Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transparantieregister

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Transparantieregister

Het Transparantieregister is een instrument van het Europees Parlement en de Commissie. Het heeft tot doel de burgers te informeren over organisaties en zelfstandigen die via hun activiteiten invloed willen uitoefenen op de besluitvorming van de Europese Unie. Het register bevat een gedragscode en een waarschuwingsmechanisme waarmee eventuele schendingen van de gedragscode kunnen worden opgespoord en aangepakt.

BESLUIT

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over de invoering van een Transparantieregister voor organisaties en als zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid.

SAMENVATTING

Met dit akkoord hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een gemeenschappelijk transparantieregister in het leven geroepen. Dit register bevat informatie over organisaties en personen die betrokken zijn bij het maken en uitvoeren van Europees beleid. De informatie betreft vooral de aard van hun activiteiten, de belangen die zij nastreven en de middelen die zij voor hun activiteiten aanwenden.

Het register bevat eveneens een gedragscode en een klachtenregeling waarop beroep kan worden gedaan als het vermoeden bestaat dat deze code niet wordt nageleefd.

In het akkoord zijn de structuur van het Transparantieregister, het toepassingsgebied ervan en de verplichtingen in verband met de inschrijving vastgelegd.

Belangenbehartiging

Conform artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU) voeren de instellingen een open, transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld. Het gaat erom de uitwerking en uitvoering van Europees beleid te optimaliseren en daarbij regelmatige en legitieme betrekkingen met de voornaamste belanghebbenden te onderhouden.

Talrijke organisaties hebben in Brussel een 'Europees kantoor' geopend om representatiewerkzaamheden te verrichten. Op deze wijze proberen zij bijvoorbeeld hun belangen te doen gelden en de besluitvorming van de EU te beïnvloeden.

Het is dus de bedoeling dat de organisaties en personen die zulke activiteiten verrichten, zich in het Transparantieregister inschrijven en zich aan een gemeenschappelijke gedragscode houden. Het register draagt bij aan transparantie en aan eerbiediging van de wetgeving en van ethische normen, om zo bijvoorbeeld het uitoefenen van buitensporige druk of onrechtmatige toegang tot gegevens en politieke besluitvormers te voorkomen.

Het register past binnen het transparantiebeleid van de EU. Inschrijving blijft facultatief en houdt op geen enkele wijze erkenning in van de organisaties door de EU.

Structuur van het register

Het register omvat:

 • het toepassingsgebied van het register, de in aanmerking komende activiteiten, de categorieën actoren die zich kunnen inschrijven (bijlage I bij het akkoord) en informatie, waaronder financiële gegevens over de ingeschreven organisaties en personen;
 • een gedragscode (bijlage III);
 • een klachtenregeling en maatregelen die moeten worden getroffen wanneer de gedragscode niet wordt nageleefd (bijlage IV); bij deze maatregelen gaat het vooral om schorsing van de inschrijving of schrapping uit het register. Ook kunnen de diverse voorrechten met betrekking tot de toegang tot het Europees Parlement worden ingetrokken.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van het register omvat alle activiteiten die erop gericht zijn het opstellen of uitvoeren van Europees beleid direct of indirect te beïnvloeden, ongeacht de gebruikte kanalen of communicatiemiddelen (media, forums, organisatie van evenementen, denktanks, enz.).

Van alle organisaties of personen die zich met dit soort activiteiten bezighouden, wordt dus verwacht dat zij zich inschrijven.

Sommige activiteiten vallen echter buiten het toepassingsgebied, met name:

 • bepaalde activiteiten die te maken hebben met het verlenen aan cliënten van juridisch of ander professioneel advies in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures;
 • activiteiten van sociale partners die handelen in de hoedanigheid van deelnemers aan de sociale dialoog (vakbonden, werkgeversverenigingen, enzovoorts);
 • activiteiten uitgevoerd na een direct en individueel verzoek van een EU-instelling of lid van het Europees Parlement.

Het register omvat alle organisaties en personen die vanwege hun activiteiten voor inschrijving in aanmerking komen (inclusief lobbyisten). Van de regeringen van de lidstaten en derde landen, internationale organisaties en diplomatieke posten wordt echter niet verwacht dat zij zich inschrijven. Kerken en religieuze gemeenschappen en regionale en plaatselijke autoriteiten vallen evenmin onder het register; van de kantoren of juridische entiteiten opgericht om hen te vertegenwoordigen wordt echter wel verwacht dat zij zich in het register inschrijven.

Regels die gelden na inschrijving

Door de inschrijving geldt voor de betrokken organisaties en personen het volgende:

 • zij stemmen ermee in dat de informatie die zij verstrekken, openbaar wordt gemaakt;
 • zij beloven de gedragscode na te leven;
 • zij staan garant voor de juistheid van de gegevens die zij verstrekken;
 • zij stemmen in met de eventuele toepassing van de klachtenregeling.

Gebruik van het register

De diensten van het Europees Parlement en de Europese Commissie zetten een onderlinge operationele structuur op genaamd 'gezamenlijk secretariaat van het Transparantieregister'. Dit secretariaat verzorgt het dagelijkse beheer van het register en draagt bij aan de kwaliteit van de inhoud ervan.

Context

Het nieuwe register bouwt voort op de bestaande registratiesystemen die door het Europees Parlement in 1996 en de Europese Commissie in juni 2008 zijn ingesteld. Het is een van de toepassingen van het Europees transparantie-initiatief dat in 2007 door de Commissie werd gelanceerd.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

-

-

PB L 191 van 22.7.2011

See also

Laatste wijziging: 08.09.2011

Top