Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Europese Commissie (COM(2007) 424 definitief) — oplossingen voor genderspecifieke loonverschillen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt onderzocht waarom vrouwen nog steeds minder worden betaald dan mannen en worden er mogelijke oplossingen geboden om deze discriminatie aan te pakken.

KERNPUNTEN

 • Het beloningsverschil* kan een weerslag zijn van objectieve verschillen zoals leeftijd en ervaring. Maar het hangt ook samen met een aantal factoren van juridische en sociaaleconomische aard, zoals de wijze waarop werk wordt gewaardeerd.
 • In de privésector zijn de beloningsverschillen groter dan gemiddeld. Hier gaan de beloningsverschillen gelijk op met de omvang van het bedrijf en de leeftijd en het opleidings- en kwalificatieniveau van de werknemer.
 • In de mededeling worden vier oplossingen voorgesteld om de beloningsverschillen weg te werken:
  • de toepassing van de bestaande Europese wetgeving verbeteren en gebruikmaken van informatiecampagnes om het respect voor het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid te benadrukken;
  • optimaal gebruikmaken van de Europa 2020-strategie voor banen en groei, die onder andere als doel heeft de beloningsverschillen te verminderen;
  • werkgevers uit zowel de openbare als de particuliere sector aanmoedigen om het beginsel van gelijke beloning toe te passen;
  • voorbeelden van goede praktijken uitwisselen op alle overheidsniveaus.
 • Richtlijn 2006/54/EG voorziet gelijke arbeidsvoorwaarden voor vrouwen en mannen, met inbegrip van het loon.
 • In Aanbeveling 2014/124/EU worden de nationale overheden geadviseerd hoe ze het beginsel van gelijke beloning beter kunnen toepassen met onder andere de volgende aanbevelingen:
  • het recht van werknemers op informatie over loonniveaus;
  • regelmatige rapporten over de gemiddelde loonniveaus in bedrijven met meer dan 50 werknemers;
  • loonaudits op nationaal niveau voor bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers;
  • actuele gegevens over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen.

ACHTERGROND

Het fundamentele beginsel van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen gaat terug tot de oorsprong van de Europese Unie. Het is verankerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 2 en 3,lid 3), het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 8, 10 en 157,lid 1) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 23) en is een van de vijf prioriteiten in het Vrouwenhandvest.

KERNBEGRIPPEN

* Beloningsverschil: hiermee wordt het verschil aangeduid in het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen en mannen in de economie als geheel.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen (COM(2007) 424 definitief van 18.7.2007)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (PB L 204van 26.7.2006, blz. 23-36)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 (COM(2010) 491 definitief van 21.9.2010)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Verslag betreffende de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (COM(2013) 861 final van 6.12.2013)

Aanbeveling 2014/124/EU van de Commissie van 7 maart 2014: „Het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen versterken door transparantie” (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 112-116)

Laatste bijwerking 27.01.2016

Top