Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deeltijdarbeid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Deeltijdarbeid

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 97/81/EG – de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

  • Deze richtlijn dient ter tenuitvoerlegging van de Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die overeengekomen is tussen de werkgevers en de vakbonden (de sociale partners) van de Europese Unie (EU).
  • Deze overeenkomst heeft ten doel om ongerechtvaardigde discriminatie van deeltijdwerkers uit de weg te ruimen en de kwaliteit van deeltijdarbeid te verbeteren. Ze heeft tevens ten doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van deeltijdarbeid op vrijwillige basis en om het voor werknemers en werkgevers mogelijk te maken om werktijden zodanig te organiseren dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van beide partijen.

KERNPUNTEN

Op wie is de richtlijn van toepassing?

Deze richtlijn is van toepassing op deeltijdwerkers die werken uit hoofde van een arbeidsovereenkomstof een arbeidsverhouding zoals gedefinieerd in ieder EU-land. Deeltijdwerkers die slechts incidenteel werkzaamheden verrichten, kunnen om objectieve redenen van toepassing worden uitgesloten na overleg tussen het betreffende EU-land en zijn sociale partners.

Non-discriminatie

Deeltijdwerkers mogen niet minder gunstig worden behandeld dan vergelijkbare voltijdwerkers louter op grond van het feit dat zij in deeltijd werkzaam zijn, tenzij dit om objectieve redenen gerechtvaardigd kan worden. Na overleg tussen EU-landen en sociale partners kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden afhankelijk gesteld worden van een bepaalde diensttijd of arbeidsduur of gebaseerd worden op het inkomensniveau.

Toegang tot deeltijdarbeid

EU-landen en sociale partners moeten iedere belemmering van juridische of administratieve aard waardoor de mogelijkheden voor deeltijdwerk kunnen worden beperkt, opsporen, onderzoeken en in voorkomend geval verwijderen. De weigering van werknemers om van voltijd- naar deeltijdwerk over te gaan of omgekeerd, is geen geldige reden voor ontslag.

De rol van werkgevers

Werkgevers zouden het volgende volledig in overweging moeten nemen:

  • verzoeken om van voltijd- naar deeltijdwerk over te gaan, indien dit beschikbaar komt;
  • verzoeken om van deeltijd- naar voltijdwerk over te gaan of om verlenging van arbeidstijd, indien de mogelijkheid zich daartoe voordoet;
  • het tijdig verstrekken van informatie over de beschikbaarheid van deeltijd- en voltijdwerk;
  • maatregelen om deeltijdwerk te vergemakkelijken op alle niveaus van de onderneming;
  • het verstrekken van passende informatie aan vertegenwoordigingen van werknemers over deeltijdwerk.

Uitvoering

EU-landen of sociale partners kunnen voorschriften invoeren die gunstiger zijn dan die in de overeenkomst. Uitvoering van de overeenkomst is echter geen geldige reden om het algemene niveau van bescherming voor deeltijdwerkers te verminderen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing vanaf 20 januari 1998. EU-landen moesten de richtlijn voor 20 januari 2000 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie Arbeidsvoorwaarden — Deeltijdarbeid, op de website van de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid (PB L 14, 20.1.1998, blz. 9-14)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 97/81/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Nationale uitvoeringsmaatregelen

Rapport van de diensten van de Commissie betreffende de uitvoering van Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 17 December 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, 21.1.2003

Dit rapport wordt aangevuld met twee onderzoeken:

Rapport van de Commissie - Uitvoering van Richtlijn 97/81/EG betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) (2007)

Rapporten (samenvattingen) betreffende de uitvoering van Richtlijn 1997/81/EG in Bulgarije en in Roemenië (2009)

Laatste bijwerking 04.12.2016

Top