Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organisatie van de arbeidstijd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organisatie van de arbeidstijd

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd voor werknemers. Deze omvatten:

 • minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden, jaarlijkse vakantie, pauzes en maximale wekelijkse arbeidstijd;
 • aspecten van nacht- en ploegenarbeid.

KERNPUNTEN

EU-landen

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat alle werknemers het recht hebben op:
  • een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren in elk tijdvak van vierentwintig uur;
  • een rustpauze tijdens een dagelijkse arbeidstijd van meer dan zes uur;
  • een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uur in elk tijdvak van zeven dagen naast de dagelijkse elf uur;
  • een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken;
  • een maximale gemiddelde arbeidstijd van achtenveertig uur in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk.
 • Normale nachtarbeid mag gemiddeld niet langer dan acht uur per tijdvak van vierentwintig uur zijn.
 • Nachtarbeiders hebben het recht op regelmatige gratis gezondheidscontroles.

Nationale autoriteiten

 • Nationale autoriteiten mogen:
  • referentieperioden tussen de veertien dagen tot vier maanden gebruiken om de wekelijkse rusttijden en maximale wekelijkse arbeidstijden te berekenen;
  • leidinggevend personeel, andere belangrijke besluitvormers, arbeidskrachten in gezins- of familieverband en religieuze ambtenaren vrijstellen van de regelgeving.
 • Afwijkingen van bepaalde richtlijnen kunnen ook van toepassing zijn op:
  • bewakings-, surveillance- en wachtdiensten die verband houden met de noodzakelijke bescherming van goederen en personen;
  • de continuïteit van de dienst of de productie op het gebied van ziekenhuizen, havens en luchthavens, de media en de landbouw;
  • gevallen van te verwachten toename van het werk (met name bij landbouw, toerisme, posterijen, spoorwegen, ongevallen);
  • afwijkingen die overeengekomen zijn in collectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers.
 • Deze regelgeving is niet van toepassing op zeevarenden, of op werknemers waarop specifiekere regels van toepassing zijn (zoals mobiele werknemers in de sectoren wegvervoer, burgerluchtvaart, grensoverschrijdend spoorwegtransport of de binnenvaart).
 • EU-landen mogen desgewenst gunstigere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 2 augustus 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Arbeidsomstandigheden — Arbeidstijdenrichtlijn

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9-19)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (eerste fase van de raadpleging van de sociale partners op het niveau van de Europese Unie krachtens artikel 154 van het VWEU) (COM(2010) 106 def., 24.3.2010)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Herziening van de arbeidstijdrichtlijn (tweede fase van de raadpleging van de sociale partners op Europees niveau krachtens artikel 154 VWEU) (COM(2010) 801 definitief, 21.12.2010)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering van Richtlijn 2003/88/EG („de arbeidstijdrichtlijn”) door de lidstaten (COM(2010) 802 def., 21.12.2010)

Laatste bijwerking 01.12.2016

Top