Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese ziekteverzekeringskaart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese ziekteverzekeringskaart

SAMENVATTING VAN:

Besluiten betreffende de Europese ziekteverzekeringskaart

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE BESLUITEN?

Ze voeren een gestandaardiseerde Europese ziekteverzekeringskaart in. Die vervangt de formulieren E111 en E111B die voordien werden gebruikt en maakt het mogelijk dat burgers die tijdelijk in een ander EU-land verblijven, gebruik kunnen maken van vereenvoudigde terugbetalingsprocedures voor gezondheidszorg.

KERNPUNTEN

De kaart wordt gratis afgegeven door de relevante nationale overheidsinstantie van de houder. Die instantie beslist over de geldigheidsduur.

De kaart kan worden gebruikt in alle 28 EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland onder dezelfde voorwaarden als die voor de burgers van het land.

Hiermee wordt terugbetaling gegarandeerd aan de instelling die medische zorg verleent aan een tijdelijke inwoner.

De kaart bevat de naam, de geboortedatum en het persoonlijk identificatie-nummer van de houder. De informatie omvat ook details van de ziekte-verzekeringsorganisatie van de houder.

Wanneer een verzekerde de kaart niet kan voorleggen, kan hij een voorlopig vervangingscertificaat met beperkte geldigheid krijgen.

De kaart is ontworpen in een uniform formaat en met gelijke specificaties zodat medisch personeel en ziekteverzekeringsmaatschappijen de kaart gemakkelijk kunnen herkennen.

De kaart is geen alternatief voor een reisverzekering en dekt geen particuliere kosten voor gezondheidszorg.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie: Europese ziekteverzekeringskaart.

BESLUIT

2003/751/EG: Besluit nr. 189 van 18 juni 2003 tot invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart ter vervanging van de formulieren die in toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad gebruikt worden in verband met de toekenning van verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in een andere lidstaat dan de bevoegde staat of de staat van de woonplaats

2003/752/EG: Besluit nr. 190 van 18 juni 2003 betreffende de technische specificaties van de Europese ziekteverzekeringskaart

2003/753/EG: Besluit nr. 191 van 18 juni 2003 betreffende de vervanging van de formulieren E111 en E111B door een Europese ziekteverzekeringskaart

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

2003/751/EG: Besluit nr. 189

18.6.2003

PB L 276 van 27.10.2003, blz. 1-3

2003/752/EG: Besluit nr. 190

18.6.2003

PB L 276 van 27.10.2003, blz. 4-18

2003/753/EG: Besluit nr. 191

18.6.2003

PB L 276 van 27.10.2003, blz. 19-21

Laatste bijwerking 22.09.2015

Top