIT

2003/8/EG: Beschikking van de Commissie van 23 december 2002 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk

SAMENVATTING

EURES (European Employment Services: Europese werkgelegenheidsdiensten) is een samenwerkingsnetwerk dat is opgericht om arbeidskansen te vinden en het vrije verkeer van werknemers in de EER-landen (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland te vergemakkelijken.

Partners in het netwerk zijn onder andere overheidsdiensten, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het netwerk wordt door de Europese Commissie gecoördineerd.

WAT IS HET DOEL VAN EURES?

De belangrijkste doelstellingen van EURES zijn:

het informeren en begeleiden van en advies geven aan potentieel mobiele werknemers inzake arbeidskansen, alsmede levens- en arbeidsomstandigheden in de EER;

het bijstaan van werkgevers die werknemers uit andere landen willen aanwerven;

het bieden van advies en begeleiding aan werknemers en werkgevers in grensoverschrijdende regio’s.

KERNPUNTEN

De arbeidsmarkt in de EU verbeteren

Ten behoeve van werkzoekenden, werkenden en werkgevers bevordert EURES:

de ontwikkeling van een open en algemeen toegankelijke arbeidsmarkt in de Europese Unie (EU);

de transnationale, interregionale en grensoverschrijdende uitwisseling van aanbiedingen van en aanvragen om werk;

de uitwisseling van informatie over arbeidskansen, het verwerven van vaardigheden en stages en leerplaatsen en, waar van toepassing, over plaatsing van stagiaires en leerlingen;

informatie over de arbeidsmobiliteit van jonge werknemers.

EURES-leden en -partners

De gezamenlijke middelen van de leden en partners van EURES verschaffen een degelijke basis om kwalitatief hoogwaardige diensten te bieden voor zowel werknemers als werkgevers.

De leden en partners van EURES zijn:

nationale en lokale diensten voor arbeidsvoorziening;

diensten voor arbeidsvoorziening verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende regio’s;

andere gespecialiseerde diensten voor arbeidsvoorziening gemeld aan de Commissie;

de door de leden benoemde organisaties van sociale partners;

andere organisaties met maatschappelijke en betrokken belangen.

Activiteiten

ontwikkeling van diensten voor arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden, diensten voor het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen en ondersteunende dienstverlening voor werkgevers die werknemers in een ander EU-land willen aannemen aan de hand van EURES-internetdiensten;

verstrekking van bijgewerkte informatie over levens- en werkomstandigheden en trends op de arbeidsmarkt;

samenwerkingsacties tussen leden en partners;

monitoring en evaluatie van hinderpalen voor mobiliteit, inclusief verschillen in wetgeving en administratieve procedures.

Een EURES-vacaturebank is beschikbaar om een baan te vinden in een ander EU-land. Deze vacaturebank wordt dagelijks bijgewerkt en is te vinden op de EURES-portaalsite in de 26 talen van de EU/EER.

Voor nadere informatie, zie de Europese portaalsite voor beroepsmobiliteit EURES.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2003/8/EG

1.3.2003

-

PB L 5 van 10.1.2003, blz. 16-19

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1-12)

2012/733/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk, en een nieuwe opzet van Eures (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 21-26)

Laatste bijwerking 31.08.2015

Top