Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de EU

SAMENVATTING VAN:

Europa moet een voorbeeld worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen — COM(2006) 136 definitief

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling worden prioriteiten en maatregelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vastgesteld voor een beter gebruik van het potentieel van ondernemingen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en aan de doelstellingen van de strategie voor groei en ontwikkeling.

Dit levert voordelen op voor ondernemingen, de economie van de EU en de maatschappij in haar geheel.

KERNPUNTEN

Bij de ontwikkeling van MVO-praktijken zijn verschillende actoren betrokken (bijv. vakbonden, investeerders, consumenten en niet-gouvernementele organisaties).

Om MVO te bevorderen, spitst de Europese Commissie zich toe op:

steun voor multistakeholder-initiatieven;

samenwerking met EU-landen binnen de groep hooggeplaatste nationale vertegenwoordigers op het vlak van MVO om de nationale en regionale instrumenten te mobiliseren;

de bewustmaking van het effect van keuzes;

de bevordering van MVO binnen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).

Dankzij de beleidsvoering van de Europese Commissie werd vooruitgang geboekt op het gebied van MVO. Een mededeling van 2011 omschrijft de moderne interpretatie van MVO gedefinieerd door de Commissie en de maatregelen die moeten worden genomen op dit gebied in de periode tussen 2011 en 2014.

De strategie van de EU inzake MVO beoogt:

de zichtbaarheid van MVO te verbeteren en goede praktijken te verspreiden;

de verbetering van en controle op het vertrouwen in het bedrijfsleven;

de verbetering van zelf- en coregulering;

de verbetering van de marktbeloningen voor MVO;

een verhoogde transparantie van sociale en milieu-informatie van bedrijven;

de integratie van MVO in onderwijs, opleiding en onderzoek;

benadrukking van het belang van overheidsmaatregelen voor de bevordering van MVO; en

een betere afstemming van de Europese en mondiale aanpak van MVO.

Om de MVO-strategie beter te evalueren, lanceerde de Commissie een Publieke raadgeving betreffende MVO 2011-2014. Hiermee werd beoogd de balans op te maken van wat al werd bereikt en de tekortkomingen en toekomstige uitdagingen te identificeren.

ACHTERGROND

Sinds de publicatie van haar groenboek over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven in 2011, heeft de Europese Commissie een pioniersrol gespeeld bij de ontwikkeling van overheidsbeleid ter bevordering van MVO.

KERNBEGRIP

* Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een concept waarbij bedrijven op vrijwillige basis sociale en milieuoverwegingen in hun activiteiten en in hun interactie met stakeholders integreren. Hoewel MVO geleid moet worden door bedrijven, kunnen regeringen een ondersteunende rol spelen via beleidsmaatregelen en regelgeving.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Tenuitvoerlegging van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid: Europa moet een voorbeeld worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM(2006) 136 definitief van 22.3.2006)

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging van de grondbeginselen van de VN met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten — Stand van zaken (SWD(2015) 144 final van 14.7.2015)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM(2011) 681 definitief van 25.10.2011)

Openbare raadpleging over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, 2014

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23-34)

Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1-9)

Laatste bijwerking 09.11.2015

Top