Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Deze richtlijn strekt tot vaststelling van een kader voor grensoverschrijdende audiovisuele mediadiensten en heeft ten doel de interne markt voor de productie en de distributie van programma's te versterken en eerlijke concurrentieverhoudingen te garanderen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn strekt tot vaststelling van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het aanbieden en het verkeer van audiovisuele mediadiensten.

Op welke aanbieders van mediadiensten* is de richtlijn van toepassing?

Deze richtlijn is van toepassing op aanbieders van mediadiensten die:

hun hoofdkantoor in een bepaald land van de Europese Unie (EU) hebben en hun redactionele beslissingen betreffende de audiovisuele mediadiensten in dat EU-land nemen;

hun hoofdkantoor in een bepaald EU-land hebben en hun redactionele beslissingen betreffende de audiovisuele mediadiensten in een ander EU-land nemen;

hun hoofdkantoor in een EU-land hebben en hun redactionele beslissingen betreffende de audiovisuele mediadiensten in een derde land nemen;

in een EU-land gebruikmaken van een aarde-satellietverbinding;

gebruikmaken van satellietcapaciteit van een EU-land.

In hoeverre geldt de vrijheid van doorgifte?

De EU-landen mogen de doorgifte van audiovisuele mediadiensten uit andere EU-landen op hun grondgebied niet belemmeren, tenzij het gewelddadige of pornografische programma's betreft die niet geschikt zijn voor minderjarigen.

Zij kunnen de doorgifte ook beperken wanneer zij menen dat de openbare orde, de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de bescherming van de consument in het gedrang is.

Welke verplichtingen hebben aanbieders van mediadiensten?

Aanbieders van mediadiensten dienen consumenten de volgende informatie te verstrekken:

hun naam;

hun geografische adres;

nadere contactgegevens;

de bevoegde nationale regulerende of toezichthoudende organen.

Bescherming van minderjarigen

Om minderjarigen te beschermen tegen de negatieve effecten van uitgezonden pornografische of gewelddadige programma's, dienen dergelijke uitzendingen te worden voorafgegaan door een akoestische waarschuwing of dienen zij gedurende de gehele uitzending herkenbaar te zijn aan een visueel symbool.

Aanzetten tot haat

Audiovisuele mediadiensten mogen geenszins aanzetten tot haat op basis van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit.

Toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten

Aanbieders moeten hun diensten toegankelijker maken voor personen met een visuele of auditieve handicap.

Recht op informatie

De EU-landen kunnen maatregelen nemen om te garanderen dat geen exclusiviteit kan worden verworven voor de uitzending van bepaalde evenementen die zij van groot belang achten voor de samenleving, teneinde te voorkomen dat een groot deel van het publiek van het betrokken EU-land het evenement niet kan volgen. Elk EU-land kan een lijst van dergelijke evenementen alsook de wijze van tenuitvoerlegging vaststellen.

Met het oog op korte nieuwsverslagen hebben alle in een EU-land gevestigde omroeporganisaties recht op toegang tot korte fragmenten van evenementen die van groot belang zijn voor het publiek en die op exclusieve basis worden uitgezonden.

Bevordering van Europese en onafhankelijke producties

Omroeporganisaties moeten minstens 10 % van hun zendtijd of 10 % van hun programmabudget besteden aan Europese producties die door van de televisieomroeporganisaties onafhankelijke producenten zijn vervaardigd, zonder rekening te houden met de zendtijd die wordt gewijd aan:

informatie;

sport;

spel;

reclame;

teletekst;

telewinkelen.

Met betrekking tot audiovisuele mediadiensten op aanvraag zien de EU-landen erop toe dat aanbieders van dergelijke diensten de productie en de toegang tot Europese producties bevorderen. Aanbieders van audiovisuele diensten kunnen daartoe Europese producties financieel ondersteunen dan wel een deel van hun programmacatalogus voor Europese producties reserveren en/of dergelijke producties er een prominente plaats in geven.

Audiovisuele commerciële communicatie

Aanbieders van mediadiensten zenden audiovisuele commerciële communicatie* uit. Dergelijke communicatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

zij moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële communicatie in de vorm van sluikreclame is verboden;

er mogen geen subliminale technieken worden gebruikt;

zij mag de menselijke waardigheid niet aantasten;

zij mag geen discriminatie bevatten;

zij mag niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor het milieu;

zij mag geen boodschap over alcoholische dranken bevatten die specifiek op minderjarigen gericht is;

zij mag geen tabaksproducten promoten;

zij mag geen geneesmiddelen en medische behandelingen promoten die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn;

zij mag minderjarigen geen lichamelijke of zedelijke schade toebrengen.

Audiovisuele programma's en mediadiensten kunnen worden gesponsord*. In dat geval dienen zij aan andere voorwaarden te voldoen:

zij mogen de redactionele onafhankelijkheid van de aanbieder van mediadiensten niet aantasten;

zij mogen niet rechtstreeks aansporen tot de aankoop of huur van goederen;

de kijkers moeten duidelijk worden gewezen op het bestaan van de sponsoringovereenkomst.

Productplaatsing* is toegestaan in bepaalde omstandigheden en in bepaalde soorten programma's.

Televisiereclame en telewinkelen

Televisiereclame en telewinkelprogramma’s moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud door visuele, akoestische of ruimtelijke middelen.

Uitzendingen van televisiefilms (met uitzondering van series, feuilletons en documentaires), cinematografische producties, en nieuwsprogramma’s mogen worden onderbroken voor reclame of telewinkelen op voorwaarde dat er slechts één onderbreking is per geprogrammeerd tijdvak van 30 minuten.

Deze richtlijn komt in de plaats van Richtlijn 89/552/EG.

KERNBEGRIPPEN

*Aanbieder van mediadiensten: de natuurlijke of rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de audiovisuele inhoud van de audiovisuele mediadienst en die bepaalt hoe deze wordt georganiseerd.

*Audiovisuele commerciële communicatie: beelden, al dan niet met geluid, welke dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten.

*Sponsoring: een bijdrage van openbare of particuliere ondernemingen of natuurlijke personen die geen audiovisuele mediadiensten leveren of audiovisuele werken produceren, voor de financiering van audiovisuele mediadiensten of programma’s teneinde hun naam, handelsmerk, reputatie, activiteiten of producten te promoten.

*Productplaatsing: de opname van een product, een dienst of een handelsmerk in een programma in ruil voor betaling of een gelijksoortige vergoeding.

BESLUIT

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (Richtlijn audiovisuele mediadiensten)

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2010/13/EU

5.5.2010

-

PB L 95 van 15.4.2010

Laatste bijwerking 21.09.2015

Top