Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samenwerking tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een kaderovereenkomst getekend teneinde hun samenwerking te bevorderen en te organiseren. Deze overeenkomst definieert aldus de modaliteiten van hun politieke samenwerking.

HANDELING

Kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.

SAMENVATTING

Deze kaderovereenkomst werd ondertekend door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Ze omvat verschillende bepalingen betreffende de organisatie van het werk en de betrekkingen tussen beide instellingen.

Deze bepalingen hebben met name betrekking op:

  • de politieke aansprakelijkheid van de Commissie;
  • het opzetten van een permanente, werkzame politieke dialoog;
  • het opstellen van wetgevende procedures.

Politieke verantwoordelijkheid van de Commissie

Er bestaat een sterk politiek verband tussen de samenstelling van de Commissie en het Europees Parlement. Het is namelijk zo dat de voorzitter en de andere leden van de Commissie bekrachtigd moeten worden door de Europese gedeputeerden. Vervolgens wordt het Parlement geraadpleegd voor elke wijziging binnen de Commissie, met name betreffende:

  • ontslag en vervanging van een Commissielid;
  • herverdeling van de verantwoordelijkheden binnen de Commissie.

Het Parlement kan de voorzitter van de Commissie tevens het ontslag van een van de commissarissen verzoeken. De voorzitter zal dit verzoek dan overwegen en een eventuele weigering motiveren.

De leden van de Commissie kunnen zich tevens kandidaat stellen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. In onderhavig geval preciseert het kaderakkoord dat ze electoraal verlof zonder wedde dienen te nemen tijdens hun verkiezingscampagne.

Politieke dialoog

De kaderovereenkomst beoogt een doeltreffende samenwerking tussen de Commissie en het Parlement. Het voorziet in dit licht in de organisatie van regelmatige vergaderingen waarin vertegenwoordigers van beide instellingen rond de tafel zitten. Deze vergaderingen kunnen bijvoorbeeld het college van commissarissen en de voorzitters van de parlementaire commissies samenbrengen.

Met deze kaderovereenkomst hebben het Parlement en de Commissie zich ook geëngageerd iedere vraag van een van beide instellingen aandachtig te bestuderen. De Commissie verbindt zich er bovendien toe het Parlement de toegang te garanderen tot haar vergaderingen en documenten in het kader van wetgevende procedures en begrotingsprocedures.

De kaderovereenkomst voorziet meer specifieke bepalingen betreffende het sluiten van internationale overeenkomsten met de EU als een van de partijen. De kaderovereenkomst garandeert zo dat het Parlement bij de onderhandelingen en bij het aangaan van overeenkomsten steeds geconsulteerd wordt.

De Commissie is bovendien de Europese instelling belast met de vertegenwoordiging van de EU op internationale conferenties. In deze hoedanigheid verbindt zij zich ertoe de inclusie van de delegaties van Europese gedeputeerden te bevorderen om de delegaties van de Unie te vergezellen op bepaalde conferenties. De delegaties van Europese gedeputeerden hebben echter slechts het statuut van observator en mogen dus niet deelnemen aan eventuele onderhandelingen.

Tot slot voorziet de kaderovereenkomst de samenwerking van de Commissie en het Parlement op bepaalde specifieke domeinen:

  • de toepassing van het beginsel van subsidiariteit en evenredigheid;
  • de samenwerking met de nationale parlementen;
  • het beroep op nationale experts om met de Commissie te werken.

Samenwerking in de wetgevingsprocedures

De kaderovereenkomst preciseert de organisatie van het werk tussen het Parlement en de Commissie voor de opstelling van wetgevende procedures.

De Commissie moet vooreerst haar jaarlijkse werkprogramma voorleggen aan het Parlement. Bij de goedkeuringsprocedure garandeert de kaderovereenkomst meerdere verbintenissen van beide instellingen. Deze verbintenissen hebben bijvoorbeeld betrekking op de termijnen waarbinnen het Parlement amendementen moet afleveren en op de grondige studie hiervan door de Commissie.

Bij het parlementaire onderzoek van de wetsvoorstellen kunnen de Europese gedeputeerden vragen stellen aan de leden van de Commissie. Deze vragen kunnen gesteld worden in de plenaire zittingen van het Parlement of in het kader van parlementaire commissies. De leden van de Commissie kunnen op hun vraag ook gehoord worden in het Parlement.

Context

De inter-institutionele akkoorden werden gesloten tussen de Europese instellingen op basis van artikel 295 van het verdrag betreffende de werking van de EU. Deze akkoorden hebben tot doel de betrekkingen tussen de instellingen, met name de Commissie, het Parlement en de Raad, te bevorderen.

Deze inter-institutionele akkoorden zijn slechts bindend voor de instellingen die ze ondertekend hebben. In geen geval kunnen ze in strijd zijn met de bepalingen van de oprichtingsverdragen van de EU of deze wijzigen.

Referenties

Handeling

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Kaderovereenkomst betreffende de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

20.10.2010

-

JO L 304 van 20.11.2010

Laatste wijziging: 28.01.2011

Top