Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een begroting voor Europa (2014-2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Een begroting voor Europa (2014-2020)

De Europese Commissie stelt een begroting voor 2014-2020 met als doel bij te dragen aan een slimme, duurzame en omvattende groei. De voorgestelde maatregelen moeten het mogelijk maken de doelstellingen van de Europese groeistrategie „Europa 2020” te financieren en op termijn een echte EU-begroting op te zetten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 29 juni 2011 getiteld “Een begroting voor Europa 2020” [COM(2011) 500 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling beschrijft de toekomstige begroting van de Europese Unie (EU) voor 2014-2020 en is onderdeel van de Europese groeistrategie Europa 2020. De voorgestelde begroting voorziet in:

 • de financiering van het gemeenschappelijk beleid, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB);
 • de hulp aan minder welvarende regio's door het solidariteitsbeginsel toe te passen;
 • de interne markt te voltooien;
 • de synergieën, samenwerkingen en grootschalige projecten op het gebied van onderzoek, innovatie of rechtvaardigheid aan te moedigen;
 • te voldoen aan de aanhoudende of nieuwe uitdagingen die een gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau vragen, zoals klimaatverandering, demografische veranderingen en humanitaire rampen.

Een begroting in dienst van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling

De EU moet op innovatievlak concurrerend zijn als ze een leidende rol wil spelen op het wereldtoneel. Ze vertoont echter een vertraging op vlak van innovatie en onderzoek. Om deze vertraging goed te maken, wil de Commissie het aantal Europese investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhogen tot 3 % van het BBP.

Om dit te bereiken, wil de Commissie in 2014-2020 tot 80 miljard EUR vrijmaken voor een gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie, aangevuld met de structuurfondsen.

Een begroting in dienst van solidariteit voor groei en duurzame werkgelegenheid

De EU stelt haar cohesiebeleid ten dienste van de solidariteit met de armste regio's. Het cohesiebeleid speelt ook een leidende rol bij de omzetting van de doelstellingen van de groeistrategie Europa 2020 in de hele EU. De Commissie wil een nieuwe categorie van regio's in het leven roepen, te weten “overgangsregio's”, die alle regio's omvat waarvan het bbp per hoofd van de bevolking tussen 75 % en 90 % ligt van het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.

Bovendien vereisen werkloosheid en armoede een onderlinge afstemming van inspanningen op nationaal en Europees niveau. Daarom heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) een belangrijke rol te vervullen. Zijn werking kan worden aangevuld met het prograss-programma en het netwerk EURES.

De Commissie is van plan tot 376 miljard EUR ter beschikking te stellen van de instrumenten van het cohesiebeleid en dit bedrag te verdelen onder de verschillende doelen:

 • 162,6 miljard EUR voor regio's die onder de convergentiedoelstelling vallen;
 • 38,9 miljard EUR voor overgangsregio's;
 • 53,1 miljard EUR voor regio's die onder de doelstelling omtrent het concurrentievermogen vallen;
 • 11,7 miljard EUR voor territoriale samenwerking;
 • 68,7 miljard EUR voor het Cohesiefonds.

Een begroting om Europa onderling te verbinden

Om volledig operationeel zijn, vereist de eengemaakte markt een moderne infrastructuur. Daarom stelt de Commissie voor een mechanisme voor Europese interconnectie op te richten om zo de toegang tot de Europese markt te bevorderen voor iedereen.

De Commissie zal 40 miljard EUR uitbesteden aan de oprichting van dit mechanisme voor Europese interconnectie, alsook 10 miljard EUR aan investeringen in transport binnen het Cohesiefonds. Dit bedrag wordt verdeeld over drie verschillende sectoren:

 • 9,1 miljard EUR voor energie;
 • 31,6 miljard EUR voor transport;
 • 9,1 miljard EUR voor ICT.

Een begroting voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het GLB moet concurrerend zijn, een veilige en adequate voedselvoorziening garanderen en het milieu en landschap beschermen, en dit terwijl het een eerlijke levensstandaard verzekert voor de landbouwbevolking. Om deze doelstellingen te bereiken, wil de Commissie een aantal wijzigingen aanbrengen om het GLB in de groeistrategie Europa 2020 op te nemen. In de toekomst moet de begroting voor de landbouw ook het duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en de strijd tegen de klimaatverandering ondersteunen en bijdragen aan een evenwichtige territoriale ontwikkeling in heel Europa.

De Commissie is van plan om de tweepijlerstructuur van het GLB te behouden, met een eerste, meer ecologische en meer gelijkmatig verdeelde pijler en een tweede pijler die zich voornamelijk richt op het concurrentievermogen en de innovatie, op de strijd tegen de klimaatverandering en op het milieu. Zij is van plan de volgende wijzigingen in te voeren:

 • vergroening van de rechtstreekse betalingen;
 • convergentie van de betalingen;
 • vastlegging van een bovengrens op het vlak van rechtstreekse betalingen.

De Commissie stelt voor om de volgende bedragen toe te wijzen:

 • 281,8 miljard EUR voor de eerste pijler van het GLB;
 • 89,9 miljard EUR voor ontwikkeling van het platteland.

Daarnaast zullen 15,2 miljard EUR worden verdeeld over de volgende sectoren:

 • 4,5 miljard EUR voor onderzoek en innovatie;
 • 2,2 miljard EUR voor de voedselveiligheid;
 • 2,5 miljard EUR voor de voedselhulp;
 • 3,5 miljard EUR voor een nieuwe reserve voor eventuele crisissen in de landbouwsector;
 • tot 2,5 miljard EUR voor het Europees Fonds voor globalisering.

Een begroting om te investeren in menselijke bronnen

De Groeistrategie Europa 2020 benadrukt de noodzaak om het aantal hoger opgeleiden in Europa te vergroten en het vroegtijdig schoolverlaten te bestrijden, en tegelijkertijd de culturele culturele en media-gerelateerde activiteiten te bevorderen.

De huidige programmastructuur om deze doelen te bereiken is nog te versnipperd. Daarom stelt de Commissie voor een enkel programma voor onderwijs, opleiding en de jeugd op te stellen.

In dit verband wil de Commissie 15,2 miljard EUR vrijmaken voor onderwijs en opleiding, alsook 1,6 miljard EUR voor cultuur. Deze financiering moet worden aangevuld door de structuurfondsen.

Een begroting om de migratieuitdagingen aan te gaan

Het beleid inzake veiligheid en migratie vormen de kern van de Europese bezorgdheid. Met het Verdrag van Lissabon, werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd om dit beleid uit te voeren. Daarom wil de Commissie voortaan de structuur van de uitgaveninstrumenten vereenvoudigen door het aantal programma's terug te brengen tot twee fondsen:

 • een fonds voor migratie en asiel;
 • een fonds voor de binnenlandse veiligheid.

Bovendien wil de Commissie 8,2 miljard EUR besteden aan de interne EU-zaken en 455 miljoen EUR voor de civiele bescherming en het responsvermogen bij noodsituaties.

Een begroting om van de EU een speler op wereldformaat te maken

Het is belangrijk dat de EU een leidende rol speelt op het wereldtoneel en voor stabiliteit, welvaart en democratie zorgt in de omringende landen. De Commissie wil haar externe strategie ontwikkelen door met name een pan-Afrikaans instrument op te richten in het kader van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (IOS). De EU wil ook betrokken worden bij het democratiseringsproces in de Arabische wereld.

De Commissie is van oordeel dat het niet nodig is om de wetgeving op het beheer van haar externe betrekkingen opnieuw te herorganiseren. Zij stelt voor 70 miljard EUR toe te wijzen aan de instrumenten voor buitenlandse hulp voor de periode 2014-2020.

Bovendien vallen de volgende dotaties buiten de PSC:

 • Europees Ontwikkelingsfonds (ACS-landen): 30 miljard EUR;
 • Europees Ontwikkelingsfonds (overzeese gebieden): 321 miljoen EUR;
 • Wereldfonds voor de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit;
 • reserve voor noodhulp: 2,5 miljard EUR;

Projecten die financiering buiten de EU-begroting nodig hebben

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (EN) (FR) wordt gefinancierd buiten de EU-begroting aangezien de aard ervan, evenals het ITER-project of het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES), waarvan de kosten te hoog zijn om te worden opgenomen in de EU-begroting.

Een vereenvoudigde begroting

Het nieuwe begrotingskader van de EU moet voldoen aan de eisen van de eenvoud. Daarom heeft de Commissie besloten het aantal programma's en afzonderlijke instrumenten terug te schroeven. Complexe programma's die niet afdoende bleken, zullen ofwel worden gereorganiseerd in een vereenvoudigde, effectievere vorm, ofwel opgegeven.

Een andere manier om het programmabeheer te vereenvoudigen, is om ze in te schrijven in een enkel kader met gemeenschappelijke regels, terwijl het aantal uitzonderingen of speciale gevallen zoveel mogelijk wordt beperkt: zo zullen de drie belangrijkste financieringsbronnen voor onderzoek en innovatie worden samengevoegd tot een gemeenschappelijk strategisch kader voor onderzoek en innovatie. Wat middelen onder gedeeld beheer betreft, vervangt een gemeenschappelijk strategisch kader de huidige aanpak die voor elk instrument verschillende bundels strategische richtlijnen opstelt.

De uitvoerende agentschappen worden geacht een belangrijkere rol te spelen om een ​​betere dienstverlening te bieden.

Rekening houdend met de budgettaire beperkingen waaraan de lidstaten onderhevig zijn en de bezuinigingen op het binnenlandse openbaar bestuur, stelt de Commissie voor om de bezetting van elke instelling, dienst, agentschap of andere organisatie te verminderen met 5 %.

De Commissie stelt ook voor de vijf instrumenten die buiten het financiële kader vallen te wijzigen, zoals:

 • de reserve voor noodhulp (DE) (EN) (FR);
 • het flexibiliteitsinstrument (DE) (EN) (FR);
 • het solidariteitsfonds (DE) (EN) (FR);
 • het fonds voor aanpassing aan de globalisering (DE) (EN) (FR);
 • het nieuwe responsinstrument voor crisissituaties in de landbouw.

Conclusie

Onder de wetteksten bij deze mededeling stelt de Commissie een reglement voor dat een nieuw meerjarig financieel kader vastlegt, een interinstitutioneel akkoord over begrotingszaken en een goed financieel beheer en een besluit inzake de eigen middelen (inclusief de overeenstemmende toepassingsdetails).

Tegen het einde van 2011 zal de in deze mededeling toegelichte strategie verder worden uitgewerkt in de wetsvoorstellen die betrekking hebben tot de programma's en uitgaveninstrumenten die voor elk gebied zijn voorzien.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van de Raad van 29 juni 2011 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [COM(2011) 398 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Voorstel voor een besluit van de Raad van 29 juni 2011 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie [COM (2011) 510 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 03.10.2011

Top