Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van de rechten op aanvullend pensioen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van de rechten op aanvullend pensioen

Deze richtlijn wil belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen wegnemen en tegelijk hun rechten op aanvullend pensioen beschermen wanneer ze zich van één lidstaat naar een andere verplaatsen. Deze bescherming betreft de pensioenrechten uit hoofde van zowel vrije als verplichte regelingen , met uitzondering van socialezekerheidsstelsels die door Verordening (EG) nr. 883/2004 worden bestreken.

BESLUIT

Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op rechthebbenden van aanvullende pensioenregelingen die in een of meer lidstaten rechten hebben verworven of bezig zijn deze te verwerven.

De richtlijn voorziet in vier belangrijke maatregelen ter bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van zich binnen de Gemeenschap verplaatsende werkenden:

Gelijkheid van behandeling inzake behoud van pensioenrechten

Voor personen voor wie geen bijdragen aan een aanvullende pensioenregeling meer worden betaald omdat ze in een andere lidstaat zijn gaan werken, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun verworven pensioenrechten behouden blijven in dezelfde mate als voor deelnemers voor wie geen bijdragen meer worden betaald, maar die in dezelfde lidstaat zijn gebleven.

Richtlijn 2014/50/EU, die uiterlijk op 21.5.2018 moet zijn omgezet in de nationale wetgeving van de EU-landen, waarborgt dat personen met rechten op aanvullend pensioen geen verlies lijden wanneer ze in een andere lidstaat gaan wonen of werken. Ze vereist dat:

  • ten laatste na 3 jaar tewerkstelling rechten op aanvullend pensioen worden gewaarborgd. Indien een minimumleeftijd wordt bepaald, mag die niet hoger liggen dan 21 jaar;
  • de rechten van werknemers die vóór hun pensioen uit een bedrijfspensioenregeling stappen, worden behouden en inzake aangelegenheden zoals indexering worden behandeld zoals die van personen die in de regeling blijven.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer

De lidstaten dragen er zorg voor dat aanvullende pensioenregelingen de prestaties die uit hoofde van deze aanvullende pensioenregelingen verschuldigd zijn, in andere lidstaten uitkeren.

Gedetacheerde werknemers en aanvullende pensioenregelingen

Gedetacheerde werknemers hebben de keuze om tijdens de periode waarin ze in een andere lidstaat gedetacheerd zijn, in de pensioenregeling van hun land van herkomst te blijven. Gedetacheerde werknemers en, in voorkomend geval, hun werkgevers zijn dus vrijgesteld van elke verplichting om bijdragen te betalen aan een aanvullende pensioenregeling in een andere lidstaat.

Informatie voor de deelnemers

Werkgevers, trustees of anderen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van aanvullende pensioenregelingen lichten de deelnemers aan hun regelingen die zich naar een andere lidstaat begeven adequaat in over hun pensioenrechten en over de mogelijkheden die hun uit hoofde van de regeling worden geboden.

Overeenkomstig Richtlijn 2014/50/EU kunnen werknemers in een aanvullende pensioenregeling vragen welke invloed een beëindiging van de arbeidsverhouding of een verhuizing naar een andere lidstaat zou hebben op hun rechten op aanvullend pensioen en welke voorwaarden er van toepassing zouden zijn op de toekomstige behandeling van die rechten.

Personen die uit een regeling zijn gestapt, moeten worden ingelicht over de waarde en de behandeling van hun rechten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/49/EG

25.7.1998

25.1.2002

PB L 209 van 25.7.1998

GERELATEERDE BESLUITEN

Groenboek van 7 juli 2010 naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels (COM(2010) 365 definitief - niet verschenen in het Publicatieblad).

Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (Publicatieblad L 128 van 30.4.2014).

Laatste wijziging: 04.08.2014

Top