Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strengere hand aan de handhaving van EU-wetgeving inzake de terbeschikkingstelling van werknemers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strengere hand aan de handhaving van EU-wetgeving inzake de terbeschikkingstelling van werknemers

Het doel van de handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU) is om de invoering en toepassing in de praktijk van de richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (Richtlijn 96/71/EG) te verbeteren, en daarbij een betere bescherming voor ter beschikking gestelde werknemers en een voorspelbaar juridisch kader voor dienstverleners te bieden.

BESLUIT

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (de IMI-verordening) (PB L 159 van 28.5.2014).

SAMENVATTING

Richtlijn 96/71/EG is van toepassing voor zover de ondernemingen in het kader van transnationale dienstverrichtingen een werknemer ter beschikking stellen op het grondgebied van een lidstaat en voor zover tijdens de periode van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding bestaat tussen de uitzendende onderneming en de werknemer. Een ter beschikking gestelde werknemer is een werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

Om de sociale rechten van ter beschikking gestelde werknemers te beschermen wanneer ondernemingen de vrijheid nemen om diensten te leveren en de uitoefening van die vrijheid te vereenvoudigen, bevat Richtlijn 96/71/EG basisarbeidsvoorwaarden die toegepast moeten worden op de ter beschikking gestelde werknemers in de ontvangende lidstaat, zoals:

  • maximale werk- en minimale rustperioden;
  • minimumaantal betaalde vakantiedagen;
  • toepasselijke minimumlonen, inclusief vergoeding voor overwerk;
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.

Het beter voorkomen van en opleggen van sancties bij misbruik van de toepasselijke regels

Om misbruik en omzeiling van de regels (bv. via zogenoemde brievenbusbedrijven) te helpen bestrijden, bevat Richtlijn 2014/67/EU een lijst van feitelijke elementen om te helpen bij de beoordeling of een specifieke situatie kwalificeert als een daadwerkelijke detachering (artikel 4).

Voor meer juridische zekerheid bevat de richtlijn een lijst van nationale controlemaatregelen die beschouwd worden als gerechtvaardigd en evenredig en die toegepast kunnen worden om toe te zien op de nakoming van Richtlijn 96/71/EG en van de handhavingsrichtlijn zelf (artikel 9).

Om de bescherming van werknemers in onderaannemingsketens te vergroten, moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers in de bouwsector de contractant in een directe relatie van onderaanneming aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele uitstaande nettovergoedingen in overeenstemming met de minimumlonen, als aanvulling op of in plaats van de werkgever (artikel 12). In plaats van dergelijke aansprakelijkheidsregels kunnen lidstaten andere geschikte handhavingsmaatregelen nemen.

Verbeterde toegang tot informatie

Om bewustzijn te creëren en transparantie te vergroten, zijn lidstaten verplicht om informatie over de arbeidsvoorwaarden en over collectieve overeenkomsten die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers gratis ter beschikking te stellen via één officiële nationale website (artikel 5). Deze informatie moet openbaar gemaakt worden in de officiële taal (talen) van de ontvangende lidstaat en in de meeste relevante talen rekening houdend met de behoeften op de arbeidsmarkt.

Verbeterde administratieve samenwerking

Richtlijn 2014/67/EU omvat tevens duidelijkere regels om de administratieve samenwerking te verbeteren tussen de nationale autoriteiten die belast zijn met het toezicht op nakoming, inclusief tijdslimieten voor de verstrekking van informatie (artikel 6). In geval van hardnekkige problemen in de uitwisseling van informatie of een permanente weigering om informatie te verstrekken, kan de Commissie daarover ingelicht worden via het Informatiesysteem interne markt (IMI). De IMI-verordening komt hierbij aan de orde. Het IMI-systeem is een meertalig elektronisch instrument dat nationale, regionale en lokale autoriteiten in staat stelt om snel en eenvoudig te communiceren met hun tegenhangers in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen over de internemarktwetgeving van de EU. De richtlijn zorgt er ook voor dat administratieve straffen en boeten opgelegd bij dienstverleners vanwege niet-nakoming van de toepasselijke regels in een lidstaat, in een andere lidstaat gehandhaafd en verhaald kunnen worden (hoofdstuk VI).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 96/71/EG

10.2.1997

16.12.1999

PB L 18 van 21.1.1997

Richtlijn 2014/67/EU

17.6.2014

18.6.2016

PB L 159 28.5.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie (de IMI-verordening) (PB L 316 van 14.11.2012).

Laatste wijziging: 09.08.2014

Top