Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA Mundus samenwerkingsprogramma met vakmensen uit derde landen op audiovisueel gebied 2011-2013.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA Mundus samenwerkingsprogramma met vakmensen uit derde landen op audiovisueel gebied 2011-2013.

MEDIA Mundus is een Europees programma dat de audiovisuele samenwerking wenst te promoten tussen de Europese vakmensen en hun collega's uit derde landen. Het programma draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon en speelt een belangrijke rol in de bevordering van de culturele diversiteit en pluralisme.

BESLUIT

Verordening nr. 1041/2009/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een programma voor audiovisuele samenwerking met vakmensen uit derde landen (MEDIA Mundus).

SAMENVATTING

Dit besluit beoogt de vaststelling van een samenwerkingsprogramma (MEDIA Mundus) voor het financieren van internationale samenwerkingsprogramma's met vakmensen uit derde landen op audiovisueel gebied in de periode 2011-2013.

Toepassingsgebied

Het programma is bedoeld voor vakmensen uit de hele wereld, maar de projectcoördinator moet inwoner zijn van:

 • één van de lidstaten;
 • een EVA-land dat lid is van de EER;
 • een land dat zich bereid verklaart bij het programma aan te sluiten en een bijdrage te betalen die berekend wordt op dezelfde basis als zijn bijdrage aan het MEDIA 2007-programma.

Voorwaarden voor deelneming aan het programma?

De voorgestelde projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de projecten moeten gezamenlijk worden uitgevoerd door Europese vakmensen en vakmensen uit derde landen;
 • aan ieder project nemen minstens drie partners deel met het oog op het creëren van een internationaal netwerk;
 • elk project moet gecoördineerd worden door een Europese vakman/-vrouw en ten minste één partner uit een derde land.

Wat zijn de doelstellingen van het programma?

Het programma beoogt het bevorderen van de diversiteit en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie, evenals het bevorderen van de culturele rol van Europa.

Informatie-uitwisseling, opleiding en marktkennis

In het kader van het programma ontmoeten de Europese vakmensen en de vakmensen uit derde landen elkaar om op die manier hun inzicht in de respectieve audiovisuele markten te verbeteren, meer bepaald op vlak van werkomstandigheden, rechtskaders, financieringsstelsels en samenwerkingsmogelijkheden.

Er moeten beroepsopleidingen worden opgericht, waarbij het accent komt te liggen op:

 • de productie, coproductie, verdeling, exploitatie en verspreiding van audiovisuele werken op internationale schaal.
 • de opneming van nieuwe technologieën in de keten (productie, postproductie, distributie, marketing en opslag).

Concurrentievermogen en distributie

Het programma moet de zoektocht bevorderen naar buitenlandse partners voor Europese audiovisuele werken, waarbij de organisatie van coproducties wordt bevorderd.

Het programma moet de internationale verkoop van de audiovisuele werken promoten.

Verspreiding

Op dat niveau moet het programma toelaten om:

 • de voorwaarden te verbeteren om audiovisuele werken te programmeren in bioscoopzalen in Europa en in derde landen.
 • de voorwaarden te verbeteren om audiovisuele werken van derde landen te verspreiden en te verdelen over Europese distributiekanalen, evenals om Europese werken te verspreiden over internationale distributiekanalen;
 • evenementen en initiatieven voor een jong publiek te organiseren.

Over welk budget beschikt het programma?

De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2011-2013 bedraagt 15 miljoen euro (waarvan 13,5 miljoen bestemd voor projectondersteuning).

Context

Onder impuls van de gevolgen van de digitale revolutie op de voorwaarden van het produceren en verspreiden van werken, heeft de audiovisuele sector een aanzienlijke evolutie doorgemaakt de laatste 20 jaar. Op het vlak van de bescherming van de culturele diversiteit blijft de rol van de sector op internationaal niveau toenemen. In deze context heeft de openbare raadpleging op MEDIA Mundus laten zien dat er van de Europese vakmensen en hun collega's uit derde landen een sterke wil uitgaat om samen te werken om zo de verspreiding van de audiovisuele werken en de filmeducatie beter te promoten.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 1041/2009/EG

24.11.2009

-

PB L 288 van 4.11.2009

VERWANT(E) BESLUIT(EN)

Besluit 2010/478/EU van de Raad van 26 juli 2010 met betrekking tot het sluiten van een akkoord tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse confederatie op audiovisueel gebied houdende de vaststelling van termen en voorwaarden voor de medewerking van de Zwitserse confederatie aan het communautaire programma MEDIA 2007, evenals een eindbesluit [PB L 234 van 4.9.2010].

Laatste wijziging: 29.11.2010

Top