Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda voor het sociaal beleid (2006-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Agenda voor het sociaal beleid (2006-2010)

De Europese Commissie stelt een nieuwe sociale agenda voor de periode 2005-2010 voor. De hoofddoelstelling van de nieuwe agenda is "een sociaal Europa in de wereldeconomie: banen en nieuwe kansen voor iedereen".

BESLUIT

Mededeling van de Commissie. Agenda voor het sociaal beleid [COM(2005) 33 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In deze mededeling worden de prioriteiten vastgesteld die als richtsnoer moeten dienen voor het beleid van de Europese Unie bij de ontwikkeling van het Europese sociale model. Voorts wordt beoogd de sociale samenhang te bevorderen als integrerend onderdeel van de strategie van Lissabon en de strategie voor duurzame ontwikkeling (es de en fr). Deze herziening van de sociale agenda speelt een sleutelrol bij de bevordering van de sociale dimensie van de economische groei en bevordert de uitvoering van de acties van de oude sociale agenda (2000-2005) (es de en fr).

De sociale agenda levert ontegenzeggelijk een meerwaarde op. Dankzij de sociale agenda kunnen de nationale stelsels gemakkelijker worden gemoderniseerd tegen de achtergrond van diepgaande economische en sociale veranderingen. De sociale agenda bevordert het harmonieuze functioneren van de interne markt door respect voor grondrechten en gemeenschappelijke waarden te waarborgen.

De agenda ontwikkelt een dubbele strategie. In de eerste plaats wordt de rol van de sociale agenda beklemtoond bij het vergroten van het vertrouwen van de burgers. In de tweede plaats beschrijft de agenda belangrijke maatregelen in het kader van twee hoofdthema's: 1) werkgelegenheid en 2) gelijke kansen en sociale integratie.

HET VERTROUWEN VAN DE BURGERS VERGROTEN

De in de agenda voorgestelde maatregelen beogen de burgers vertrouwen te geven in hun vermogen om veranderingen - de toegenomen concurrentie op wereldvlak, de technologische ontwikkeling en de demografische vergrijzing - in goede banen te leiden.

De agenda vermeldt in dit verband een aantal essentiële voorwaarden:

  • een intergenerationele aanpak;
  • een partnerschap ter ondersteuning van veranderingen;
  • de integratie van de externe dimensie.

Een intergenerationele aanpak

Europa wordt met grote uitdagingen geconfronteerd: de veranderingen als gevolg van de demografische ontwikkeling (met name de vergrijzing van de Europese bevolking), de aanpassing van de socialebeschermingsstelsels en de pensioenstelsels, de betere integratie van jongeren en de migratieproblematiek.

De Commissie is daarom voornemens de problemen te analyseren en stelt een aantal maatregelen voor om de demografische veranderingen te analyseren.

Een partnerschap ter ondersteuning van veranderingen

Het partnerschap tussen de autoriteiten, de sociale partners en de civiele samenleving is de sleutel van het succes van het Europese beleid. De Commissie stelt daarom voor jaarlijks een bijeenkomst van alle actoren te organiseren om de uitvoering van de agenda periodiek te evalueren.

De integratie van de externe dimensie

De Commissie is ook van plan het Europese sociale model in de externe dialoog en de maatregelen op bilateraal, regionaal en multilateraal niveau te integreren.

DE TWEE HOOFDTHEMA'S

De twee uit de strategische doelstellingen van de nieuwe agenda voortvloeiende hoofdthema's zijn:

  • werkgelegenheid (in het kader van de doelstelling welvaart);
  • gelijke kansen en integratie (in het kader van de doelstelling solidariteit).

Volledige werkgelegenheid

Om de doelstellingen van Lissabon op het gebied van groei en werkgelegenheid te verwezenlijken stelt de Commissie een vernieuwde cyclus van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) voor in het kader van de tussentijdse evaluatie van Lissabon. Dankzij deze nieuwe cyclus moet het mogelijk zijn langdurige economische groei te stimuleren, de werkloosheid en de regionale ongelijkheden te bestrijden en de sociale samenhang te bevorderen.

Om het Europees Sociaal Fonds in dienst te stellen van de convergentie, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen is de Commissie onder meer voornemens maatregelen te nemen om de ESF-actoren te sensibiliseren (in 2006) en een communicatiecampagne op te starten ten behoeve van de parlementen en de betrokken actoren (in 2006-2007).

De Commissie stelt ook voor een strategie te ontwikkelen om doeltreffender op economische veranderingen te kunnen anticiperen en veranderingen te initiëren en te beheren. Deze strategie wordt rond vier thema's opgebouwd:

  • een betere integratie van de Europese beleidsmaatregelen;
  • een grotere betrokkenheid van de sociale partners;
  • een grotere synergie tussen de beleidsmaatregelen en de financiële instrumenten (met name het ESF);
  • een nauwere band tussen de Europese werkgelegenheidsstrategie en de ontwikkeling van de wettelijke kaders en de overeenkomsten met de sociale partners.

De Commissie introduceert in de nieuwe agenda ook een nieuwe dynamiek voor de arbeidsverhoudingen. Ze is van plan initiatieven te nemen op het gebied van de ontwikkeling van het arbeidsrecht, de veiligheid en de gezondheid op het werk, en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Commissie vindt dat een ware Europese arbeidsmarkt moet worden gecreëerd. Daartoe is het zaak de bestaande directe en indirecte obstakels uit de weg te ruimen en een beleid te ontwikkelen dat de betrokken partijen de mogelijkheid biedt om maximaal voordeel uit de Europese ruimte te halen.

Om de sociale partners een basis te geven om hun vermogen tot transnationaal handelen te versterken, is de Commissie van plan een voorstel goed te keuren om de sociale partners een facultatief instrument te geven om de aard en de resultaten van transnationale collectieve arbeidsonderhandelingen te formaliseren.

Gelijke kansen en integratie

De EU heeft een hoofdrol gespeeld bij de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling. Naar aanleiding van het verloop van de huidige kaderstrategie 2000-2005 zal de Commissie verschillende maatregelen voorstellen om een aantal problemen op te lossen (de salariskloof tussen mannen en vrouwen, de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt, de arbeidsparticipatie van vrouwen, de combinatie van beroep en gezin, gelijke kansen voor gehandicapten, enzovoort).

De Commissie is ook voornemens in 2007 een Europees Jaar van gelijke kansen te organiseren om de aandacht op de geboekte resultaten toe te spitsen en de voordelen van verscheidenheid voor de Europese economie en samenleving te illustreren.

See also

Aanvullende informatie op de website van het Directoraat Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken (DE)(EN)(FR) van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 25.04.2005

Top