Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comité voor de werkgelegenheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comité voor de werkgelegenheid

Het Comité voor de werkgelegenheid adviseert de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie over het bevorderen van coördinatie tussen de landen van de Europese Unie (EU) op het gebied van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid.

BESLUIT

Besluit (EU) 2015/772 van de Raad van 11 mei 2015 tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG

SAMENVATTING

Het Comité voor de werkgelegenheid adviseert de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie over het bevorderen van coördinatie tussen de landen van de Europese Unie (EU) op het gebied van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid.

WAT DOET DIT BESLUIT?

In het besluit staan de taken van het Comité voor de werkgelegenheid die moeten bijdragen aan de procedure tot goedkeuring van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid teneinde de overeenstemming tussen deze richtsnoeren en de richtsnoeren voor werkgelegenheid te verzekeren.

Ook moet het comité bijdragen tot de synergie tussen de Europese werkgelegenheidsstrategie, de coördinatie van het macro-economisch beleid en het economische hervormingsproces op een onderling ondersteunende manier.

Het bevat ook de regels met betrekking tot lidmaatschap, werkwijze en werkgroepen van het comité.

KERNPUNTEN

Het comité heeft tot taak:

  • toe te zien op de werkgelegenheidssituatie en het werkgelegenheidsbeleid in de EU-landen;
  • bij te dragen aan de voorbereiding van de Raad bij het opstellen van de richtsnoeren waarmee EU-landen rekening moeten houden bij hun werkgelegenheidsbeleid.
  • adviezen uit te brengen, zowel op verzoek van de Raad of van de Commissie, als op eigen initiatief,.

Bij de uitvoering van deze taken moet het comité rekening houden met de doelstelling van een hoog werkgelegenheidsniveau bij het bepalen van EU-beleid. Ook moet het comité ernaar streven:

  • binnen zijn bevoegdheid bij te dragen aan alle aspecten van het Europees semester en hierover verslag uit te brengen aan de Raad.
  • uitwisseling van informatie en ervaring tussen de EU-landen en de Commissie te waarborgen.

Het keurt jaarlijks een werkprogramma goed en stuurt daarvan een exemplaar naar de Commissie.

Elk EU-land wijst evenals de Commissie twee leden van het comité aan. Deze leden worden gekozen uit personen met een bijzondere bekwaamheid op het gebied van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid. De leden kiezen een voorzitter en vier ondervoorzitters.

De Commissie biedt het comité analytische en organisatorische steun. De Commissie wijst een van haar ambtenaren aan als secretaris.

Bij de vervulling van zijn opdracht moet het comité de sociale partners raadplegen. In dat verband legt het contacten met de sociale partners die in de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid zijn vertegenwoordigd.

Het Comité werkt nauw samen met het Comité voor sociale bescherming, het Economisch en Financieel Comité en het Comité voor de economische politiek. Dit kan de organisatie van gezamenlijke vergaderingen in het kader van het Europees semester omvatten.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Vanaf 15 mei 2015.

ACHTERGROND

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (titel IX) zijn de procedures vastgelegd volgens welke de EU-landen dienen te streven naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van de scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers die soepel reageren op economische veranderingen. De oprichting van een raadgevend Comité voor de werkgelegenheid maakt hier deel van uit.

Dit besluit vervangt het vorige Besluit 2000/98/EG tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid om daarmee de ontwikkeling van het Europees semester en de rol van het comité in dit proces beter te weerspiegelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het Comité voor de werkgelegenheid.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit (EU) 2015/772

15.5.2015

-

PB L 121 van 14.5.2015, blz. 12-15

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbeveling voor een aanbeveling van de raad betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie (COM(2015) 99 final van 2.3.2015)

Laatste bijwerking 12.08.2015

Top